Pytania i odpowiedzi

Controlling produkcji II

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 4687 razy
Pytanie 1
Termin „Andon” oznacza:
a) Sygnał wizualny i/lub dźwiękowy na produkcji
b) Jest to system zwykle uruchamiany bezpośrednio przez operatora w celu zasygnalizowania problemu
Pytanie 2
Do głównych funkcji koordynacyjnych controllingu produkcji zaliczono:
a) Koordynację poszczególnych planów produkcyjnych
b) Koordynację strategicznego i operatywnego planowania produkcji
c) Koordynację planowania i kontroli produkcji
Pytanie 3
Zadaniem controllingu produkcyjnego jest:
a) Współudział w przygotowaniu decyzji dotyczących podjęcia określonych zadań produkcyjnych we własnym zakresie
b) Zlecenie i przygotowanie decyzji wykonania zadania na zewnątrz, po dokonaniu oceny opłacalności tych przedsięwzięć
c) Badanie możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii produkcyjnych z punktu widzenia oceny ich wpływu na strukturę kosztów i układ logistyczny procesu produkcji
Pytanie 4
Realizacja następujących celów koncentruje się controlling produkcji:
a) Utrzymanie założonego poziomu obsługi klienta
d) Utrzymanie racjonalnego poziomu zapasów w procesie produkcji
Pytanie 5
Struktury liniowe charakteryzują się:
a) Stanowiskami pracy, które rozmieszczone są zgodnie z kolejnością operacji technologicznych podanych w marszrutach
b) Formy te charakteryzują się liniowym przebiegiem procesu przez stanowiska robocze
c) Często obok stanowisk tworzy się małe magazyny kompensacyjne wyrównujące różnice w czasach obróbki kolejnych operacji
Pytanie 6
Linia wieloprzedmiotowa asynchroniczna oznacza, że:
a) Jest przeznaczone do produkcji wielu wyrobów
c) Proces produkcyjny często realizowany jest z pominięciem operacji
Pytanie 7
Tradycyjne formy struktury produkcyjnej zorientowane są na:
a) Zdolności produkcyjne
b) Sterowanie programem produkcyjnym
c) Maksymalny podział pracy
Pytanie 8
Normy produkcyjne (Production Standards) to:
a) Dające się ustalić mierniki, wzorce rozliczeniowe planowania i wykonania zadań w procesie produkcyjnym
b) Wyraża się je w formie norm wydajności, tj. liczby produktów wytworzonych w określonym czasie
c) Dzięki nim możliwa jest terminowa realizacja harmonogramu produkcyjnego
Pytanie 9
Czynniki wpływające na długość cyklu:
a) Czas wykonania poszczególnych operacji technologicznych
b) Czas przerw międzyoperacyjnych
c) Wielkość partii wyrobów do wykonania
d) Liczba stanowisk realizujących poszczególne operacje technologiczne
Pytanie 10
Cykl produkcyjny można skrócić wprowadzając:
a) Równoległość przepływu
c) Wielostrumieniowość
d) Szeregowanie kolejności realizacji działań
Pytanie 11
Wielostrumieniowość przepływu uzyskuje się:
b) Poprzez wykonywanie tej samej operacji na więcej niż jednym stanowisku pracy
c) Wprowadzenie więcej niż jednego stanowiska wykonującego tę samą operację
Pytanie 12
W szeregowaniu kolejności realizacji zadań produkcyjnych:
a) Ustala się taką kolejność obróbki, aby całkowity czas wykonania zadania był minimalny
b) Stosuje się metody przybliżone
c) W zastosowaniach praktycznych obliczenia należy przeprowadzić kilkoma metodami i wybrać uszeregowanie charakteryzujące się najkrótszym czasem wykonania
d) Wybieramy kolejność charakteryzującą się najkrótszym czasem
Pytanie 13
Wśród wybranych metod planowania i sterowania produkcją wykorzystywanych w controllingu produkcji wyróżniamy:
a) Metoda ścieżki krytycznej – CPM
b) JIT / Karta KanBan
c) Harmonogram (karty) Gantt’a
d) Technologia optymalizacji produkcji – OPT
Pytanie 14
Dokładnie na czas – JIT / karty KANBAN:
a) Wykorzystywana jest do planowania i sterowania produkcją przy wykorzystaniu kart jako podstawy do uruchomienia krótkich serii produkcyjnych w różnych fazach procesu
b) Skupia się na zarządzaniu cyklami realizacji zamówień by wyeliminować marnotrawstwo czasu i składników produkcji
c) Pozwala skrócić długość trwania cyklu produkcyjnego
d) Charakteryzuje się niewielkimi zapasami w magazynach centralnych
Pytanie 15
Controlling produkcji powinien umożliwić:
a) Koordynację działań poprzez wprowadzenie zasad i procedur
b) Podejmowanie decyzji na podstawie wyników analizy i oceny odchyleń
c) Dostęp kadry kierowniczej do wszelkiej informacji zarządczej
d) Wspomaganie służb personalnych przy tworzeniu systemu motywacyjnego
Pytanie 16
Najczęściej wykorzystywane narzędzia w controllingu produkcji:
a) Analiza parametrów proc. Produkcji
b) Analiza stanu zapasów
c) Rachunek kosztów pełnych
d) Analiza produktywności
Pytanie 17
Termin „Uptime” oznacza:
a) Najdłuższy czas pracy urządzenia
c) Stosunek czasu pracy do efektywnego urządzenia
Pytanie 18
Plany programu – PP:
a) Metoda służy do planowania operacyjnego
b) Łączy w sobie pozytywne cechy kart Gantt’a oraz kart czasu CPM z wykresami zapotrzebowania materiałów
c) Umożliwia kontrolę terminowości wytwarzania wyrobów
Pytanie 19
Termin FMEA oznacza:
b) Jest narzędziem analitycznym używanym do przewidywania i wcześniejszego eliminowania potencjalnych wad konstrukcyjnych nowego produktu
d) W czasie stosowania FMEA określa się wszystkie potencjalne niezgodności, a następnie ocenia ryzyko z nimi związane
Pytanie 20
Cele controllingu produkcji to:
a) minimalizacja kosztów produkcji, rentowność produkcji, wysoka produktywność czynników wytworzenia
b) wysoka jakość wyrobów, terminowość dostaw
c) dobre warunki pracy i aspiracje do współzarządzania
d) motywowanie pracowników, zapewnienie miejsc pracy