Pytania i odpowiedzi

Przed maturą: człowiek i układ krążenia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. skład i funkcja krwi, budowa układu, budowa i działanie serca, układ limfatyczny, choroby układu
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 191 razy
Pytanie 1
Zaznacz elementy morfotyczne krwi
leukocyty
erytrocyty
trombocyty
Pytanie 2
Połącz definicję z pojęciem
osocze
płyn zasadniczy dla krwi, w których są rozpuszczone elementy krwi. Składa się z surowicy i fibrynogenu
surowica
składnik osocza; zawiera się w niej woda, elementy białkowe i inne związki
fibrynogen
białko dedykowane do procesów krzepnienia krwi
albuminy
białko; utrzymanie pH i zatrzymanie wody w krwioobiegu
globuliny
białko; transport związków organicznych i nieorganicznych
immunoglobuliny
elementy układu immunologicznego
protrombina
proenzym
Pytanie 3
Oznacz P/F informacje o erytrocytach
Nie mają jądra komórkowego, ale mają mitochondria
Fałsz
Powstają w szpiku kostnym czerwonym, a są rozkładane w śledzionie/wątrobie
Prawda
Transportują głównie O2
Prawda
Pytanie 4
Powiąż opis leukocytu z poprawną podgrupą
granulocyty
krwinki zawierającce ziarnistość w cytoplazmie
agranulocyty
dzielą się na limfocyty i monocyty
neutrofile
ruchliwe komórki; niszczą bakterie i grzyby; fagocytotyczne; mają zdolność pobudzania innnych komórek immunologicznych
bazofile
biorą udziałm.in. w reakcjach alergicznych; wytwarzają związki bakteriobójcze i cytokiny; uczestniczą w walce z pasożytami
eozynofile
ruchliwe komórki; zaweirają enzymy niszczące kwasy nukleinowe/tłuszcze; fagocytotyczne; uczestniczą w procesach zapalnych w organizmie
limfocyty
ruchliwe komórki; dzielą się na: T, B, NK; m.in. wytwarzają przeciwciała
monocyty
ruchliwe komórki; pochłaniają drobnoustroje i komórki
Pytanie 5
Uszereguj procesy związane z gojeniem się rany
1
przyłączanie płytek krwi
2
krzepnięcie; wydzielenie fibryny
3
powstanie skrzepu; zatrzymanie krwawienia
4
retrakcja; odbudowa tkanki
5
fibrynoliza
Pytanie 6
Proces krzepnienia krwi, spowodowany reakcją immunologiczną organizmu na krew z inną grupą przeciwciał, nosi nazwę
aglutynacji
Pytanie 7
Wskaż poprawne pojęcie konfliktu serologicznego
atakowanie komorek krwi dziecka przez przeciwciała matki, spowodowany inną grupą krwi
Pytanie 8
Oznacz P/F
Tętnice nie zawierają zastawek, za wyjątkiem tętnicy płucnej
Fałsz
Naczynie krwionośne żył i tętnic jest zbudowane z śródbłonka, warstwy mięśni gładkich i okrywającej tkanki łącznej
Prawda
Pytanie 9
Oznacz rodzaje naczyń włosowatych odpowiednimi nazwami: sieć dziwna, sieć zwykła, układ wrotny
krańce tętnic przechodzą w żyły sieć zwykła
tętnica rozgałęzia się na mniejsze naczynia, które następnie łączą się ponownie w tętnice sieć dziwna
sieć rozgałęzionych naczyń włosowatych dwóch narządów jest połączona większym naczyniem (tętnicą bądź żyłą) układ wrotny
Pytanie 10
Przypisz przykłady do rodzajów sieci z poprzedniego zadania
sieć dziwna
naczynia włosowate nerek
sieć zwykła
sieć mięśnia dwugłowego ramienia
układ wrotny
żyła wrotna między jelitem cinekim a wątrobą
Pytanie 11
Która komora serca jest przerośnięta względem drugiej?
lewa
Pytanie 12
Przyporządkuj rodzaj zastawki do odpowiedniego połączenia elementów serca
zastawka trójdzielna
prawy przedsionek - prawa komora
zastawka dwudzielna
lewy przedsionek lewa komora
zastawka pnia płucnego
prawa komora - tętnica płucna
zastawka aorty
lewa komora - aorta
Pytanie 13
Uporządkuj kolejność przepływu impulsu elektrycznego w mięśniu sercowym, zaczynając od węzła zatokowo-przedsionkowego
1
węzeł zatokowo-przedsionkowy
2
węzeł przedsionkowo-komorowy
3
pęczek przedsionkowo-komorowy
4
lewa/prawa odnoga pęczka Hissa
5
włókna Purkiniego
Pytanie 14
Zaznacz poprawne cechy układu limfatycznego
otwarty
transport tłuszczu
limfa
Pytanie 15
Masz uwagi do testu? Napisz pod [email protected]
Dobrze!