Strona 1

Klasa 8, dział 2 - Prawo i prawa człowieka

Pytanie 1
Z ilu artykułów składała się Powszechna deklaracja praw człowieka?
z 18
z 25
z 45
z 30
Pytanie 2
Zaznacz cechy praw człowieka.
niezbywalne
warunkowe
nabywalne
nienaruszalne
przyrodzone
powszechne
Pytanie 3
Podaj rok, w którym Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka.
Pytanie 4
Które z wymienionych praw są prawami politycznymi?
prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej
zakaz tortur
prawo do nauki
wolność zgromadzeń
prawo do własności
wolność sumienia i religii
Pytanie 5
Ile wyróżniamy generacji praw człowieka?
dwie
trzy
pięć
cztery
Pytanie 6
Ile lat trwa kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich?
cztery
dwa
rok
pięć
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe.
Naruszenie praw dziecka może zgłosić wyłącznie opiekun lub osoba pełnoletnia.
Fałsz
Rzecznik Praw Człowieka może podejmować działania wyłącznie w oparciu o złożony wniosek.
Fałsz
Helsińska Fundacja Praw Człowieka została powołana do życia w Finlandii w roku 1975.
Fałsz
Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa 5 lat.
Prawda
Prawa polityczne i osobiste zaczęto definiować w XVIII wieku.
Prawda
Pytanie 8
Które prawa należą do której generacji? Połącz.
prawa solidarnościowe i grupowe
trzecia generacja
prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
druga generacja
prawa osobiste i polityczne
pierwsza generacja