Fizyka Egzamin PWr, test z fizyki

Przykładowy egzamin z fizyki Test dla studentów z fizyki. Test składa się z 64 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizyka Egzamin PWr"

1) Praca wykonana nad przeniesieniem ładunku wzdłuż powierzchni ekwipotencjalnej jest tym większa im większy jest przenoszony ładunek.
2) Wektor gradientu pola elektrycznego jest styczny do powierzchni ekwipotencjalnej w punkcie, w którym ten wektor obliczamy.
3) Wektor rotacji pola elektrycznego jest prostopadły do powierzchni ekwipotencjalnej w punkcie, w którym ten wektor obliczamy.
4) Wewnątrz klatki Faradaya potencjał pola elektrycznego jest zawsze równy zero.
5) Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego zależy od przyłożonego do kondensatora napięcia.
6) Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego nie zależy od rodzaju materiału wypełniającego przestrzeń między okładkami.
7) Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego nie zależy od odległości miedzy okładkami.
8) Energia zgromadzona na okładkach naładowanego kondensatora zależy od jego pojemności i od napięcia, pod którym kondensator był ładowany.
9) W polu magnetycznym o indukcji magnetycznej B na ładunek elektryczny o wartości Q, który porusza się z prędkością v, może działać zerowa siła Lorentza.
10) W stałym polu magnetycznym elektron o stałej wartości prędkości v, skierowanej prostopadle do linii pola, porusza się ruchem jednostajnym po okręgu.
11) Na ładunek Q, którego prędkość jest równa zero i który znajduje się w polu magnetycznym działa zerowa siła Lorentza.
12) Wektor siły Lorentza jest zawsze prostopadły do wektora indukcji pola magnetycznego B, działającego na dany ładunek elektryczny.
13) Gdy przerwiemy obwód w punkcie W (otwarcie wyłącznika) to żarówka Z3 przygaśnie.
14) Gdy przerwiemy obwód w punkcie W (otwarcie wyłącznika) to żarówka Z2 przygaśnie.
15) Gdy przerwiemy obwód w punkcie W (otwarcie wyłącznika), napięcie między punktami A i B nie ulegnie zmianie.
16) Zmiana stanu wyłącznika W spowoduje zmianę siły elektromotorycznej na zacisku źródła.
17) Jeżeli napięcie zasilania żarówki zmniejszymy dwukrotnie, to jej moc zmaleje cztery razy.
18) Żarówka o mocy 20W przystosowana do napięcia 200V włączona do napięcia 100V przy niezmienionej oporności włókna pracuje z mocą 5W.
19) Jeżeli chcemy, aby dwie takie same żarówki połączone szeregowo świeciły tak samo jasno jak każda z nich z osobna podłączona do napięcia U, to parę tę musimy podłączyć do napięcia 2U.
20) Jeżeli do żarówki podłączymy równolegle drugą taką samą żarówkę, to spadek napięcia na oporze wewnętrznym źródła prądu nie ulegnie zmianie.
21) Jeżeli krążenie pola elektrycznego obliczone w obwodzie zamkniętym jest różne od zera, to w obwodzie tym musi działać niezerowa siła elektromotoryczna.
22) Różniczkowym odpowiednikiem krążenia pola elektrycznego jest dywergencja.
23) Krążenie pola magnetycznego po obwodzie zamkniętym zawsze jest równe zero.
24) Krążenie pola elektrycznego w obwodzie zamkniętym jest równe gradientowi (wziętemu ze znakiem minus) z potencjału tego pola.
25) Gdy w cewce I płynie stały prąd, to w cewce II indukuje się zmienna siła elektromotoryczna.
26) Gdy indukcja magnetyczna B w rdzeniu ferromagnetycznym zmienia się liniowo w funkcji czasu, to w cewce II wyindukuje się stała siła elektromotoryczna.
27) Warunkiem tego, by w cewce I płynął stały prąd jest pojawienie się stałego prądu w cewce II.
28) Zmiana rdzenia z ferromagnetycznego na diamagnetyczny znacznie zmniejszy oddziaływanie zmiennego prądu w cewce I na prąd w cewce II.
29) Moc prądu elektrycznego w obwodzie wzrośnie dwukrotnie, gdy napięcie zwiększymy dwukrotnie.
30) Moc prądu elektrycznego w obwodzie wydzielana na dwóch takich samych opornikach o oporze R, połączonych równolegle, jest taka sama jak na jednym oporze 2R
31) Moc prądu elektrycznego w obwodzie wydzielona na oporze jest proporcjonalna do kwadratu prądu płynącego przez ten opór.
32) Moc prądu elektrycznego w obwodzie wydzielana na oporniku rośnie, gdy rośnie temperatura tego opornika.
33) Potwierdzeniem wzoru E=mc^2 jest powstawanie par cząstka-antycząstka.
34) Potwierdzeniem wzoru E=mc^2 jest anihilacja par cząstka-antycząstka.
35) Potwierdzeniem wzoru E=mc^2 jest wydzielenie energii przy rozszczepieniu ciężkiego jądra.
36) Potwierdzeniem wzoru E=mc^2 jest wydzielenie energii przy syntezie jąder lekkich.
37) Prawo załamania światła na granicy dwóch ośrodków wynika z zasady Fermata.
38) Prawo załamania światła na granicy dwóch ośrodków prowadzi do wniosku, że promień padający na płytkę płaskorównoległą pod danym kątem alfa wychodzi z tej płytki pod tym samym kątem alfa.
39) Prawo załamania światła na granicy dwóch ośrodków prowadzi do wniosku, że promień światła padający pod kątem prostym na granicę między dwoma ośrodkami o różnych współczynnikach załamania nie ulega załamaniu (tzn kąt padania jest równy kątowi załamania).
40) Prawo załamania światła na granicy dwóch ośrodków można wykorzystać przy obliczaniu przejścia promienia przez klasyczną soczewkę szklaną.
41) Wartość prędkości światła nie zależy ani od ruchu źródła, ani od ruchu obserwatora.
42) Energię kinetyczną cząstki można zwiększać nieograniczenie, ale jej prędkość nie może przekroczyć prędkości światła.
43) Wartość prędkości światła jest taka sama we wszystkich układach współrzędnych.
44) Pan Abacki obserwuje dwie zbliżające się do siebie cząstki. Wg pomiarów cząstki te są oddalone od siebie o 5 sekund świetlnych. Nie jest możliwe, w układzie pana Abackiego, aby cząstki te zderzyły się po upływie trzech sekund.
45) Promienie X powstające w lampie rentgenowskiej odchylają się w polu elektrycznym.
46) Promienie X powstające w lampie rentgenowskiej rozchodzą się po liniach prostych.
47) Promienie X powstające w lampie rentgenowskiej mają charakter falowy i cząsteczkowy.
48) Promienie X powstające w lampie rentgenowskiej są niewidoczne dla ludzkiego oka.
49) Promienie jądrowe alfa, beta i gamma odchylają się w polu elektrycznym.
50) Promienie jądrowe alfa, beta i gamma odchylają się w polu magnetycznym.
51) Promienie jądrowe alfa, beta i gamma są szkodliwe dla zdrowia.
52) Promienie jądrowe alfa, beta i gamma wywołują jonizację powietrza.
53) Model Bohra atomu wodoru jest rozwinięciem planetarnego modelu atomu Rutherforda.
54) Model Bohra atomu wodoru oparty jest na postulacie, że moment pędu elektronu jest skwantowany.
55) Model Bohra atomu wodoru powstał jako efekt rozwiązania równania Schrodingera dla atomu wodoru.
56) Model Bohra atomu wodoru został sformułowany jako wniosek z zakazu Pauliego.
57) Materiały rozszczepialne są źródłem energii w energetyce jądrowej.
58) Do wywołania i podtrzymania reakcji łańcuchowej potrzebne są neutrony prędkie.
59) Jądro U 235 rozszczepia się na dwa lżejsze jądra i dwa lub trzy wolne neutrony.
60) Mieszanina trytu i litu jest materiałem rozszczepialnym.
61) Zakaz Pauliego dotyczy cząstek o spinie całkowitym.
62) Zakaz Pauliego powoduje, że jeden z elektronów w atomie litu nie może obsadzić stanu o najniższej energii.
63) Zakaz Pauliego dotyczy również protonów i neutronów związanych w jądrze atomowym.
64) Zakaz Pauliego określa rozkład fotonów w falowodzie.