Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach, test z historii

Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Rosja w XVIIw, Rządy Piotra I, Prusy w drodze do mocarstwości, Monarchia Habsburgów Austriackich, Austriacka wojna o sukcesję, Wojna siedmioletnia, Reformy Marii Teresy i Józefa II, Rosja Katarzyny II Wielkiej, Test dla liceum z historii. Test składa się z 63 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach"

1) Zagrożenie jakiego państwa było impulsem do zmian ustrojowych w Europie Środkowowschodniej?
2) absolutyzm oświecony to:
3) w którym roku Piotr I przejął tron w Rosji?
4) podaj lata panowania Piotra I
5) Piotr I
6) wielka wojna Północna została rozpoczęta w roku
7) do kiedy trwała wojna północna?
8) z kim zawarł sojusz Piotr I w celu zdobycia panowania nad Bałtykiem?
9) po co Piotr I chciał zdobyć dostęp do morza Bałtyckiego?
10) Wódz Szwecki w wielkiej wojnie północnej
11) Karol XII odnosił liczne sukcesy:
12) Piotr I zorganizował pierwszą w historii flotę wojenną oraz sieć znakomitych manufaktur produkujących broń
13) sojusznik Karola XII, wielki hetman kozacki
14) Szwedzi osłabili się z powodu:
15) Gdzie i kiedy wojska Rosyjskie pokonały Szwedów poraz pierwszy?
16) znaczenie Rosji wzrosło po jakim zdarzeniu?
17) kiedy podpisano pokój Nysad?
18) na mocy pokoju w Nystad Rosja zdobyła:
19) czy po wojnie ze Szwecją i podpisaniu pokoju w Nystad Rosja otrzymała dostęp do morza Bałtyckiego?
20) Co po sukcesie nad Szwedami uczynił Piotr I w celu zmodernizowania państwa?
21) w roku 1721 Piotr I przyjął tytuł:
22) kiedy przeniesiono stolicę państwa z Moskwy do Petersburga?
23) nowy, prostrzy krój pisma w Rosji to:
24) w 1618 r powstało
25) szlachta w Prusach:
26) Fryderyk Wilhelm panował w latach:
27) którego króla nazywano WIELKIM ELEKTOREM?
28) wykorzystując wojnę 30letnią Fryderyk Wilhelm nakłonił parlament (pruskie stany generalne) do wyrażenia zgody na pobieranie przez władzę stałych podatków na:
29) na kogo Fryderyk Wilhelm nałożył podatki?
30) który władca w Prusach wprowadził rządy absolutne?
31) kiedy doszło do uwolnienia od zależności lennej Prus Książęcych?
32) kto był następcą Fryderyka Wilhelma?
33) Fryderyk Wilhelm I rządził w latach
34) nazywany królem kapralem
35) co takiego wprowadził do armi Fryderyk Wilhelm I?
36) by utrzymać armię co zrobił król?
37) kiedy udało się odebrać Szczecin Rosjanom?
38) Kto był następcą Fryderyka Wilhelma I?
39) 1740-1786 to daty panowania którego władcy?
40) kto i kiedy ogłosił sankcję pragmatyczną?
41) czym była sankcja pragmatyczna
42) od kiedy do kiedy trwała wojna o sukcesję Austriacką?
43) kto przejął tron po Karolu VI
44) podaj lata panowania Marii Teresy
45) jak rozpoczęła się I wojna śląska i w jakich latach trwała?
46) Maria Teresa utraciła śląsk na rzecz Prus, a cesarzem w Austrii ogłosił się
47) Maria Teresa wycofała się z wojen z Prusami a pomocy udzieliła jej __[państwo]______
48) Kiedy sytuacja zmieniła się na korzyść Marii Teresy, _______ zaatakował ponownie
49) lata trwania II wojny śląskiej.
50) jak zakończyły się wojny śląskie?
51) lata trwania wojny siedmioletniej
52) pierwszy w dziejach sojusz między Austrią a Francją nazywamy
53) po śmierci Elżbiety w 1762 r na tron wstąpił
54) Wycofanie wojsk Rosyjskich z wojny bez stawiania jakichkolwiek warunków i żądania odszkodowań, wydanie siłom rosyjskim rozkaz pomagania Prusakom nazywamy:
55) kiedy został zawarty pokój między Austrią, Prusami i Saksonią i gdzie?
56) Francja z Anglią zawarły pokój. Co zyskała Anglia?
57) rok przejęcia władzy przez Marię Teresę:
58) kto przejął rządy po śmierci Marii Teresy?
59) dlaczego Józefa II uznaje się za monarchę oświeconego?
60) czego dokonał Józef II dla swojego państwa:
61) po śmierci Piotra III na tron wstąpiła :
62) cesarzowa Rosji, która sprawowała aktywną politykę zagraniczą, nazywano ją Semiramidą Północy
63) Katarzyna II w swojej polityce dążyła do objęcia jakich rządów?