Fiszki

AiWIF

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1745 razy
Oblicz cenę 26-tygodniowego bonu skarbowego o wartości nominalnej 100 EUR, który jest sprzedawany na przetargu po stopie rentowności 5%
100 PLN
102,59 PLN
97,53 PLN
98,34 PLN
97,53 PLN
Akcje spółki XYZ są obecnie sprzedawane po 20 PLN. Spółka właśnie wypłaciła dywidendę w wysokości 2,00 PLN na jedną akcję. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 8% rocznie. Jaka jest wymagana stopa zwrotu z akcji spółki XYZ
20%
8,80%
10%
18,80%
18,80%
Ile powinna wynosić cena terminowa 6-miesięcznego kontraktu terminowegfo na akcję spółki XYZ niewypłacającej dywidendy, jeżeli bieżąca cena akcji tej spółki wynosi 20 PLN, a wolna od ryzyka stopa procentowa jest równa 5% przy ciągłej kapitalizacji odsetek.
19,50 PLN
20 PLN
20,51 PLN
10,51 PLN
20,51 PLN
Prawo poboru to prawo nabycia:
opcji
akcji
obligacji
konsoli
akcji
Pozycja krótka w opcji call:
może mieć nieograniczone straty
ma ograniczone straty do wysokości ceny wykonania opcji
ma nieograniczone zyski
ma ograniczone straty do wysokości ceny aktywu bazowego
może mieć nieograniczone straty
Procentowo określona obniżka ceny, którą uzyskuje odbiorca, jeśli zapłaci za towar natychmiast po otrzymaniu to:
odroczona płatność z rabatem
skonto
wydłużona płatność
debet
skonto
Księgowa wartość akcji to:
stosunek aktywów netto i liczby akcji
stosunek aktywów i liczby akcji
stosunek zysku netto i liczby akcji
iloczyn aktywów netto i liczby akcji
stosunek aktywów netto i liczby akcji
Oblicz efektywną stopę zwrotu w skali roku(365 dni) z inwestycji w 52 - tygodniowy bon skarbowy o rentowności 10%
10,14%
10,69%
10,78%
10,55%
10,14%
Ryzyko stopy procentowej można mierzyć za pomocą:
zmodyfikowanego duration
oceny ratingowej
odchylenia standardowego stopy zwrotu
zmienności stopy procentowej
zmodyfikowanego duration
Oczekuje się, że spółka XYZ wypłaci dywidendę w wysokości 1,00 PLN na jedną akcję w końcu roku. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 7% rocznie. Wymagana stopa zwrotu z akcji wynosi 15%. Jaka jest obecna cena jednej akcji spółki XYZ:
6,67 PLN
7,00 PLN
6,69 PLN
12,50 PLN
12,50 PLN
Prawdą jest, że:
zysk rezydualny to różnica zysku brutto i wymaganego zysku przez akcjonariuszy
akcja jest przewartościowana gdy cena godziwa jest niższa niż cena rynkowa
ekonomiczna wartość dodana(EVA) nie uwzględnia kosztu kapitału akcyjnego
akcja jest niedowartościowana gdy cena rynkowa jest wyższa nić cena godziwa
akcja jest przewartościowana gdy cena godziwa jest niższa niż cena rynkowa
Cena akcji spółki wypłacającej stałą dywidendę w wysokości 5 EUR o charakterze perpetuity, przy wymaganej stopie zwrotu 10% wynosi:
50 EUR
5,5 EUR
5 EUR
100 EUR
50 EUR
Kurs obligacji wynosi 95%. Wartość nominalna tej obligacji jest równa 100 PLN. Kupon wynosi 5% rocznie i jest płatny raz w roku. Oblicz cenę czystą obligacji dokładnie w połowie okresu między dwoma płatnościami kuponu
95 PLN
105 PLN
98 PLN
103 PLN
95 PLN
Jeżeli wartość długiej pozycji w 3-miesięcznym walutowym kontrakcie terminowym na kurs EUR/CHF wynosi 10 USD to wartość krótkiej pozycji w tym samym kontrakcie i w tym samym czasie jest równa:
-2,5 USD
2 USD
-10 USD
10 USD
-10 USD
Wskaźnik giełdowy EPS to:
zysku netto przypadający na 1 akcję
wartość księgowa przypadająca na 1 akcję
dywidenda przypadająca na 1 akcję
stosunek ceny akcji i zysku netto przypadającego na 1 akcję
zysku netto przypadający na 1 akcję
Stopa dyskonta handlowego 91-dniowego bonu skarbowego o wartości 100 USD wynosi 10%. Cena tego bonu jest równa
102,55 USD
98,88 USD
99,28 USD
97,47 USD
97,47 USD
Cechy obligacji: wartość nominalna 100 USD, cena 98 USD, kupon 3% płatny półrocznie. Bieżąca stopa dochodu obligacji wynosi:
1,53%
1,5%
3%
3,06%
3,06%
Konwencja naliczania odsetek od obligacji act/act zachodzi wg:
360 dni w miesiącu i rzeczywistej liczby dni w roku
rzeczywistej liczby dni w miesiącu i 360 dni w roku
rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku
360 dni w roku i rzeczywistej liczby dni w miesiącu
rzeczywistej liczby dni w miesiącu i roku
Split akcji 4:3 oznacza:
z 4 akcji starej powstają 3 nowe akcji
z 1 akcji starej powstają 4 nowe akcji
z 3 akcji starej powstają 4 nowe akcji
z 1 akcji starej powstają 4,3 nowej akcji
z 3 akcji starej powstają 4 nowe akcji
Cena 15-letniej obligacji zerokuponowej o wartości nominalnej 100 USD, przy wymaganej stopie zwrotu 10% kapitalizowanej półrocznie wynosi:
94 USD
23,14 USD
24 USD
96 USD
24 USD
Jeżeli cena akcji spółki XYZ wynosi 50 PLN cena wykonania 6-miesięcznej opcji kupna akcji spółki XYZ jest równa 40 PLN. Zysk inwestora po natychmiastowym wykonaniu trzech takich opcji, który zakupił je za 6 PLN/opcje, wynosi:
12 PLN
4 PLN
10 PLN
30 PLN
12 PLN
Instrumenty finansowe, które nie mogą być sprzedawane z dyskontem to:
akcje i prawa poboru
commercial papers i opcje
bony pieniężne i akcje
obligacje zamienne i bony skarbowe
akcje i prawa poboru

Powiązane tematy

Inne tryby