Pytania i odpowiedzi

Początki władzy komunistów w Polsce

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Początki rozwoju komunizmu w powojennej Polsce, zmiany ustrojowe i społeczne.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 6916 razy
Pytanie 1
O ile zmniejszyło się terytorium Polski powojennej w porównaniu do stanu sprzed wybuchu II wojny światowej?
o około 20%
Pytanie 2
Na linii których rzek ustalono powojenne granice Polski z Niemcami?
Odra
Nysa Łużycka
Pytanie 3
Zaznacz miasta, które polska utraciła na rzecz ZSRR po II wojnie światowej.
Wilno
Grodno
Lwów
Pytanie 4
Ile wynosiła ludność powojennej Polski oraz jakie poniosła straty w wyniku działań wojennych?
W 1945 roku ludność polski wynosiła
24
miliony. Podczas II wojny światowej życie straciło około
6
milionów polskich obywateli.
Pytanie 5
Zaznacz obszary przyłączone do Polski po II wojnie światowej.
Śląsk
Pomorze wraz z Gdańskiem
Warmia i Mazury
Pytanie 6
Akcja "Wisła" dotyczyła deportacji z Polski ludności:
ukraińskiej
Pytanie 7
Połącz datę z wydarzeniem.
założenie organizacji "Wolność i Niezawisłość"
1945 r.
referendum ludowe
1946 r.
rozpoczęcie akcji "Wisła"
1947 r.
śmierć Witolda Pileckiego
1948 r.
Pytanie 8
Czego dotyczyły pytania znajdujące się na karcie przeprowadzonego po wojnie referendum ludowego?
likwidacji senatu
uznania granic z Niemcami i przyłączenia Pomorza
zatwierdzenia reform społeczno-gospodarczych
Pytanie 9
Podaj datę pierwszych wyborów do sejmu w powojennej Polsce.
Odbyły się
19
stycznia
1947
roku.
Pytanie 10
Kto został wybrany pierwszym prezydentem Polski po II wojnie światowej?
Bolesław Bierut
Pytanie 11
Kiedy uchwalono małą konstytucję, która wprowadzała w Polsce ustrój demokracji ludowej?
Małą konstytucję uchwalono
19
lutego
1947
roku.
Pytanie 12
Połącz działacza antykomunistycznego z jego pseudonimem.
Zygmunt Szendzielarz
Łupaszka
Marian Bernaciak
Orlik
Hieronim Dekutowski
Zapora
Franciszek Jaskulski
Zagończyk
Józef Franczak
Laluś
Pytanie 13
Połącz w pary postać z datą jej śmierci z rąk komunistycznego aparatu Polski ludowej.
Danuta Siedzikówna
28 sierpnia 1946 r.
Witold Pilecki
25 maja 1948 r.
Józef Franczak
21 października 1963 r.
Pytanie 14
Uzupełnij zdanie.
Wprowadzenie reformy rolnej pozbawiało majątku bogatych ziemian, których powierzchnia gruntów przekraczała
50
ha. Odebrane grunty były następnie
parcelowane
, czyli dzielone pomiędzy biednych chłopów, co miało zagwarantować poparcie dla władz komunistycznych.
Pytanie 15
Pod jakim pretekstem władze komunistyczne zwalczały prywatne sklepy?
spekulacji cenami
Pytanie 16
Proces przejmowania prywatnych zakładów przez państwo nazywamy:
nacjonalizacją