Strona 1

Sprawa polska pod koniec wojny

Pytanie 1
Kiedy i gdzie powstała Krajowa Rada Narodowa? Uzupełnij zdanie.
KRN została powołana do życia
1 stycznia 1944
roku w
Warszawie
. Przewodniczącym rady został
Bolesław Bierut
.
Pytanie 2
Kiedy Armia Czerwona przekroczyła przedwojenne granice Polski?
na początku 1944 roku
pod koniec 1944 roku
pod koniec 1943 roku
na początku 1945 roku
Pytanie 3
Z jakich państw składała się Wielka Trójka?
Szwajcarii
Francji
ZSRR
Wielkiej Brytanii
USA
Pytanie 4
Kiedy ogłoszono manifest PKWN?
30 września 1944 r.
22 lipca 1944 r.
8 czerwca 1944r.
1 stycznia 1944 r.
Pytanie 5
Ustalenia której z konferencji zakładały utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej?
w Poczdamie
w Teheranie
w Jałcie
Pytanie 6
Połącz w pary konferencje Wielkiej Trójki z ramami czasowymi, w których się odbywały.
Jałta
4 - 11 lutego 1945 r.
Teheran
28 listopada - 1 grudnia 1943 r.
Poczdam
17 lipca - 2 sierpnia 1945 r.