Strona 1

Charakterystyczne zjawiska przyrodnicze

Pytanie 1
Szaroziemy są to
rośliny występujące w lasach podzwrotnikowcych
gleby powstające w warunkach gorącego suchego klimatu
Pytanie 2
Słonorośla to:
inaczej halofity
inaczej epifity
rośliny urzywające innych roślin jako podpory
rośliny żyjące na glebach zasolonych
Pytanie 3
Pampa to:
przestrzenie formacji krzewiastej
przestrzenie formacjii trawiastej
Pytanie 4
Gleby bagienne charakteryzują się:
zasobnością w substancje organiczne
wysokim uwilgotnieniem
różnorodnością biologiczną
Pytanie 5
Typ gleb powstających w obrębie dolin rzecznych oraz na terenach delt z materiału przynoszonego przez wodę.
Pytanie 6
Co to są zjawiska krasowe?
ogół procesów zbudowanych ze skał rozpuszczalnych, głównie z wapieni, a także z dolomitów, gipsu, kredy i soli.
ogół procesów zbudowanych ze skał nie rozpuszczalnych, głównie z metali
Pytanie 7
Wapienna forma naciekowa w kształcie kolumny sięgającej od dna do stropu jaskini
abrazja
stalagnat
polja
lapille
Pytanie 8
Cząstka lawy wielkości grochu
stalagnat
lapille
wywierzysko
polija

Powiązane tematy

#geografia