Pytania i odpowiedzi

Powstanie Chmielnickiego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki powstania kozackiego.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3672 razy
Pytanie 1
Który region Rzeczpospolitej określano mianem dzikich pól?
ziemie ukraińskie położone przy granicy z Imperium Osmańskim
Pytanie 2
Jak nazywano mieszkańców dzikich pól?
Kozacy
Pytanie 3
Połącz w pary termin z definicją
buława
laska ozdobiona gałką, będąca symbolem władzy wśród Kozaków
chan
tytuł władcy tatarskiego
osełedec
fryzura kozacka
żołd
regularna zapłata za służbę wojskową
zaporoże
inne określenie dzikich pól
Pytanie 4
Większość wojsk kozackich stanowiła:
piechota
Pytanie 5
Jakie były przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego?
redukcja ilości Kozaków rejestrowych
ograniczanie przywilejów Kozaków zaporoskich
zmuszanie Kozaków do przejścia na grekokatolicyzm
Pytanie 6
W którym roku wybuchło powstanie Chmielnickiego?
w 1648 r.
Pytanie 7
Które z bitew powstania Chmielnickiego zakończyły się zwycięstwem Kozaków?
nad Żółtymi Wodami
pod Korsuniem
Pytanie 8
Z kim Kozacy zawarli sojusz przeciw Rzeczpospolitej w trakcie powstania Chmielnickiego?
z Tatarami
Pytanie 9
Połącz datę z wydarzeniem.
zawarcie ugody w Zborowie
1649 r.
bitwa pod Beresteczkiem
1651 r.
układ w Perejasławiu
1654 r.
rozejm w Andruszowie
1667 r.
Traktat Grzymułtowskiego
1686 r.
Pytanie 10
Czego dotyczył układ w Perejasławiu?
Był to układ zawarty pomiędzy Chmielnickim a
Rosją
, na mocy którego
Ukraina
miała zostać przyłączona do
Rosji
.
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawdziwe.
W wyniku sojuszu zawartego w Perejasławiu wojska nieprzyjacielskie splądrowały Litwę i doszczętnie zniszczyły Białoruś.
W wyniku wojny polsko-rosyjskiej nastąpił podział Ukrainy pomiędzy te dwa mocarstwa.
Wojna polsko-rosyjska wybuchła w roku 1654.
Pytanie 12
Kto był królem Polski w czasie powstania Chmielnickiego i wojny polsko-rosyjskiej?
Jan II Kazimierz Waza