Powtórzenie: Anatomia EGZAMIN 2017

Medycyna, powtórzenie. 49 pytań.

Tętno na kończynie dolnej wyczuwalne na
A. Tibialis posterior
A. Dorsalis pedis
Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera
Ventriculus sinister
Atrium sinistrum
Vena cava superior
Cupula pleurae:
Pokrywa szczyt płuca
Jest częścią pleura parietalis
Od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
lig. sacrotuberale
N. facialis
oddaje chorda tympani
unerwia m. stapedius
tworzy ganglion geniculi
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideum
Bronuchus principialis dexter
oddaje bronchus eparterialis
krzyżuje się u góry z vena azygos
ma większą średnice niż bronchus principialis sinister
W sznurze bocznym przebiegają (Bochenek tom IV nowy str. 105-106):
tractus spinocervicalis
tractus olivospinalis
tractus spinotectalis
tractus rubrospinalis
Uszkodzenie móżdżku może spowodować (Wikipedia):
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
drżenie zamiarowe
mowę skandowaną
Arteria carotis communis (Skawina „Głowa i szyja” str. 43):
prawa odchodzi od truncus brachiocephalicus
lewa odchodzi bezpośrednio z arcus aortae
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowatej krtani sinus caroticus
jest unerwiona przez nervus glossopharyngeus i nervus vagus
Ograniczenia trigonum cisticum (Wikipedia + Sobotta str. 117-118):
od góry hepar
od prawej strony ductus cysticus
od lewej strony ductus hepaticus communis
Miejsca osłuchiwania zastawek (Skawina „Klatka piersiowa” str. 77):
U pacjenta stwierdzono strabismus divergens i ptosis. Są to objawy porażenia nerwu (Bochenek tom V str. 177):
oculomotorius
Określ prawidłowość twierdzeń na temat podstawy czaszki (Skawina „Czaszka” str. 18, 19, 24, 75 +Wikipedia):
Tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
Canalis n. hypoglossi uchodzi z przodu od condylus occipitalis
Do grupy bocznej mięśni przedramienia zaliczamy (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 76):
extensor carpi radialis longus
Do grupy przyśrodkowej mięśni uda zaliczamy (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 133):
m. pectineus
m. adductor longus
m. adductor magnus
m. gracillis
Do mięśni pierścienia rotatorów należą:
m. supraspinatus
m. subscapularis
m. teres minor
m. infraspinatus
Gałęzie a. facialis:
a. palatina ascendens
a. labialis superior
a. labialis inferior
a. submentalis
Złamanie collum chirurgicum może uszkodzić (Sobotta tom I str. 139):
a. circumflexa humeri anterior
a.circumflexa humeri posterior
n. axillaris
Zatoka jamista zawiera (Skawina „Czaszka” str. 60):
n. trochlearis
n. ophtalmicus
n. oculomotorius
a. carotis interna
Ductus deferens (Bochenek tom IV stary str. 259):
extraabdominal part (pars extraabdominalis) leży w obrębie scrotum

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.