Admin Szewczenko 2, test online. Inne.

Admin heh Test dla studentów . Test składa się z 36 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Admin Szewczenko 2"

1) 68. Trwałość zewnętrznego ostatecznego aktu administracyjnego skutkuje:
2) 69. Przymus bezpośredni, to:
3) 95.Administracja publiczna według definicji negatywnej to:
4) 96.Normy prawa administracyjnego według teorii praw specjalnych:
5) 97.Część ogólna prawa administracyjnego obejmuje:
6) 98.Administracja zawiadowcza to:
7) 99.Polityka administracyjna to:
8) 100.Cechą charakterystyczną stosunku administracyjno-prawnego jest:
9) 101. Stosunki administracyjno-prawne ad hoc odnoszą się do:
10) 102. Zasada decentralizacji polega na:
11) 103. Zasada koncentracji dotyczy:
12) 104. Autonomia polega na samodzielności w zakresie:
13) 105. Nawiązywanie stosunku administracyjno-prawnego to:
14) 107. Zrzeczenie się praw publicznych jest możliwe:
15) 108. Nadzór nad korporacjami prawo publiczne ma charakter
16) 111. Akty normatywne zawierające przepisy obowiązujące .......... publikacji w Dzienniku Ustaw
17) 112. Akty administracyjne władztwa zakładowego to akty o charakterze:
18) 113. Powiatowa administracja zespolona to administracja;
19) 114. O podziale terytorialnym państwa na powiaty decyduje:
20) 115. Decyzja administracyjna to:
21) 66. Radny nie może być pracownikiem samorządowym:
22) 63. Spory wynikłe na tle realizacji zadań objętych porozumieniem komunalnym rozstrzyga:
23) 61. Jednostki samorządu terytorialnego to:
24) 59. W drodze referendum gminnego:
25) 58. W stosunku administracyjno –prawnym zawsze uczestniczy;
26) 56. Do działalności organizatorskiej administracja:
27) . Następstwo prawne w prawie administracyjnym jest:
28) Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży są organami administracji publicznej:
29) Kierownicy wojewódzkich służb, inspekcji i straży są organami administracji publicznej:
30) Radny prowadzić działalność gospodarczą:
31) Starosta prowadzić działalność gospodarczą:
32) Instytucja wejścia w życie dotyczy:
33) Przymus natychmiastowy:
34) Akty normatywne niezawierające przepisów powszechnie obowiązujących:
35) Administracja zespolona to administracja:
36) Termin jako termin akcesoryjny aktu normatywnego to:

Powiązane z testem: