Maszyny Elektryczne TEST 04, test kwalifikacji zawodowej.

Test dla studentów z kompetencji zawodowych. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Maszyny Elektryczne TEST 04"

1) 1. Jaki jest cel stosowania rdzenia ferromagnetycznego w transformatorze?
2) 2. Warunkiem pracy prądnicowej maszyny synchronicznej jest:
3) 3. Jak indukuje się SEM rotacji?
4) 4. Sprawność silnika asynchronicznego o mocy 10 kW wynosi
5) 5. Straty mocy w uzwojeniu zależą od:
6) 6. Uzwojenie twornika maszyny synchronicznej jest:
7) 7. Jaka jest sprawność maszyn elektrycznych średnich mocy?
8) 8. W maszynie asynchronicznej przepływ wypadkowy 3-fazowego uzwojenia stojana jest równy:
9) 9. Straty biegu jałowego transformatora są:
10) 10. Maszyna synchroniczna reluktancyjna jest:
11) 11. Jakie uzwojenie twornika, w maszynie pr. stałego, nigdy nie ma połączeń wyrównawczych ?
12) 12. Zwój jest średnicowy jeżeli:
13) 13. Prawdziwe jest równanie transformatora dla wielkości wektorowych:
14) 14. Prąd i SEM wypadkowa Ew w uzwojeniu fazowym twornika maszyny synchronicznej obciążonej symetrycznie są:
15) 15. Jak zależy moment elektromagnetyczny od prądu wzbudzenia przy stałym prądzie twornika?
16) 16. Źródłem momentu elektromagnetycznego w maszynie asynchronicznej jest:
17) 17. W stanie zwarcia normalnego transformatora straty w rdzeniu są:
18) 18. Reaktancja reakcji twornika to :
19) 19. Komutacja to:
20) 20. Poślizg względny w silniku asynchronicznym klatkowym obciążonym znamionowo wynosi :
21) 21. Maksymalna zmiana napięcia w transformatorze przy obciążeniu znamionowym:
22) 22. W maszynie synchronicznej typu turbo znamionowy kąt mocy jest:
23) 23. Jaki jest stosunek prądu wzbudzenia do prądu twornika w prądnicy obcowzbudnej?
24) 24. Elementy R1/2 i X1/2 schematu zastępczego silnika asynchronicznego wyznacza się:
25) 25. Uzwojenia pierwotne transformatora 3-fazowego łączy się w:
26) 26. Charakterystyka zewnętrzna prądnicy synchronicznej jest:
27) 27. Jakie są warunki samowzbudzenia prądnicy bocznikowej pr. stałego?
28) 28. Przekroczenie poślizgu krytycznego w silniku asynchronicznym klatkowym prowadzi do:
29) 29. Przy zasilaniu transformatora napięciem sinusoidalnym składowa bierna prąd biegu jałowego jest:
30) 30. Jeżeli prądnicę synchroniczną obciążymy elementem RC to aby U, f = const. trzeba:
31) 31. Jakim napięciem zasilamy uzwojenie twornika przy rozruchu silnika pr. stałego?
32) 32. Jak wyznaczamy dane do wykresu kołowego maszyny asynchronicznej?
33) 33. Zastosowanie uzwojenia połączonego w trójkąt powoduje:
34) 34. W maszynie synchronicznej pracującej samotnie można regulować moc bierną przy zachowaniu U, f = const.:
35) 35. Jak zależy moment elektromagnetyczny od prądu twornika w silniku szeregowo-bocznikowym?
36) 36. Prędkość obrotową silnika asynchronicznego, przez zmianę liczby par biegunów reguluje się:
37) 37. Zastosowanie uzwojenia pierwotnego połączonego w trójkąt powoduje:
38) 38. W pierwszej chwili po zmianie prądu twornika reaktancja wewnętrzna maszyny synchronicznej jest:
39) 39. Czy zakres regulacji prędkości obrotowej przez zmianę napięcia zasilającego zależy od obciążenia silnika?
40) 40. Silnik asynchroniczny o podwójnym uzwojeniu wirnika nazywamy: