Fiszki

BIM

Test w formie fiszek sranie w banie
Ilość pytań: 74 Rozwiązywany: 653 razy
Unaczynienie żołądka
odźwiernik unaczyniony jest przez t. żołądkowo-sieciową prawą
wcięcie kątowe unaczynione jest przez t. żołądkowo-sieciową lewą
wpust unaczyniony jest przez t. żołądkową lewą
kolanko unaczynione jest przez tt. żołądkowe krótkie
dno żołądka unaczynione jest przez t. żołądkową prawą
odźwiernik unaczyniony jest przez t. żołądkowo-sieciową prawą
wpust unaczyniony jest przez t. żołądkową lewą
Oceń poprawność twierdzeń
lig. gastrocolicum stanowi część omentum majus
foramen omentale tworzy bursae omentalis w cavitas peritonealis
mesocolon transversum przebiega skośnie od strony prawej do lewej
omentum minus przechodzi z mesenterium dorsale
lig. gastrocolicum stanowi część omentum majus
foramen omentale tworzy bursae omentalis w cavitas peritonealis
mesocolon transversum przebiega skośnie od strony prawej do lewej
W części nadprzeponowej miednicy znajduje się
przestrzeń powierzchowna krocza
dół kulszowo-odbytowy
przestrzeń zasłonowa
zachyłek łonowy, m. kulszowo-jamisty, kanał sromowypłyta naczyniowo-nerwowa, zagłębienie odbytniczo-maciczne
przestrzeń zasłonowa
zachyłek łonowy, m. kulszowo-jamisty, kanał sromowypłyta naczyniowo-nerwowa, zagłębienie odbytniczo-maciczne
Oceń poprawność twierdzeń dot. układu naczyniowego
venae cerebri superficiales uchodzą do bulbus superior venae jugularis
aa. helicinae występują w obrębie narządów płciowych zewnętrznych i wewnętrznych
] ananstomoses paraumbilicales są połączeniami między v. cava superior et v. cava inferior
naczynia żylne kręgosłupa tworzą układ żył powierzchownych i głębokich
część arteriae umbilicalis tworzy lig. umbilical
aa. helicinae występują w obrębie narządów płciowych zewnętrznych i wewnętrznych
] ananstomoses paraumbilicales są połączeniami między v. cava superior et v. cava inferior
naczynia żylne kręgosłupa tworzą układ żył powierzchownych i głębokich
część arteriae umbilicalis tworzy lig. umbilical
Do angulus venosus dexter chłonka spływa z
nodi lymphatici parotides dextri
nodi lymphatici bronchopulmonales dextri
nodi lymphatici pectorales dextri
nodi lymphatici gastrices dextri
nodi lymphatici hepatices
nodi lymphatici parotides dextri
nodi lymphatici bronchopulmonales dextri
nodi lymphatici pectorales dextri
Unerwienie otrzewnej ściennej pochodzi od:
n. pudendus
n. ilioinguinalis
n. genitofemoralis
n. phrenicus
n. vagus
n. ilioinguinalis
n. phrenicus
Pancreas:
jest organem pierwotnie zewnątrzotrzewnowym
posiada rozpoczynający się w głowie trzustki przewód trzustkowy
jej głowa ogranicza od dołu przedsionek torby sieciowej
jest pobudzona do wydzielania przez włókna przywspółczulne
jest unerwiona przywspółczulnie przez część krzyżową układu przywspółczulnego
jest pobudzona do wydzielania przez włókna przywspółczulne
Vesica fellea:
jest oddzielony od ductus cysticus przez plica spiralis
styka się z przednią ścianą brzucha w miejscu połączenia IX i X chrząstki żebrowej
zbiera i magazynuje zagęszczoną żółć w przerwach pomiędzy trawieniem
est w całości pokryty otrzewną
leży na powierzchni tylnej wątroby pomiędzy lobus dexter a lobus caudatus
jest oddzielony od ductus cysticus przez plica spiralis
styka się z przednią ścianą brzucha w miejscu połączenia IX i X chrząstki żebrowej
zbiera i magazynuje zagęszczoną żółć w przerwach pomiędzy trawieniem
W duodenum:
flexura duodenojejunalis leży na poziomie II kręgu lędzwiowego
pars horizontalis krzyżuje od przodu aortę brzuszną
plica longitudinalis duodeni wyznacza położenie ujścia przewodu trzustkowego
pars superior tworzy bańkę
pars superior jest najbardziej ruchoma
flexura duodenojejunalis leży na poziomie II kręgu lędzwiowego
pars horizontalis krzyżuje od przodu aortę brzuszną
plica longitudinalis duodeni wyznacza położenie ujścia przewodu trzustkowego
pars superior jest najbardziej ruchoma
Ureter (pars abdominalis):
eży wewnątrzotrzewnowo
unerwiony jest przez plexus uretralis od plexus intermessentericus
od przodu krzyżowany jest przez naczynia jadrowe lub jajnikowe
dzieli się na partis adrenalis et infrarenalis
krzyżowany jest od tyłu przez n. genitofemoralis
od przodu krzyżowany jest przez naczynia jadrowe lub jajnikowe
krzyżowany jest od tyłu przez n. genitofemoralis
Flexura coli:
sinistra leży na wysokości L2
sinistra - leży niżej niż flexura coli dextra
sinistra leży bardziej do przodu od flexura coli dextra
dextra – sąsiaduje z przednią powierzchnią prawej nerki
sinistra sąsiaduje z powierzchnią trzewną śledziony
dextra – sąsiaduje z przednią powierzchnią prawej nerki
sinistra sąsiaduje z powierzchnią trzewną śledziony
Vena porte hepatis:
w ligamentum hepatoduodenale leży ku przodowi od a. hepatica propria
poprzez vv. paraumbilicales łączy się z dopływami v. cava superior et inferior
posiada liczne zastawki
ogranicza foramen epiploicum od tyłu
wytwarza krążenie czynnościowe wątroby
wytwarza krążenie czynnościowe wątroby
Aretria uterina:
krzyżuje ureter od tyłu
jest gałęzią aorta abdominalis
oddaje aretria rectalis media
oprócz macicy unaczynnia także jajnik, jajowód i pochwę
kieruje się do dolnej cześci parmatrium
oprócz macicy unaczynnia także jajnik, jajowód i pochwę
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących intestinum tenue:
vasa recta odchodząca od jejunum są krótkie i mocno oddalone od siebie
arteriae jejunales et ileales tworzą w obrębie mesenterium arkady, których ilość wzrasta w pobliżu jelita
pars descendens duodeni najczęściej ulega niedokrwieniu, będąc na styku ukrwienia przez areteria mesenterica superior et inferior
arteriae jejunales et ileales odchodzi na stronę prawą od arteri messenterica superior
końcowe odcinki arkad tworzą vasa recta
arteriae jejunales et ileales tworzą w obrębie mesenterium arkady, których ilość wzrasta w pobliżu jelita
końcowe odcinki arkad tworzą vasa recta
Truncus coeliacus::
jest otoczoy przez węzły chłonne trzewne
sąsiaduje z lig. suspensorium duodeni po prawej stronie
leży powyżej trzustki i poniżej żyły śledzionowej
sąsiaduje z processus caudatus hepatis po prawej stronie...
rozpoczyna się na wysokości odejścia arteria phragmatica inferior
jest otoczoy przez węzły chłonne trzewne
sąsiaduje z processus caudatus hepatis po prawej stronie...
Odnieś się do poniższych stwierdzeń dotyczących canalis inguinalis:
przez anulus inguinalis superficialis et profundusprzechodzi hermia inguinalis recta
ligamentum inguinale ogranicza kanał od dołu
tylna ściana utworzona jest przez fascia transversalis
dolny brzeg musculus obliquus abdominis internus i musculus transversus abdominis ograniczają kanał od góry
ściana przednia kanału tworzy aponeurosis musculi obliquui abdominis internus
ligamentum inguinale ogranicza kanał od dołu
tylna ściana utworzona jest przez fascia transversalis
dolny brzeg musculus obliquus abdominis internus i musculus transversus abdominis ograniczają kanał od góry
Oceń poprawnosć twierdzeń:
omentum minus stanowi części krezki grzbietowej(brzuszna)
radix mesenterii przebiega od poziomu L2 po stronie lewej ku dołowi w stronę prawą
nasada mesocolon transversum biegnie wzdłuż brzegu przedniego trzustki
w plica gastropancreatica biegnie a. gastrica sinistra
ligamentum gastrocolicum utworzone jest przez omentum maius
w plica gastropancreatica biegnie a. gastrica sinistra
ligamentum gastrocolicum utworzone jest przez omentum maius
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących rectum:
unaczynniony jest przez arteriae rectales superior, mediae et inferior od arteria messenterica inferior
jest unerwiona przywspółczulnie przez n. splanchnici pelvinis
jest położony wewnatrzotrzewnowo
rozpoczyna się na wysokości II, III kręgu lędźwiowego
przechodzi przez diaphragma pelvis
jest unerwiona przywspółczulnie przez n. splanchnici pelvinis
przechodzi przez diaphragma pelvis
Loca minoris resistances to:
canalis inguinalis
trigonum sterno-costalis
linea alba
hiatus oesophagalis
hiatus aorticus
canalis inguinalis
trigonum sterno-costalis
linea alba
hiatus oesophagalis
Oceń poprawność zestawień naczyń krążenia obocznego:
v. gastrica sinistra - v. azygos
v. epigastrica superficialis – v. thoracoepigastrica
v. epigastrica inferior – vv. paraumbilicales
v. epigastrica inferior – v. epigastrica superior
vv. lumbalis ascendens dextra – vena hemiazygos
v. gastrica sinistra - v. azygos
v. epigastrica superficialis – v. thoracoepigastrica
v. epigastrica inferior – vv. paraumbilicales
v. epigastrica inferior – v. epigastrica superior

Powiązane tematy

#medycyna

Inne tryby