Test: Droga ku wspólnej Europie

Strona 1

Pytanie 1
Który z włoskich królów abdykował po zakończeniu II wojny światowej?
Wiktor Emanuel II
Wiktor Emanuel III
Humbert I
Humbert II
Pytanie 2
W którym z europejskich państw rządził António de Oliveira Salazar?
we Włoszech
w Hiszpanii
w Portugalii
w Grecji
Pytanie 3
Które państwa utworzyły Beneluks?
Holandia
Luksemburg
Dania
RFN
Belgia
Pytanie 4
W którym roku powołano do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
w 1948 r.
w 1952 r.
w 1961 r.
w 1957 r.
Pytanie 5
Robert Shuman był premierem:
Włoch
RFN
Belgii
Francji
Pytanie 6
Połącz datę z wydarzeniem.
ogłoszenie planu Schumana
1950 r.
utworzenie EWG
1958 r.
podpisanie układu z Schengen
1985 r.
zawarcie traktatu paryskiego
1951 r.
zawarcie traktatu z Maastricht
1992 r.
powstanie Beneluksu
1948 r.
Pytanie 7
Kiedy powstała Unia Europejska?
Unia Europejska powstała
1
listopada
1993
roku na mocy traktatu podpisanego w
Maastricht
.
Pytanie 8
Połącz kraj z jego rokiem wstąpienia do EWG.
Portugalia
1986 r.
Wielka Brytania
1973 r.
Grecja
1981 r.
Pytanie 9
Kiedy odbyły się pierwsze bezpośrednie i powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego?
w 1989 r.
w 1986 r.
w 1972 r.
w 1979 r.
Pytanie 10
Które państwa powołały do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
Belgia
Francja
Włochy
Grecja
Holandia
Hiszpania
Luksemburg
Wielka Brytania
RFN
Pytanie 11
Które z państw było inicjatorem ustanowienia wspólnego europejskiego rynku rolnego?
Belgia
RFN
Włochy
Francja
Pytanie 12
Kiedy zawarto unię celną krajów EWG?
1 sierpnia 1962 r.
1 maja 1965 r.
1 stycznia 1963 r.
1 lipca 1968 r.
Pytanie 13
Które organizacje powoływało do życia podpisanie traktatów rzymskich?
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
Wysoką Władzę
Europejską Wspólnotę Gospodarczą
Pytanie 14
Uzupełnij informacje dotyczące rewolucji goździków.
Rewolucja goździków została przeprowadzona w
1974
roku w
Portugalii
. W jej wyniku doszło do obalenia
autorytarnego
rządu i
dekolonizacji
.