Admin Szewczenko 2

Admin heh

36 pytań Strona 1 Onekn
68. Trwałość zewnętrznego ostatecznego aktu administracyjnego skutkuje:
możliwością dokonania zmiany aktu jedynie w przypadkach określonych ustawowo
bezwzględną jego niezmienialnością
brakiem możliwości jego modyfikacji
69. Przymus bezpośredni, to:
środek egzekucyjny
tryb postępowania egzekucyjnego
95.Administracja publiczna według definicji negatywnej to:
ogół podmiotów administracji
każda działalność państwa nie będąca działalnością ustawodawczą i sądowniczą
działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracji
96.Normy prawa administracyjnego według teorii praw specjalnych:
uprawniają i zobowiązują podmioty dysponujące władztwem państwowym
uprawniają i zobowiązują każdego
służą interesowi publicznemu
97.Część ogólna prawa administracyjnego obejmuje:
zasady i pojęcia dotyczące wszystkich dziedzin prawa administracyjnego
normy dotyczące konkretnych działów administracji publicznej
normy dotyczące bezpośrednio organizacji aparatu administracyjnego
Dalej
Pozostało 7 stron