Pytania i odpowiedzi

BIM

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. sranie w banie
Ilość pytań: 74 Rozwiązywany: 616 razy
Pytanie 1
Unaczynienie żołądka
wpust unaczyniony jest przez t. żołądkową lewą
odźwiernik unaczyniony jest przez t. żołądkowo-sieciową prawą
Pytanie 2
Oceń poprawność twierdzeń
lig. gastrocolicum stanowi część omentum majus
foramen omentale tworzy bursae omentalis w cavitas peritonealis
mesocolon transversum przebiega skośnie od strony prawej do lewej
Pytanie 3
W części nadprzeponowej miednicy znajduje się
zachyłek łonowy, m. kulszowo-jamisty, kanał sromowypłyta naczyniowo-nerwowa, zagłębienie odbytniczo-maciczne
przestrzeń zasłonowa
Pytanie 4
Oceń poprawność twierdzeń dot. układu naczyniowego
] ananstomoses paraumbilicales są połączeniami między v. cava superior et v. cava inferior
aa. helicinae występują w obrębie narządów płciowych zewnętrznych i wewnętrznych
naczynia żylne kręgosłupa tworzą układ żył powierzchownych i głębokich
część arteriae umbilicalis tworzy lig. umbilical
Pytanie 5
Do angulus venosus dexter chłonka spływa z
nodi lymphatici parotides dextri
nodi lymphatici pectorales dextri
nodi lymphatici bronchopulmonales dextri
Pytanie 6
Unerwienie otrzewnej ściennej pochodzi od:
n. ilioinguinalis
n. phrenicus
Pytanie 7
Pancreas:
jest pobudzona do wydzielania przez włókna przywspółczulne
Pytanie 8
Vesica fellea:
jest oddzielony od ductus cysticus przez plica spiralis
styka się z przednią ścianą brzucha w miejscu połączenia IX i X chrząstki żebrowej
zbiera i magazynuje zagęszczoną żółć w przerwach pomiędzy trawieniem
Pytanie 9
W duodenum:
plica longitudinalis duodeni wyznacza położenie ujścia przewodu trzustkowego
pars superior jest najbardziej ruchoma
pars horizontalis krzyżuje od przodu aortę brzuszną
flexura duodenojejunalis leży na poziomie II kręgu lędzwiowego
Pytanie 10
Ureter (pars abdominalis):
od przodu krzyżowany jest przez naczynia jadrowe lub jajnikowe
krzyżowany jest od tyłu przez n. genitofemoralis
Pytanie 11
Flexura coli:
sinistra sąsiaduje z powierzchnią trzewną śledziony
dextra – sąsiaduje z przednią powierzchnią prawej nerki
Pytanie 12
Vena porte hepatis:
wytwarza krążenie czynnościowe wątroby
Pytanie 13
Aretria uterina:
oprócz macicy unaczynnia także jajnik, jajowód i pochwę
Pytanie 14
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących intestinum tenue:
arteriae jejunales et ileales tworzą w obrębie mesenterium arkady, których ilość wzrasta w pobliżu jelita
końcowe odcinki arkad tworzą vasa recta
Pytanie 15
Truncus coeliacus::
sąsiaduje z processus caudatus hepatis po prawej stronie...
jest otoczoy przez węzły chłonne trzewne
Pytanie 16
Odnieś się do poniższych stwierdzeń dotyczących canalis inguinalis:
dolny brzeg musculus obliquus abdominis internus i musculus transversus abdominis ograniczają kanał od góry
tylna ściana utworzona jest przez fascia transversalis
ligamentum inguinale ogranicza kanał od dołu
Pytanie 17
Oceń poprawnosć twierdzeń:
ligamentum gastrocolicum utworzone jest przez omentum maius
w plica gastropancreatica biegnie a. gastrica sinistra
Pytanie 18
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących rectum:
przechodzi przez diaphragma pelvis
jest unerwiona przywspółczulnie przez n. splanchnici pelvinis
Pytanie 19
Loca minoris resistances to:
hiatus oesophagalis
canalis inguinalis
trigonum sterno-costalis
linea alba
Pytanie 20
Oceń poprawność zestawień naczyń krążenia obocznego:
v. epigastrica superficialis – v. thoracoepigastrica
v. epigastrica inferior – vv. paraumbilicales
v. gastrica sinistra - v. azygos
v. epigastrica inferior – v. epigastrica superior

Powiązane tematy

#medycyna