Semestralka 1 Anatomia 2017 termin 1

1 semsetralka

Medycyna, powtórzenie. 20 pytań.

REKLAMA
V. Saphena magna:
Posiada liczne zastawki
Przechodzi do przestrzeni podpowięziowej przez hiatus saphenus
2.Odpływ krwi z oesophagus
V. Gastrica sinistra
V. Hemiazygos
V. Azygos
*3.Ligamentum deltoideus
Ligamentum Tibiotalaris anterior
Ligamentum Calcaneonaviculare
Ligamentum Tibiotalaris posterior
4. Porażenie n.radialis
Najczęściej przy złamaniu “kości ramieniowej”
Brak czucia w przestrzeniach między I a II kością śródręcza na stronie grzbietowej
Brak prostowania kciuka
5. Które mięśnie mają 2 głowy
Flexor dig. Superficialis
Flexor pollicis brevis
Flexor carpi ulnaris
6. Tętno na kończynie dolnej wyczuwalne na
A. Tibialis posterior
A. Dorsalis pedis
*7.Na powięzi środkowej szyi znajduje się (myślę, że to pytanie nie ma sensu i mogło im chodzić o przestrzeń środkową szyi- chociaż oczywiście napisane było ‘powięź’)
Esophagus
Glandula Thyroidea
Trachea
*8. Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera
Ventriculus sinister
Trachea
Atrium sinistrum
9. Nerw przeponowy
Unerwia osierdzie
Biegnie bocznie od n.vagus
na klatce piersiowej biegnie między v i a subclavia
Biegnie przed przednim korzeniem pluca
10.Co przebiega w sinus cavernosus
N. Opthalmicus
Trochlearis
A. Carotis interna
11. N. Opthalmicus
unerwia namiot móżdżku
miesza się z włóknami nervus zygomaticus
12. Nc X 2
ganglion superius jest czuciowy a ganglion inferius przywspółczulny
Jest nerwem mieszanym
Przebiega między A. Carotis interna i V jugularis interna
13.Staw biodrowy zgina:
M. Sartorius
M. Iliopsoas
M.rectus femoris
M. Tensor fasciae lateae
14. Kanał kostki przyśrodkowej zawiera
N. Tibialis
Tendo m. flexor Hallucis longus
Tendo. M. Flexor digitorum longus
15. Fornix humeri
Processus coracoideus
Ligamentum coracoacromiale
Acromion
*16. Więzadła wewnątrzstawowe
Capitis femoris
Ligamentum meniscofemorale posterius
Cruciatum anterius
Lig. Quadratus
*17. Cupula pleurae: tutaj była jeszcze jedna prawidłowa odpowiedź, ale nie pamiętam która :(
Pokrywa szczyt płuca
Jest częścią pleura parietalis
Od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna <--- ta?
*18. Diaphragma
Ogranicza ję recessus costodiphragmaticus
Zawiera miejsca zmniejszonego oporu (loci minoris resistentiae)
Pochodzi rozwojowo z mięśni szyi
19. Do grupy dolnej zatok opony twardej należą
Sinus petrosus superior
Sinus sphenoparietalis
*20. Co przechodzi pod retinaculum flexorum:
Musculus flexor carpi radialis
n. interosseus anterior
N medianus
Musculus Flexor digitorum superficialis
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.