Strona 1

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

Pytanie 1
Kwaśnie deszcze powodowane są przez kwasy powstałe w wyniku reakcji z wodą:
tlenków żelaza
tlenków azotu
tlenków węgla
tlenków siarki
Pytanie 2
Najbardziej wrażliwe na kwaśne opady są:
drzewa liściaste
drzewa iglaste
Pytanie 3
Freony odpowiadają za powstawanie:
globalnego ocieplenia
smogu
kwaśnych deszczów
dziury ozonowej
Pytanie 4
Zaznacz metale ciężkie.
nikiel
tytan
ołów
rtęć
kadm
glin
Pytanie 5
Stosowanie monokultur prowadzi do:
zbijania gleby
wyjałowienia gleby
zasolenia gleby
zakwaszenia gleby
Pytanie 6
Która z ryb została wprowadzona do Polski a jej aktywność doprowadza do zmniejszenia liczebności rodzimych gatunków?
ukleja
płoć
karp
szczupak
Pytanie 7
Połącz źródło zanieczyszczenia wód z jego konsekwencjami.
ścieki i nawozy sztuczne
zakwity wód, zmniejszona produkcja tlenu
termiczne
zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie
ropa nafrowa
skażenie wód, wpływ na ptactwo wodne
metale ciężkie
choroby roślin i zwierząt wodnych
Pytanie 8
Gazami cieplarnianymi są.
tlenek azotu
dwutlenek węgla
metan
tlenek siarki
para wodna