Pytania i odpowiedzi

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1462 razy
Pytanie 1
Kwaśnie deszcze powodowane są przez kwasy powstałe w wyniku reakcji z wodą:
tlenków siarki
tlenków azotu
Pytanie 2
Najbardziej wrażliwe na kwaśne opady są:
drzewa iglaste
Pytanie 3
Freony odpowiadają za powstawanie:
dziury ozonowej
Pytanie 4
Zaznacz metale ciężkie.
rtęć
ołów
kadm
nikiel
Pytanie 5
Stosowanie monokultur prowadzi do:
wyjałowienia gleby
Pytanie 6
Która z ryb została wprowadzona do Polski a jej aktywność doprowadza do zmniejszenia liczebności rodzimych gatunków?
karp
Pytanie 7
Połącz źródło zanieczyszczenia wód z jego konsekwencjami.
termiczne
zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie
ścieki i nawozy sztuczne
zakwity wód, zmniejszona produkcja tlenu
metale ciężkie
choroby roślin i zwierząt wodnych
ropa nafrowa
skażenie wód, wpływ na ptactwo wodne
Pytanie 8
Gazami cieplarnianymi są.
dwutlenek węgla
metan
para wodna
Pytanie 9
Gdzie występuje największa dziura ozonowa na Ziemi?
nad biegunem południowym
Pytanie 10
Ile gatunków dziennie znika bezpowrotnie z powierzchni Ziemi?
od kilku do kilkudziesięciu
Pytanie 11
Połącz źródło degradacji gleb z jego konsekwencjami.
nadmierne nawożenie
zasolenie lub zakwaszenie gleby
osuszanie terenów podmokłych
utrudnianie wzrostu roślinności
używanie ciężkich maszyn rolniczych
zbijanie gleby
wypalanie traw
hamowanie procesów glebotwórczych
stosowanie monokultur
zubożenie gleb
Pytanie 12
Skutkiem wprowadzenia nowych gatunków do ekosystemu może być:
wymarcie rodzimych gatunków
zmiany w środowisku
niszczenie siedlisk
Pytanie 13
Pylica, nowotwory, alergia i astma są powodowane przez:
smog
Pytanie 14
Ozonosfera pochłania:
promieniowanie UV
Pytanie 15
Która z wprowadzonych na teren Polski roślina stała się poważnym gatunkiem inwazyjnym?
Barszcz Sosnowskiego
Pytanie 16
Zaznacz wymarłe gatunki w Polsce.
Drop zwyczajny
Storczyk trójzębny
Tur
Jesiotr zachodni