Pytania i odpowiedzi

AiWIF

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1607 razy
Pytanie 1
Oblicz cenę 26-tygodniowego bonu skarbowego o wartości nominalnej 100 EUR, który jest sprzedawany na przetargu po stopie rentowności 5%
97,53 PLN
Pytanie 2
Akcje spółki XYZ są obecnie sprzedawane po 20 PLN. Spółka właśnie wypłaciła dywidendę w wysokości 2,00 PLN na jedną akcję. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 8% rocznie. Jaka jest wymagana stopa zwrotu z akcji spółki XYZ
18,80%
Pytanie 3
Ile powinna wynosić cena terminowa 6-miesięcznego kontraktu terminowegfo na akcję spółki XYZ niewypłacającej dywidendy, jeżeli bieżąca cena akcji tej spółki wynosi 20 PLN, a wolna od ryzyka stopa procentowa jest równa 5% przy ciągłej kapitalizacji odsetek.
20,51 PLN
Pytanie 4
Prawo poboru to prawo nabycia:
akcji
Pytanie 5
Pozycja krótka w opcji call:
może mieć nieograniczone straty
Pytanie 6
Procentowo określona obniżka ceny, którą uzyskuje odbiorca, jeśli zapłaci za towar natychmiast po otrzymaniu to:
skonto
Pytanie 7
Księgowa wartość akcji to:
stosunek aktywów netto i liczby akcji
Pytanie 8
Oblicz efektywną stopę zwrotu w skali roku(365 dni) z inwestycji w 52 - tygodniowy bon skarbowy o rentowności 10%
10,14%
Pytanie 9
Ryzyko stopy procentowej można mierzyć za pomocą:
zmodyfikowanego duration
Pytanie 10
Oczekuje się, że spółka XYZ wypłaci dywidendę w wysokości 1,00 PLN na jedną akcję w końcu roku. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 7% rocznie. Wymagana stopa zwrotu z akcji wynosi 15%. Jaka jest obecna cena jednej akcji spółki XYZ:
12,50 PLN
Pytanie 11
Prawdą jest, że:
akcja jest przewartościowana gdy cena godziwa jest niższa niż cena rynkowa
Pytanie 12
Cena akcji spółki wypłacającej stałą dywidendę w wysokości 5 EUR o charakterze perpetuity, przy wymaganej stopie zwrotu 10% wynosi:
50 EUR
Pytanie 13
Kurs obligacji wynosi 95%. Wartość nominalna tej obligacji jest równa 100 PLN. Kupon wynosi 5% rocznie i jest płatny raz w roku. Oblicz cenę czystą obligacji dokładnie w połowie okresu między dwoma płatnościami kuponu
95 PLN
Pytanie 14
Jeżeli wartość długiej pozycji w 3-miesięcznym walutowym kontrakcie terminowym na kurs EUR/CHF wynosi 10 USD to wartość krótkiej pozycji w tym samym kontrakcie i w tym samym czasie jest równa:
-10 USD
Pytanie 15
Wskaźnik giełdowy EPS to:
zysku netto przypadający na 1 akcję

Powiązane tematy