Powtórzenie: AiWIF

Ekonomia, powtórzenie. 22 pytań.

Oblicz cenę 26-tygodniowego bonu skarbowego o wartości nominalnej 100 EUR, który jest sprzedawany na przetargu po stopie rentowności 5%
97,53 PLN
Akcje spółki XYZ są obecnie sprzedawane po 20 PLN. Spółka właśnie wypłaciła dywidendę w wysokości 2,00 PLN na jedną akcję. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 8% rocznie. Jaka jest wymagana stopa zwrotu z akcji spółki XYZ
18,80%
Ile powinna wynosić cena terminowa 6-miesięcznego kontraktu terminowegfo na akcję spółki XYZ niewypłacającej dywidendy, jeżeli bieżąca cena akcji tej spółki wynosi 20 PLN, a wolna od ryzyka stopa procentowa jest równa 5% przy ciągłej kapitalizacji odsetek.
20,51 PLN
Prawo poboru to prawo nabycia:
akcji
Pozycja krótka w opcji call:
może mieć nieograniczone straty
Procentowo określona obniżka ceny, którą uzyskuje odbiorca, jeśli zapłaci za towar natychmiast po otrzymaniu to:
skonto
Księgowa wartość akcji to:
stosunek aktywów netto i liczby akcji
Oblicz efektywną stopę zwrotu w skali roku(365 dni) z inwestycji w 52 - tygodniowy bon skarbowy o rentowności 10%
10,14%
Ryzyko stopy procentowej można mierzyć za pomocą:
zmodyfikowanego duration
Oczekuje się, że spółka XYZ wypłaci dywidendę w wysokości 1,00 PLN na jedną akcję w końcu roku. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 7% rocznie. Wymagana stopa zwrotu z akcji wynosi 15%. Jaka jest obecna cena jednej akcji spółki XYZ:
12,50 PLN
Prawdą jest, że:
akcja jest przewartościowana gdy cena godziwa jest niższa niż cena rynkowa
Cena akcji spółki wypłacającej stałą dywidendę w wysokości 5 EUR o charakterze perpetuity, przy wymaganej stopie zwrotu 10% wynosi:
50 EUR
Kurs obligacji wynosi 95%. Wartość nominalna tej obligacji jest równa 100 PLN. Kupon wynosi 5% rocznie i jest płatny raz w roku. Oblicz cenę czystą obligacji dokładnie w połowie okresu między dwoma płatnościami kuponu
95 PLN
Jeżeli wartość długiej pozycji w 3-miesięcznym walutowym kontrakcie terminowym na kurs EUR/CHF wynosi 10 USD to wartość krótkiej pozycji w tym samym kontrakcie i w tym samym czasie jest równa:
-10 USD
Wskaźnik giełdowy EPS to:
zysku netto przypadający na 1 akcję
Stopa dyskonta handlowego 91-dniowego bonu skarbowego o wartości 100 USD wynosi 10%. Cena tego bonu jest równa
97,47 USD
Cechy obligacji: wartość nominalna 100 USD, cena 98 USD, kupon 3% płatny półrocznie. Bieżąca stopa dochodu obligacji wynosi:
3,06%
Konwencja naliczania odsetek od obligacji act/act zachodzi wg:
rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku
Split akcji 4:3 oznacza:
z 3 akcji starej powstają 4 nowe akcji
Cena 15-letniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 100 USD, przy wymaganej stopie zwrotu 10% kapitalizowanej półrocznie wynosi:
24 USD
Jeżeli cena akcji spółki XYZ wynosi 50 PLN cena wykonania 6-miesięcznej opcji kupna akcji spółki XYZ jest równa 40 PLN. Zysk inwestora po natychmiastowym wykonaniu trzech takich opcji, który zakupił je za 6 PLN/opcje, wynosi:
12 PLN
Instrumenty finansowe, które nie mogą być sprzedawane z dyskontem to:
akcje i prawa poboru

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.