Powtórzenie: CKZ TRANSPORT DROGOWY - G.&H. - NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI & BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE

Zawodowe, powtórzenie. 256 pytań.

Kierujący autobusem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza przez całą dobę w okresie:
przez cały rok
Czy wbrew istniejącemu oznakowaniu można zatrzymać się celem rozładowania towaru?
nie
Kto jest odpowiedzialny za prawidłowe holowanie?:
holujący,
Czy na zamontowanie radia CB trzeba mieć pozwolenie?
nie.
Czy autobus powinien być wyposażony w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną?
tak, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h.
Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu:
po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego.
Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu:
na okres 30 dni.
Autobus może być czasowo wycofany z ruchu na okres:
od 2 do 6 miesięcy.
Łączny okres wycofania autobusu z ruchu nie może przekraczać:
9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.
Okresowe badanie techniczne autobusu o liczbie miejsc powyżej 15 łącznie z miejscem kierowcy przeprowadza się:
przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.
Jakiej kategorii prawo jazdy uprawnia do kierowania autobusem:
kategorii D.
Wymagany dla kategorii D wiek wynosi (nie dotyczy żołnierza zasadniczej służby wojskowej):
21 lat.
Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji nie podlega:
na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 21 punktów karnych.
Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem nie podlega:
kierujący będący uczestnikiem drobnej kolizji drogowej.
Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem nie podlega:
kierujący będący uczestnikiem kolizji drogowej.
Urządzenia rejestrujące (tachografy) stosowane w transporcie drogowym muszą być stosowane:
m.in. w pojazdach przeznaczonych do przewozu rzeczy, gdy dozwolona maksymalna masa pojazdu, łącznie z przyczepami i naczepami przekracza 7,5 tony.
Prawdopodobieństwo zmęczenia prowadzące do zaśnięcia kierowcy za kierownicą;
rośnie wraz ze wzrostem długości czasu jazdy, przy czym kierowcę może nagle ogarnąć zmęczenie i sen.
Prędkość dopuszczalna autobusu w strefie zamieszkania wynosi:
20 km/h.
W ogranicznik prędkości powinien być wyposażony autobus;.
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 ton zarejestrowanego od dnia 1 stycznia 1988 r.
Przegląd techniczny pojazdu jest:
urzędowym stwierdzeniem, że spełnia on wymagane warunki techniczne, jest on sprawny technicznie i może być dopuszczony do ruchu drogowego.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.