Powtórzenie: Admin Szewczenko 2

Admin heh

Inne, powtórzenie. 36 pytań.

68. Trwałość zewnętrznego ostatecznego aktu administracyjnego skutkuje:
możliwością dokonania zmiany aktu jedynie w przypadkach określonych ustawowo
69. Przymus bezpośredni, to:
środek egzekucyjny
95.Administracja publiczna według definicji negatywnej to:
każda działalność państwa nie będąca działalnością ustawodawczą i sądowniczą
96.Normy prawa administracyjnego według teorii praw specjalnych:
uprawniają i zobowiązują podmioty dysponujące władztwem państwowym
97.Część ogólna prawa administracyjnego obejmuje:
zasady i pojęcia dotyczące wszystkich dziedzin prawa administracyjnego
98.Administracja zawiadowcza to:
administracja nie władcza
99.Polityka administracyjna to:
nauka formułująca twierdzenia de lege ferenda
100.Cechą charakterystyczną stosunku administracyjno-prawnego jest:
nie równorzędność pozycji podmiotów tego stosunku
oparcie na normach prawa administracyjnego
możliwość decydowania o treści stosunku przez podmiot administracyjny
101. Stosunki administracyjno-prawne ad hoc odnoszą się do:
konkretnego, jednorazowego działania
102. Zasada decentralizacji polega na:
usamodzielnieniu niższych ogniw administracji
przekazywaniu zadań w „dół”
103. Zasada koncentracji dotyczy:
b)lokalizowania zadań na centralnych szczeblach administracji
104. Autonomia polega na samodzielności w zakresie:
stanowienia prawa rangi ustawowej
105. Nawiązywanie stosunku administracyjno-prawnego to:
akt administracyjny (decyzja)
z mocy ustawy ( obowiązek szkolny)
działania faktyczne
umowy publiczno-prawne (umowa administracyjna)
107. Zrzeczenie się praw publicznych jest możliwe:
na podstawie ustawy
108. Nadzór nad korporacjami prawo publiczne ma charakter
aktywny i pasywny
111. Akty normatywne zawierające przepisy obowiązujące .......... publikacji w Dzienniku Ustaw
wymagają
112. Akty administracyjne władztwa zakładowego to akty o charakterze:
wewnętrznym
113. Powiatowa administracja zespolona to administracja;
samorządu rządowego
114. O podziale terytorialnym państwa na powiaty decyduje:
Rada Ministrów
115. Decyzja administracyjna to:
rodzaj aktu administracji publicznej

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.