Fiszki

AiWIF

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1605 razy
Oblicz cenę 26-tygodniowego bonu skarbowego o wartości nominalnej 100 EUR, który jest sprzedawany na przetargu po stopie rentowności 5%
98,34 PLN
97,53 PLN
102,59 PLN
100 PLN
97,53 PLN
Akcje spółki XYZ są obecnie sprzedawane po 20 PLN. Spółka właśnie wypłaciła dywidendę w wysokości 2,00 PLN na jedną akcję. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 8% rocznie. Jaka jest wymagana stopa zwrotu z akcji spółki XYZ
8,80%
10%
20%
18,80%
18,80%
Ile powinna wynosić cena terminowa 6-miesięcznego kontraktu terminowegfo na akcję spółki XYZ niewypłacającej dywidendy, jeżeli bieżąca cena akcji tej spółki wynosi 20 PLN, a wolna od ryzyka stopa procentowa jest równa 5% przy ciągłej kapitalizacji odsetek.
20 PLN
20,51 PLN
10,51 PLN
19,50 PLN
20,51 PLN
Prawo poboru to prawo nabycia:
obligacji
konsoli
akcji
opcji
akcji
Pozycja krótka w opcji call:
ma nieograniczone zyski
ma ograniczone straty do wysokości ceny aktywu bazowego
może mieć nieograniczone straty
ma ograniczone straty do wysokości ceny wykonania opcji
może mieć nieograniczone straty
Procentowo określona obniżka ceny, którą uzyskuje odbiorca, jeśli zapłaci za towar natychmiast po otrzymaniu to:
debet
odroczona płatność z rabatem
skonto
wydłużona płatność
skonto
Księgowa wartość akcji to:
iloczyn aktywów netto i liczby akcji
stosunek aktywów netto i liczby akcji
stosunek zysku netto i liczby akcji
stosunek aktywów i liczby akcji
stosunek aktywów netto i liczby akcji
Oblicz efektywną stopę zwrotu w skali roku(365 dni) z inwestycji w 52 - tygodniowy bon skarbowy o rentowności 10%
10,78%
10,55%
10,14%
10,69%
10,14%
Ryzyko stopy procentowej można mierzyć za pomocą:
oceny ratingowej
zmodyfikowanego duration
odchylenia standardowego stopy zwrotu
zmienności stopy procentowej
zmodyfikowanego duration
Oczekuje się, że spółka XYZ wypłaci dywidendę w wysokości 1,00 PLN na jedną akcję w końcu roku. Oczekiwane tempo wzrostu dywidendy jest stałe i wynosi 7% rocznie. Wymagana stopa zwrotu z akcji wynosi 15%. Jaka jest obecna cena jednej akcji spółki XYZ:
6,69 PLN
7,00 PLN
6,67 PLN
12,50 PLN
12,50 PLN
Prawdą jest, że:
akcja jest niedowartościowana gdy cena rynkowa jest wyższa nić cena godziwa
zysk rezydualny to różnica zysku brutto i wymaganego zysku przez akcjonariuszy
akcja jest przewartościowana gdy cena godziwa jest niższa niż cena rynkowa
ekonomiczna wartość dodana(EVA) nie uwzględnia kosztu kapitału akcyjnego
akcja jest przewartościowana gdy cena godziwa jest niższa niż cena rynkowa
Cena akcji spółki wypłacającej stałą dywidendę w wysokości 5 EUR o charakterze perpetuity, przy wymaganej stopie zwrotu 10% wynosi:
5 EUR
50 EUR
100 EUR
5,5 EUR
50 EUR
Kurs obligacji wynosi 95%. Wartość nominalna tej obligacji jest równa 100 PLN. Kupon wynosi 5% rocznie i jest płatny raz w roku. Oblicz cenę czystą obligacji dokładnie w połowie okresu między dwoma płatnościami kuponu
103 PLN
95 PLN
105 PLN
98 PLN
95 PLN
Jeżeli wartość długiej pozycji w 3-miesięcznym walutowym kontrakcie terminowym na kurs EUR/CHF wynosi 10 USD to wartość krótkiej pozycji w tym samym kontrakcie i w tym samym czasie jest równa:
-2,5 USD
10 USD
2 USD
-10 USD
-10 USD
Wskaźnik giełdowy EPS to:
zysku netto przypadający na 1 akcję
wartość księgowa przypadająca na 1 akcję
stosunek ceny akcji i zysku netto przypadającego na 1 akcję
dywidenda przypadająca na 1 akcję
zysku netto przypadający na 1 akcję

Powiązane tematy

Inne tryby