Pytania i odpowiedzi

Transkrypcja i translacja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Biolomolo::Sesja 2023/24
Ilość pytań: 41 Rozwiązywany: 96 razy
Pytanie 21
Przykładem potwierdzającym, że rybosom jest rybozymem jest:
Wytworzenie wiązań peptydowych między kolejnymi aminokwasami
Pytanie 22
Czynnik TFIID z promotorem tworzą w inicjacji transkrypcji u organizmów eukariotycznych:
kompleks preinicjacyjny baza
Pytanie 23
Do funkcji snRNA nie należą:
transkrypcyjne blokowanie.."
Pytanie 24
Nośniki in vivo podczas terapii genetycznych:
bakteriofag
Pytanie 25
Które wektory używane najczęściej in vivo:
Wektor wirusowy
Pytanie 26
Do pożądanych cech dobrego wektora nie należy:
Duże rozmiary wektora
Pytanie 27
Nazwa locus chromosomowego w którym zlokalizowany jest gen SOS-1
GINGF
Pytanie 28
W wyniki mutacji (g.126,146-126,143 coś takiego) powstaje gen SOS-1:
Pozbawiony domeny regulatorowej o podwyższonej aktywności
Pytanie 29
Główna lokalizacja białek Noxa i PUMA
MOMP
Pytanie 30
Plazmidy bakteryjne, retrowirusy i bakteriofagi to najczęściej stosowane wektory do:
Klonowania
Pytanie 31
Za co odpowiada BRCA1 w przypadku dwuniciowego uszkodzenia DNA:
Za akt egzonukleazy i helikazy
Pytanie 32
Białko biorące udział w regulacji długości telomerów:
TRF1, TRF2
Pytanie 33
Czym jest Primer-BLAST?
Jest wykorzystywany do produkcji starterów
Pytanie 34
Nukleotydowa sekwencja Kozak:
znajduje się w mRNA i umożliwia prawidłowe rozpoznanie kodonu inicjującego translację
Pytanie 35
Uzupełnij zdanie: “Hydroksylacja proliny promuje wiązanie kompleksu zawierającego białko von Hippel-Lindau (VHL) o właściwościach ligazy E3-ubikwityny, która ubikwitynuje (Ub) …, naznaczając go do degradacji proteosomowej, hydroksylacja asparaginy chroni oddziaływanie z ko-aktywatorem …., prowadząc do inhibicji transkrypcyjnej rezydualnie stabilnego HIF-a” podanymi sformułowaniami (do zgłoszenia - dwie poprawne odp.):
HIF-1; CBP/p300
HIF-1; CBP/p300
Pytanie 36
W drugim kroku enzymatycznego składania mRNA:
lasso intronu i splecione eksony są uwalniane po ataku przez nowo utworzoną grupę hydroksylową z eksonu na końcu 5’ na fosforan 3’ miejsca składania
Pytanie 37
Białkami wiążącymi się z telomerami są:
TRF1 i TRF2
TGF 11
Pytanie 38
Wskaż odpowiedź FAŁSZYWĄ. Sekwencja Shine-Dalgarno:
to miejsce wiązania rybosomu u Eukariota (u prokariota)
Pytanie 39
Terminacja translacji u Eukariota:
wymaga energii z hydrolizy GTP
Pytanie 40
Proces inicjacji translacji u prokariota wymaga nakładu energetycznego. Źródłem energii jest:
GTP
Pytanie 41
42. Obróbka transkryptów RNA w różne cząsteczki mRNA. Geny eukariotyczne są zazwyczaj zorganizowane jako seria alternatywnych egzonów, które kodują aminokwasy w łańcuchu polipeptydowym. Po syntezie transkryptu RNA maszyneria zajmująca się ,składaniem egzonów usuwa sekwencje intronowe i łączy ze sobą egzony by stworzyć produkt końcowy - mRNA. Maszyneria składająca w pewnych przypadkach może przesuwać i żonglować sekwencjami egzonów tworząc różne produkty (dojrzałe cząsteczki mRNA) na bazie tej samej sekwencji DNA” to zjawisko zwane:
alternatywnym składaniem RNA

Powiązane tematy