Fiszki

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1567 razy
Kwaśnie deszcze powodowane są przez kwasy powstałe w wyniku reakcji z wodą:
tlenków węgla
tlenków żelaza
tlenków siarki
tlenków azotu
tlenków siarki
tlenków azotu
Najbardziej wrażliwe na kwaśne opady są:
drzewa liściaste
drzewa iglaste
drzewa iglaste
Freony odpowiadają za powstawanie:
dziury ozonowej
kwaśnych deszczów
globalnego ocieplenia
smogu
dziury ozonowej
Zaznacz metale ciężkie.
kadm
rtęć
tytan
nikiel
ołów
glin
kadm
rtęć
nikiel
ołów
Stosowanie monokultur prowadzi do:
zasolenia gleby
wyjałowienia gleby
zakwaszenia gleby
zbijania gleby
wyjałowienia gleby
Która z ryb została wprowadzona do Polski a jej aktywność doprowadza do zmniejszenia liczebności rodzimych gatunków?
płoć
ukleja
karp
szczupak
karp
Połącz źródło zanieczyszczenia wód z jego konsekwencjami.
termiczne
ścieki i nawozy sztuczne
metale ciężkie
ropa nafrowa
zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie
zakwity wód, zmniejszona produkcja tlenu
choroby roślin i zwierząt wodnych
skażenie wód, wpływ na ptactwo wodne
termiczne
zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie
ścieki i nawozy sztuczne
zakwity wód, zmniejszona produkcja tlenu
metale ciężkie
choroby roślin i zwierząt wodnych
ropa nafrowa
skażenie wód, wpływ na ptactwo wodne
Gazami cieplarnianymi są.
tlenek siarki
para wodna
dwutlenek węgla
metan
tlenek azotu
para wodna
dwutlenek węgla
metan
Gdzie występuje największa dziura ozonowa na Ziemi?
nad biegunem północnym
nad biegunem południowym
nad zwrotnikiem koziorożca
nad zwrotnikiem raka
nad biegunem południowym
Ile gatunków dziennie znika bezpowrotnie z powierzchni Ziemi?
od kilkunastu do kilkuset
od kilku do kilkudziesięciu
od kilku do kilkunastu
od kilkudziesięciu do kilkuset
od kilku do kilkudziesięciu
Połącz źródło degradacji gleb z jego konsekwencjami.
nadmierne nawożenie
osuszanie terenów podmokłych
używanie ciężkich maszyn rolniczych
wypalanie traw
stosowanie monokultur
zasolenie lub zakwaszenie gleby
utrudnianie wzrostu roślinności
zbijanie gleby
hamowanie procesów glebotwórczych
zubożenie gleb
nadmierne nawożenie
zasolenie lub zakwaszenie gleby
osuszanie terenów podmokłych
utrudnianie wzrostu roślinności
używanie ciężkich maszyn rolniczych
zbijanie gleby
wypalanie traw
hamowanie procesów glebotwórczych
stosowanie monokultur
zubożenie gleb
Skutkiem wprowadzenia nowych gatunków do ekosystemu może być:
niszczenie siedlisk
wymarcie rodzimych gatunków
zasolenie gleb
obniżenie poziomu wód gruntowych
zmiany w środowisku
niszczenie siedlisk
wymarcie rodzimych gatunków
zmiany w środowisku
Pylica, nowotwory, alergia i astma są powodowane przez:
smog
Ozonosfera pochłania:
promieniowanie UV
promieniowanie gamma
promieniowanie podczerwone
promieniowanie UV
Która z wprowadzonych na teren Polski roślina stała się poważnym gatunkiem inwazyjnym?
Skrzyp leśny
Klon jawor
Perz właściwy
Barszcz Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskiego
Zaznacz wymarłe gatunki w Polsce.
Tur
Głuszec
Jesiotr zachodni
Drop zwyczajny
Pstrąg potokowy
Storczyk trójzębny
Żubr
Tur
Jesiotr zachodni
Drop zwyczajny
Storczyk trójzębny