Pytania i odpowiedzi

Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 11700 razy
Pytanie 1
Kim są imigranci?
są to migranci przybywający do nowego obszaru zamieszkania
Pytanie 2
Jak zmienia się różnorodność społeczeństwa europejskiego w ostatnich latach?
zwiększa się
Pytanie 3
Które z wymienionych państw europejskich są krajami imigracyjnymi?
Francja
Niemcy
Pytanie 4
Które z poniższych zdań są prawdziwe?
migranci przybywający spoza Europy zakładają zwykle większe rodziny niż rdzenni Europejczycy
imigracja pozwala rozwiązać problem braku odpowiedniej ilości pracowników
Pytanie 5
Do czynników mogących powodować niechęć do Europy w oczach imigrantów zaliczyć można:
europejskie prawo
tradycje i obyczaje europejczyków
odmienność religijna
Pytanie 6
Jaki odsetek Europejczyków deklaruje się jako chrześcijanie?
około 3/4
Pytanie 7
Do ludów germańskich zaliczamy:
Anglików
Niemców
Pytanie 8
Przyporządkuj europejski kraj do jego grupy:
Litwa
ludy bałtyckie
Norwegia
ludy germańskie
Irlandia
ludy celtyckie
Portugalia
ludy romańskie
Węgry
ludy ugrofińskie
Pytanie 9
Ludność wyznania protestanckiego dominuje na terenach:
północnej i zachodniej Europy
Pytanie 10
W których z wymienionych europejskich krajów dominującą religią jest islam?
Albania
Turcja
Kosowo
Pytanie 11
Jak zmienia się ilość zadeklarowanych ateistów w Europie?
ilość ateistów wzrasta
Pytanie 12
Grupa ludzi, która pragnie odłączenia zamieszkiwanego przez nich terenu od państwa, w którym teren ten się znajduje to:
separatyści