Powtórzenie: [BIOCHEMIA] Wejściówka 19: Barwniki żółciowe i porfiryny

Chemia, Studia.

Co badamy w teście 2 linii w ostrej porfirii skórnej?
porfiryny w erytrocytach
ALA, PBG i porfiryny (ilościowo w 24-godz. zbiórce)
porfiryny w kale (z frakcjami w przypadku ich zwiększonej ilości)
Biliwerdyna to
produkt degradacji hemoglobiny nie zawierający globiny
Oksygenaza hemowa
lokalizacja komórkowa: mikrosomy
jaką reakcję katalizuje?: przemianę heminy do biliwerdyny
Zespół Dubin Johnsona
jak się dziedziczy?: autosomalnie recesywnie
jakiego białka dotyczy? (skrót pięcioliterowy): CMOAT
Porfiria skórna późna - jaki enzym?
dekarboksylaza uroporfirynogenowa
Ostra porfiria przerywana - jaki enzym? (wersja na "d")
deaminaza porfobilinogenu
Podaj wyjściowe składowe do syntezy hemu
bursztynylo-CoA i glicyna
Hiperbilirubinemia to stężenie bilirubiny powyżej [mg%]
1
W żółtaczce hemolitycznej oporność osmotyczna
maleje
Jaki jest test przesiewowy I linii, gdy mamy objawy nadwrażliwości na światło?
stężenie porfiryn w moczu i osoczu
Syntaza ALA
Lokalizacja komórkowa?: mitochondria
jaką reakcję katalizuje? [B + G = A]: bursztynylo-CoA + glicyna = ALA
Żółtaczka cholestatyczna
Odczyn van den Berga: bezpośredni
Poziom bilirubiny pośredniej? [maleje/norma/wzrasta]: norma
Ilość albuminy związanej z bilirubiną to? [mg%]
20-25
Jakiego enzymu/białka defekt w: [pełna nazwa]
zespół Gilberta: UDP-glukuronylotransferaza
zespół Crigler-Najjar typu I/II: UDP-glukuronylotransferaza
zespół Dubin-Johnsona: niespecyficzny kanalikowy transporter anionów organicznych
ostra porfiria przerywana (AIP) (krótsze): deaminaza porfobilinogenu
późna porfiria skórna (PCT): dekarboksylaza uroporfirynogenu
protoporfiria erytropoetyczna (EP): ferrochelataza
wrodzona koproporfiria: oksydaza koproporfirynogenowa
Jak dzielimy porfirie? Na [w... i ...]
wątrobowe i erytropoetyczne
Bilirubina w krwi
krąży związana z...: albuminą
...trafia do...: wątroby
...tam łączy się z...: glukuronidami
...i jest wydzielana do...: żółci
Objawy protoporfirii erytropoetycznej
zaburzenia przełykania
β-glukuronidazy to
(1) enzymy produkowane przez...: bakterie
(2) znajdujące się w...: jelicie krętym i grubym
(3) katalizują rekację ...: usunięcia kwasu glukuronowego od bilirubiny sprzężonej
:
Podaj normy dla bilirubiny całkowitej i bezpośredniej w surowicy krwi:
całkowita: poniżej ... [mg%]: 1
bezpośrednia/skoniugowana: poniżej ... [mg%]: 0,3
Poziom bilirubiny niesprzężonej w żółtaczce hemolitycznej
wzrasta znacznie

Sprawdź proponowane testy powiązane z "[BIOCHEMIA] Wejściówka 19: Barwniki żółciowe i porfiryny".

[BIOCHEMIA] Wejściówka 20: Kreatynina, kwas moczowy

Pytania z biochemii, kreatynina, kwas moczowy.
Chemia, Studia
100
#kratynina, #kwas #moczowy, #biochemia, #sum, #wlk

Biochemia 1 - koło 2

PWR
Chemia, Studia
64
#biochemia #pwr #kolokwium

Biochemia Witaminy - A

Chemia, Studia
29

Biochemia Witaminy - K

Chemia, Studia
10

Biochemia Witaminy - F

Chemia, Studia
5