500 pytań z fizyki, test z fizyki

Zbiór pytań i zadań z fizyki. Ogromna ilość pytań testowych do rozwiązania. Test wiedzy online z fizyki. Test składa się z 234 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "500 pytań z fizyki"

1) Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu SI?
2) Po dwóch równoległych torach kolejowych jadą w przeciwne strony dwa pociągi: jeden z prędkością 60 km/h, a drugi z prędkością 40 km/h. Prędkość pociągów wzgledem siebie ma wartość:
3) Łódź płynie rzeką z miejscowości A do B i z powrotem. Prędkość łodzi względem wody wynosi 5 m/s, a prędkość wody względem brzegów wynosi 4 m/s. Średnia prędkość ruchu łodzi na trasie ABA miała wartość:
4) Spadochroniarz opada na ziemią z prędkością V1= 4 m/s bez wiatru. Z jaką prędkością V będzie się poruszał przy poziomym wietrze,którego prędkość V2 = 3 m/s?
5) Pasażer pociągu poruszającego się z prędkością V=10 m/s widzi w ciągu t=3 s wymijany pociąg o długości l=75 m. Jaką wartość ma prędkość wymijanego pociągu?
6) Jeżeli cząsteczka o masie m początkowo spoczywająca zaczęła się poruszać i jej prędkość dąży do prędkości światła w próżni c, to pęd cząstki:
7) Jeżeli energia kinetyczna poruszającej się cząstki jest dwa razy większa od jej energii spoczynkowej to możemy wnioskować, że jej prędkość wynosi: (c- prędkość światła w próżni)
8) W akceleratorze dwie cząstki przybliżają się do siebie, poruszając się po tej samej linii prostej. Jeżeli każda z cząstek ma prędkość 0,8 c względem ścian akceleratora, to jaka wartość ich prędkości względnej v?
9) Cząstka, której czas życia w jej układzie własnym wynosi 1 s, porusza się względem obserwatora z prędkości v = 2c/3 (c - prędkość światła w próżni). Jaki czas życia t zmierzy obserwatora dla cząstki?
10) Kolarz przebywa pierwsze 26 km w czasie 1 godziny, a następne 42 km w czasie 3 godz. Średnia prędkość kolarza wynosiła:
11) Na podstawie przedstawionego wykresu można powiedzieć, że średnia prędkość w tym ruchu wynosi:
12) Zależność prędkości od czasu w pierwszej i drugiej minucie ruchu przedstawiono na poniższym wykresie. Prędkość średnia w czasie dwóch pierwszych minut ruchu wynosi:
13) W pierwszej sekundzie ruchu ciało przebyło drogę 1 m. W drugiej sekundzie 2 m, a w trzeciej 3m. Jakim ruchem poruszało się ciało w czasie tych trzech sekund?
14) Ciało poruszające się po linii prostej ruchem jednostajnie przyspieszonym (V0=0) przebywa w pierwszej sekundzie ruchu drogę 1m. Droga przebyta w drugiej sekundzie ruchu wynosi:
15) Ciało porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym w którym a = 2 m/s^2, V0 = 0. W której kolejnej sekundzie licząc od rozpoczęcia ruchu przebywa ono drogę 5m?
16) Zależność prędkości od czasu przedstawiono na poniższym wykresie. W czasie trzech sekund ruchu ciało przebywa drogę:
17) Z przedstawionego wykresu prędkości v jako funkcji czasu t wynika, że droga przebyta w czasie 3 sekund wynosi:
18) Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym (V0=0) przebywa w drugiej kolejnej sekundzie od rozpoczęcia ruchu drogę 3 m. Przyspieszenie w tym ruchu wynosi:
19) Przyspieszenie pojazdu poruszającego się po prostej wynosi 1,2 m/s^2. Ile wynosiła średnia prędkość pojazdu w ciągu pierwszych trzech sekund? (V0 = 0)
20) Punkt poruszał się po prostej w tym samym kierunku. na rysunku przedstawiono zależność przebytej drogi s (w metrach) od czasu t (w sekundach). Posługując się tym wykresem, możemy wnioskować, że maksymalna prędkość w tym ruchu wynosiła około:
21) Na rysunku przedstawiono zależność prędkości v od czasu t dla dwóch punktów materialnych (prosta 1 dla punktu pierwszego, prosta 2 dla punktu drugiego). Drogi przebyte przez punkty w czasie T:
22) Która z tych cząstek znajdzie się po dwóch sekundach najdalej od swego początkowego położenia?
23) Która z tych cząstek porusza się ze stałym niezerowym przyśpieszeniem?
24) Która cząstka po dwóch sekundach znajdzie się w swoim początkowym położeniu?
25) Na wykresie przedstawiono zależność przyspieszenia od czasu w pierwszej i drugiej sekundzie ruchu. Jakim ruchem porusza się ciało w czasie pierwszej i drugiej sekundy ruchu? Jaka jest jego prędkość po dwóch sekundach ruchu? (v0 = 0)
26) Na rysunku przedstawiono zależność prędkości punktu poruszającego się po linii prostej od czasu. Posługując się tym wykresem możemy wywnioskować, że zależność przyspieszenia a od czasu t (dla tego punktu) poprawnie przedstawiono na wykresie:
27) Zależność przyspieszenia od czasu przedstawiono na wykresie (v0 = 0). Prędkość końcowa po trzech sekundach w tym ruchu wynosi:
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55) Zakładamy, że siła potrzebna do holowania barki jest wprost proporcjonalna do prędkości. Jeżeli do holowania barki z prędkością 4 km/h jest potrzebna moc 4 kW, to moc potrzebna do holowania barki z prędkością 12 km/h wynosi:
56) Na wykresie przedstawiono zależność od czasu siły działającej na ciało o masie 5 kg poruszającego się po linii prostej. W rezultacie zmiana prędkości tego ciała wynosiła:
57) Rozciągając pewną taśmę kauczukową o x stwierdzono, że siła sprężystości ma wartość F = ax^2 + bx (a i b są stałymi). Minimalna praca potrzebna do rozciągnięcia tej taśmy od x = 0 do x = d wynosi:
58) Wypadkowa siła działająca na cząstkę jest dana równaniem F= F0e^-kx (gdzie k&rt;0). Jeżeli cząstka ma prędkość równa zeru dla x = 0 , to maksymalna energia kinetyczna, którą cząstka osiągnie poruszając się wzdłuż osi x wynosi:
59) Czy układ ciał zachowa swój pęd (całkowity), jeśli będzie nań działać stała siła zewnętrzna?
60) Z działa o masie 1 tony wystrzelono pocisk o masie 1 kg. Energia kinetyczna odrzutu działa w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę z prędkością 400 m/s wynosi:
61) Z działa o masie 1 tony wystrzelono pocisk o masie 1kg. Co można powiedzieć o energiach kinetycznych i pocisku i działa w chwili, gdy pocisk opuszcza lufę?
62) Kula o masie m uderza nieruchomą kulę o masie M i pozostaje w niej. Jaka część energii kinetycznej kuli zamieni się w energie wewnętrzną (zakładamy zderzenie idealne niesprężyste)?
63) Jak wskazuje rysunek, kula bilardowa 1 uderza centralnie w identyczną, lecz spoczywającą kulę 2. Jeżeli uderzenie jest doskonale sprężyste, to:
64) W trakcie centralnego (czołowego) zderzenia dwóch doskonale niesprężystych kul, energia kinetyczna zmienia się całkowicie w ich energię wewnętrzną, jeśli mają:
65) W zderzeniu niesprężystym układu ciał jest:
66) Wózek o masie 2m poruszający się z prędkością V zderza się ze spoczywającym wózkiem o masie 3m. Wózki te łączą się razem i poruszają się dalej z prędkością:
67) Człowiek o masie 50 kg biegnący z prędkością 5 m/s skoczył na wózek spoczywający o masie 150 kg. Jaką prędkość będzie miał wózek z człowiekiem (tarcie pomijamy)?
68) Które z wykresów dotyczą ruchu harmonicznego? (x – wychylenie, a – przyspieszenie, A – amplituda, t – czas)
69) Jeżeli moduł wychylenia punktu materialnego, poruszającego się ruchem harmonicznym, zmniejsza się to:
70) W ruchu harmonicznym o równaniu x = 2 cos 0,4pi t okres drgań (czas t jest wyrażony w sekundach) wynosi:<br /&rt;
71) Maksymalne przyspieszenie punktu drgającego według równania x = 4 sin (pi/2) t (w którym amplitudę wyrażono w centymetrach, a czas w sekundach) wynosi:
72) Amplituda drgań harmonicznych jest równa 5 cm, okres zaś 1s. Maksymalna prędkość drgającego punktu wynosi:
73) Punkt materialny porusza się ruchem harmonijnym, przy czym okres drgań wynosi 3,14 s, amplituda 1 m. W chwili przechodzenia przez położenie równowagi jego prędkość wynosi:
74) Które z niżej podanych wielkości charakteryzujących ruch harmoniczny osiągają równocześnie maksymalne wartości bezwzględne?
75) Ciało porusza się ruchem harmonicznym. Przy wychyleniu równym połowie amplitudy energia kinetyczna ciała:
76) Ciało o masie m porusza się ruchem harmonicznym opisanym równaniem x = A sin (2pi/T) t. Energia całkowita (tj. suma energii kinetycznej i potencjalnej) tego ciała wynosi:
77) Na którym z wykresów przedstawiono zależność energii całkowitej E od amplitudy A dla oscylatora harmonicznego?
78) Rozciągnięcie nieodkształconej początkowo sprężyny o pewną długość wymaga wykonania określonej pracy. Dodatkowe wydłużenie tej sprężyny (przy założeniu idealnej sprężystości) o tę samą długość wymaga wykonania:
79) Na rysunku przedstawiono zależność siły F potrzebnej do ściśnięcia sprężyny od odkształcenia sprężyny x. Praca wykonana przy ściśnięciu sprężyny o 3 cm wynosi:
80) Jeżeli dwie takie sprężyny połączymy, tak jak na rysunku i działamy siłą zwiększającą się do F, to odkształcenie układu wynosi:
i 154 innych...