CKZ TRANSPORT DROGOWY - G.&H. - NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI & BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE, test kwalifikacji zawodowej.

Test dla studentów z kompetencji zawodowych. Test składa się z 256 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "CKZ TRANSPORT DROGOWY - G.&H. - NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI & BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE"

1) Kierujący autobusem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza przez całą dobę w okresie:
2) Czy wbrew istniejącemu oznakowaniu można zatrzymać się celem rozładowania towaru?
3) Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe holowanie?:
4) Czy na zamontowanie radia CB trzeba mieć pozwolenie?
5) Czy autobus powinien być wyposażony w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną?
6) Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu:
7) Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu:
8) Autobus może być czasowo wycofany z ruchu na okres:
9) Łączny okres wycofania autobusu z ruchu nie może przekraczać:
10) Okresowe badanie techniczne autobusu o liczbie miejsc powyżej 15 łącznie z miejscem kierowcy przeprowadza się:
11) Jakiej kategorii prawo jazdy uprawnia do kierowania autobusem:
12) Wymagany dla kategorii D wiek wynosi (nie dotyczy żołnierza zasadniczej służby wojskowej):
13) Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji nie podlega:
14) Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem nie podlega:
15) Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem nie podlega:
16) Urządzenia rejestrujące (tachografy) stosowane w transporcie drogowym muszą być stosowane:
17) Prawdopodobieństwo zmęczenia prowadzące do zaśnięcia kierowcy za kierownicą;
18) Prędkość dopuszczalna autobusu w strefie zamieszkania wynosi:
19) W ogranicznik prędkości powinien być wyposażony autobus;.
20) Przegląd techniczny pojazdu jest:
21) Kiedy pojazd może być dopuszczony do ruchu drogowego?
22) Jak powinien być zbudowany, wyposażony i utrzymany pojazd uczestniczący w ruchu drogowym?
23) Rejestracja pojazdu jest czynnością prawną stwierdzającą, że:
24) Czynności smarownicze należą do:
25) Kierowca autobusu, który ukończył 65 lat musi poddawać się badaniom lekarskim:
26) Kierowca pojazdu podczas kontroli drogowej:
27) Którego z niżej wymienionych obszarów Inspekcja Transportu Drogowego nie może kontrolować?
28) Jeżeli prędkość pojazdu wzrośnie dwukrotnie to długość drogi hamowania pojazdu:
29) Który z niżej wymienionych dokumentów kierowca autobusu musi posiadać w czasie jazdy?
30) Alkohol:
31) Postój autobusu z powodu awarii na autostradzie lub drodze ekspresowej:
32) Droga o numerze E75 jest drogą:
33) Dopuszczalna masa autobusu trzyosiowego:
34) Pierwsze badanie techniczne autobusu o liczbie miejsc powyżej 15 (łącznie z miejscem kierowcy) odbywa się przed upływem:
35) Czynności zdawczo-odbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu:
36) Kierowca może zostać wysłany na powtórny egzamin na prawo jazdy na wniosek:
37) Kierujący jest zobowiązany zatrzymać pojazd na sygnał podany z jadącego za nim oznakowanego radiowozu polegającym na krótkotrwałym włączeniu:
38) Inspektor transportu drogowego podczas wykonywania czynności kontrolnych:
39) Które z tych zdań jest nieprawdziwe?
40) Do dokonania czynności kontrolnych upoważnia inspektora transportu drogowego:
41) Badania techniczne pojazdów są wykonywane przez:
42) Kierowca mający prawo jazdy ponad 1 rok podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, gdy w wyniku naruszenia przepisów ruchu drogowego przekroczył:
43) Uprawnienia do kontroli transportu drogowego posiada:
44) Obsługa codzienna pojazdu jest zespołem czynności:
45) Jeżeli na suchej jezdni prędkość pojazdu wzrośnie dwukrotnie to droga hamowania w przybliżeniu wzrośnie:
46) Obowiązkowymi hamulcami w każdym samochodzie są hamulce:
47) Czynności zdawczo-odbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu:
48) Dopuszczalna masa autobusu trzyosiowego:
49) Odległość mierzona równolegle do podłużnej osi zespołu pojazdów, między najdalej wysuniętym do przodu punktem przestrzeni ładunkowej położonej za kabiną kierowcy a tylnym obrysem przyczepy, nie może przekraczać
50) Odległość między tylną osią pojazdu samochodowego a przednią osią przyczepy w zespole pojazdów nie może być:
51) Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem naczepy:
52) Wysokość pojazdu nie może przekraczać:
53) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w przypadku pojazdu składowego zespołu pojazdów przyczepy trzyosiowe nie może przekraczać:
54) Udział masy na oś lub osie napędowe pojazdu lub zespołu pojazdów nie może być mniejszy niż:
55) Nacisk osi nie może przekraczać w przypadku pojedynczej osi nienapędowej :
56) Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej:
57) Minimalne statyczne obciążenie pionowe urządzenia sprzęgającego nie może być:
58) Długość autobusu dwuosiowego nie może przekroczyć:
59) Dopuszczalna masa całkowita dwuosiowego pojazdu samochodowego nie może przekraczać:
60) Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a dowolnym punktem przedniej części naczepy nie może:
61) Który z niżej wymienionych przypadków nie może być powodem żądania od kierowcy zawodowego poddania się badaniom psychologicznym?
62) Policjant jest uprawniony do:
63) Kierowca do 60 roku życia wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
64) Zabrania się zatrzymania pojazdu:
65) Kierujący pojazdem, w razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych jest obowiązany zachować odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub kolumny – nie mniejszy, niż:
66) Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi:
67) Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
68) Które z poniższych zdań jest nieprawdziwe? Zabrania się postoju:
69) Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się:
70) Polecenia lub sygnały nie może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
71) W rozumieniu przepisów Prawo o ruchu drogowego, postój pojazdu, to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż :
72) Podstawowym zadaniem policji drogowej jest:
73) Okresowe badanie techniczne autobusu o liczbie miejsc powyżej 15 łącznie z miejscem kierowcy przeprowadza się:
74) Policjant nieumundurowany:
75) Które z poniższych stwierdzeń jest błędne? Pracownicy zarządów dróg są uprawnieni do kontroli pojazdów:
76) Których pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 ton nie obowiązują zakazy ruchu ustanowione w okresie letnim (od pierwszego piątku po zakończeniu roku szkolnego do 31 sierpnia) oraz w dni ustawowo wolne od pracy:
77) Policjant umundurowany może zatrzymać pojazd:
78) Uprawnienia do kontroli ruchu drogowego posiadają:
79) Czy prawdopodobieństwo spowodowania przez kierowcę wypadku:
80) Obsługa techniczna jest zespołem czynności:
i 176 innych...