Test: Anatomia EGZAMIN 2017

Strona 1

Pytanie 1
Tętno na kończynie dolnej wyczuwalne na
A. Tibialis anterior
A. Tibialis posterior
A. Fibularis
A. Dorsalis pedis
A. iliaca externa
Pytanie 2
Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera
Vena cava superior
Atrium sinistrum
Trachea
Ventriculus sinister
Oesophagus
Pytanie 3
Cupula pleurae:
Od przodu i boku sąsiaduje z plexus cervicalis
Pokrywa szczyt płuca
Jest częścią pleura parietalis
Od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna
Mocowane przez mesopneumonium
Pytanie 4
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
lig. sacrotuberale
lig. ischiofemorale
lig. arcuatum pubis
lig. pubofemorale
lig. iliofemorale
Pytanie 5
N. facialis
oddaje chorda tympani
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
tworzy ganglion geniculi
unerwia m. stapedius
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideum
Pytanie 6
Bronuchus principialis dexter
ma większą średnice niż bronchus principialis sinister
jest dłuższy od bronchus principialis sinister
krzyżuje się u góry z vena azygos
oddaje bronchus eparterialis
leży przed łukiem aorty
Pytanie 7
W sznurze bocznym przebiegają (Bochenek tom IV nowy str. 105-106):
fasciculus septomarginalis
tractus spinotectalis
tractus rubrospinalis
tractus olivospinalis
tractus spinocervicalis
Pytanie 8
Uszkodzenie móżdżku może spowodować (Wikipedia):
hemiparezę lub hemiplegię
mowę skandowaną
afazję
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
drżenie zamiarowe
Pytanie 9
Arteria carotis communis (Skawina „Głowa i szyja” str. 43):
jest unerwiona przez nervus glossopharyngeus i nervus vagus
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowatej krtani sinus caroticus
od przodu sąsiaduje z truncus sympaticus
lewa odchodzi bezpośrednio z arcus aortae
prawa odchodzi od truncus brachiocephalicus
Pytanie 10
Ograniczenia trigonum cisticum (Wikipedia + Sobotta str. 117-118):
od lewej strony ductus hepaticus communis
od przodu a. hepatica propriae
od prawej strony ductus cysticus
od góry hepar
Pytanie 11
Miejsca osłuchiwania zastawek (Skawina „Klatka piersiowa” str. 77):
valva aortae - linea sternalis sinistra, spatium intercostalis II
valva bicuspidalis - linea sternalis dextra, spatium intercostalis V
pokrywają się z rzutami zastawek na klatkę piersiową
valva trunci pulmonalis - linea sternalis dextra, spatium intercostalis II
valva tricuspidalis - w miejscu rzutu apex cordis
Pytanie 12
U pacjenta stwierdzono strabismus divergens i ptosis. Są to objawy porażenia nerwu (Bochenek tom V str. 177):
abducens i trochlearis
ganglion cervicale superius
ophtalmicus
trochlearis
oculomotorius
Pytanie 13
Określ prawidłowość twierdzeń na temat podstawy czaszki (Skawina „Czaszka” str. 18, 19, 24, 75 +Wikipedia):
Processus mastoideus ograniczają foramen magnum
Canalis n. hypoglossi uchodzi z przodu od condylus occipitalis
Otwór żyły szyjnej wewnętrznej znajduje się do tyłu od canalis caroticus
Ala vomeris łączy się z podniebieniem kostnym
Tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
Pytanie 14
Do grupy bocznej mięśni przedramienia zaliczamy (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 76):
extensor carpi radialis longus
extensor carpi ulnaris
pronator teres
flexor carpi radialis
coracobrachialis
Pytanie 15
Do grupy przyśrodkowej mięśni uda zaliczamy (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 133):
m. adductor longus
m. gracillis
m. adductor magnus
m. vastus medialis
m. pectineus
Pytanie 16
Do mięśni pierścienia rotatorów należą:
m. infraspinatus
m. teres minor
m. teres maior
m. supraspinatus
m. subscapularis
Pytanie 17
Gałęzie a. facialis:
a. palatina ascendens
a. transversa faciei
a. labialis inferior
a. labialis superior
a. submentalis
Pytanie 18
Złamanie collum chirurgicum może uszkodzić (Sobotta tom I str. 139):
a. circumflexa scapule
n. axillaris
n. radialis
a. circumflexa humeri anterior
a.circumflexa humeri posterior
Pytanie 19
Zatoka jamista zawiera (Skawina „Czaszka” str. 60):
a. carotis interna
n. supratrochlearis
n. oculomotorius
n. ophtalmicus
n. trochlearis
Pytanie 20
Ductus deferens (Bochenek tom IV stary str. 259):
biegnie bocznie od naczyń i nerwów zasłonowych
extraabdominal part (pars extraabdominalis) leży w obrębie scrotum
krzyżuje moczowód od tyłu
biegnie bocznie od vesicula seminalis
jest pokryty otrzewną w części zewnątrzbrzusznej

Powiązane tematy