Pytania i odpowiedzi

BIM

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. sranie w banie
Ilość pytań: 74 Rozwiązywany: 654 razy
Pytanie 21
Węzły regionalne żołądka to:
] nodi lymphatici gastrici inferiores
nodi lymphatici pylorici
nodus lymphaticus pancreatico-lienalis
Pytanie 22
Funiculus spermaticus zawiera:
plexus pampiniformis
arteria ductus deferentis
ramus genitalis nervi genitofemoralis
Pytanie 23
Vena hepatica:
rozpoczyna się siecią naczyń wlosowatych wątroby
odbiera krew doprowadzaną do watroby drogą vena portae i arteria hepatica
Pytanie 24
Uchyłek Meckela:
wystepuje ok. 1m od ujścia krętniczo-kątniczego
ma długość ok. 5cm
występuje u ok. 3% populacji
zawiera śluzówkę typową dla żołądka
Pytanie 25
Oceń poprawność twierdzeń:
linea alba stworzona jest przez rozcięgna mm. skośnych brzucha
m. obliquus internus abdominis tworzy m. cremaster
anulus umbilicalis jest miejscem zmniejszonego oporu
Pytanie 26
Narządem położonym wtórnie zaotrzewnowo jest:
pancreas
colon descendens
Pytanie 27
/ Oceń poprawność twierdzeń:
ductus choledochus ma długość ok. 7cm
ductuli bliferi tworzą ductus hepaticus dexter et sinister
] ductus pancreaticus accesorius może uchodzić do papilla duodeni minor
Pytanie 28
Zachyłki otrzewnej to:
recessus retrocaecalis
bursa omentalis
recessus subphrenici
Pytanie 29
Arteria gastrica sinistra:
oddaje rami oesophgales
Pytanie 30
Oceń poprawność twierdzeń:
a. rectalis inferior biegnie przez fossa ischiorectalis
Pytanie 31
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących osłonek jądra:
pomiędzy lamina parietalis et visceralis fascia spermatica interna zajduje się cavitas serosa scroti
Pytanie 32
Tuba uterina:
unerwiony jest przez włókna plexus uterovaginalis
unerwiony jest przez plexus ovaries
leży do tyłu od lig. latum uteri
posiada mesosalpinx utworzoną przez lig. ovarii proprium
Pytanie 33
Do plexus coeliacus dochodzi:
nervus splanchnicus maior
nervi phrenici
truncus vagalis posterior
nervus splanchnicus minor
nervi splanchnici lumbales
Pytanie 34
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących odpływu chłonki z trzewi brzucha:
z części miednicznej rectum odpływa do nodi lymphatici iliaci interni
trunci intestinales otrzymują chłonkę z jelit i odprowadzają ją do ductus thoracicus
Pytanie 35
Hernia inguinalis medialis:
przechodzi przez fossa inguinalis medialis oraz przez annulus inguinalis superficialis
Pytanie 36
ulbus duodeni przylega:
od tyłu do vena portae
od przodu do lobus quadratus hepatis
od tyłu do arteria hepatica propria
Pytanie 37
Podczas badania per rectum u mężczyzny palpacyjnie wyczuwalny jest:
lobus inferoposterior prostatae
vesica urinaria
vesiculae seminales, gdy są powiększone
Pytanie 38
Ductus deferens:
jest pokryty otrzewną w części wewnątrzbrzusznej
pars extraabdominalis leży w obrębie scrotum
biegnie przyśrodkowo od naczyń i nerwów zasłonowych
Pytanie 39
/ Fossa supravesicalis ograniczają:
limitatio medialis – plica umbilicalis mediana
limitatio lateralis – plica umbilicalis medialis
Pytanie 40
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących naczyń chłonnych brzucha:
nodi limphatici lumbales są węzłami parzystych narządów jamy brzusznej i miednicy
nodi limphatici celiaci leżą w przestrzeni zaotrzewnowej
nodi limphatici lumbales dają początek pniom lędźwiowym
nodi limphatici lumbales są regionalnymi węzłami dla mm ściany tylnej brzucha

Powiązane tematy

#medycyna