Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 2 - Prawo i prawa człowieka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 2 WOSu dla 8 klasy szkoły podstawowej. Prawa człowieka, ochrona praw człowieka, prawa nieletnich.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 14479 razy
Pytanie 1
Z ilu artykułów składała się Powszechna deklaracja praw człowieka?
z 30
Pytanie 2
Zaznacz cechy praw człowieka.
powszechne
przyrodzone
nienaruszalne
niezbywalne
Pytanie 3
Podaj rok, w którym Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka.
1989
Pytanie 4
Które z wymienionych praw są prawami politycznymi?
prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej
wolność zgromadzeń
Pytanie 5
Ile wyróżniamy generacji praw człowieka?
trzy
Pytanie 6
Ile lat trwa kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich?
pięć
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe.
Prawa polityczne i osobiste zaczęto definiować w XVIII wieku.
Prawda
Rzecznik Praw Człowieka może podejmować działania wyłącznie w oparciu o złożony wniosek.
Fałsz
Kadencja Rzecznika Praw Dziecka trwa 5 lat.
Prawda
Naruszenie praw dziecka może zgłosić wyłącznie opiekun lub osoba pełnoletnia.
Fałsz
Helsińska Fundacja Praw Człowieka została powołana do życia w Finlandii w roku 1975.
Fałsz
Pytanie 8
Które prawa należą do której generacji? Połącz.
prawa osobiste i polityczne
pierwsza generacja
prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
druga generacja
prawa solidarnościowe i grupowe
trzecia generacja
Pytanie 9
Za popełnienie czynu zabronionego odpowiada osoba, która ukończyła:
13 lat

Gdy sprawca nie ma ukończonych 13 lat, za jego czyny odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Pytanie 10
Jakie dane ma obowiązek podać policjant podczas rozpoczęcia czynności wobec obywatela.
stopień służobowy
imię i nazwisko
podstawę prawną
przyczynę interwencji
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawdziwe.
Pobyt w policyjnej izbie dziecka nie może trwać dłużej niż 48 godzin.
Prawda
Użycie kajdanek jest dopuszczalne wyłącznie w stosunku do osób które ukończyły 16 rok życia i popełniły przestępstwo przeciw zdrowiu lub życiu.
Fałsz
Straż miejska nie jest upoważniona do posiadania i używania broni palnej.
Prawda
Służby porządkowe nie mają prawa legitymowania uczestników ochranianych imprez.
Fałsz
Obywatele mają prawo rejestrować działania policji.
Prawda
Pytanie 12
Nękanie, ośmieszanie i poniżanie danej osoby w internecie to:
cyberprzemoc
Pytanie 13
W którym roku powołano do życia Polski Czerwony Krzyż?
w 1919 r.
Pytanie 14
W jaki sposób i kiedy powstał UNICEF?
UNICEF został powołany do życia przez
ONZ
w
1946
roku z inicjatywy Ludwika Rajchmana.
Pytanie 15
Podaj rok uchwalenia deklaracji w sprawie zniesienia handlu niewolnikami.
1815 r.