Fiszki

Klasa 8, dział 2 - Prawo i prawa człowieka

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 2 WOSu dla 8 klasy szkoły podstawowej. Prawa człowieka, ochrona praw człowieka, prawa nieletnich.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 14429 razy
Z ilu artykułów składała się Powszechna deklaracja praw człowieka?
z 30
z 18
z 25
z 45
z 30
Zaznacz cechy praw człowieka.
powszechne
nienaruszalne
przyrodzone
niezbywalne
warunkowe
nabywalne
powszechne
nienaruszalne
przyrodzone
niezbywalne
Podaj rok, w którym Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka.
1989
Które z wymienionych praw są prawami politycznymi?
prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej
wolność zgromadzeń
prawo do nauki
prawo do własności
zakaz tortur
wolność sumienia i religii
prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej
wolność zgromadzeń
Ile wyróżniamy generacji praw człowieka?
trzy
cztery
pięć
dwie
trzy
Ile lat trwa kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich?
rok
cztery
pięć
dwa
pięć
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Prawa polityczne i osobiste zaczęto definiować w XVIII wieku.
2. Rzecznik Praw Człowieka może podejmować działania wyłącznie w oparciu o złożony wniosek.
3. Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa 5 lat.
4. Naruszenie praw dziecka może zgłosić wyłącznie opiekun lub osoba pełnoletnia.
5. Helsińska Fundacja Praw Człowieka została powołana do życia w Finlandii w roku 1975.
1. Prawa polityczne i osobiste zaczęto definiować w XVIII wieku.
2. Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa 5 lat.
Które prawa należą do której generacji? Połącz.
prawa osobiste i polityczne
prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
prawa solidarnościowe i grupowe
pierwsza generacja
druga generacja
trzecia generacja
prawa osobiste i polityczne
pierwsza generacja
prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
druga generacja
prawa solidarnościowe i grupowe
trzecia generacja
Za popełnienie czynu zabronionego odpowiada osoba, która ukończyła:
15 lat
13 lat
17 lat
18 lat
13 lat

Gdy sprawca nie ma ukończonych 13 lat, za jego czyny odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Jakie dane ma obowiązek podać policjant podczas rozpoczęcia czynności wobec obywatela.
podstawę prawną
swój komisariat
przyczynę interwencji
tylko nazwisko
stopień służobowy
imię i nazwisko
podstawę prawną
przyczynę interwencji
stopień służobowy
imię i nazwisko
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Pobyt w policyjnej izbie dziecka nie może trwać dłużej niż 48 godzin.
2. Użycie kajdanek jest dopuszczalne wyłącznie w stosunku do osób które ukończyły 16 rok życia i popełniły przestępstwo przeciw zdrowiu lub życiu.
3. Straż miejska nie jest upoważniona do posiadania i używania broni palnej.
4. Służby porządkowe nie mają prawa legitymowania uczestników ochranianych imprez.
5. Obywatele mają prawo rejestrować działania policji.
1. Pobyt w policyjnej izbie dziecka nie może trwać dłużej niż 48 godzin.
2. Straż miejska nie jest upoważniona do posiadania i używania broni palnej.
3. Obywatele mają prawo rejestrować działania policji.
Nękanie, ośmieszanie i poniżanie danej osoby w internecie to:
cyberprzemoc
W którym roku powołano do życia Polski Czerwony Krzyż?
w 1935 r.
w 1922 r.
w 1919 r.
w 1928 r.
w 1919 r.
W jaki sposób i kiedy powstał UNICEF?
UNICEF został powołany do życia przez
. . . . . . . .
w
. . . . . . . .
roku z inicjatywy Ludwika Rajchmana.
UNICEF został powołany do życia przez ONZ w 1946 roku z inicjatywy Ludwika Rajchmana.
Podaj rok uchwalenia deklaracji w sprawie zniesienia handlu niewolnikami.
1799 r.
1815 r.
1848 r.
1785 r.
1815 r.