Powtórzenie: Semestralka 1 Anatomia 2017 termin 1

1 semsetralka

Medycyna, powtórzenie. 20 pytań.

V. Saphena magna:
Posiada liczne zastawki
Przechodzi do przestrzeni podpowięziowej przez hiatus saphenus
2.Odpływ krwi z oesophagus
V. Hemiazygos
V. Azygos
V. Gastrica sinistra
*3.Ligamentum deltoideus
Ligamentum Tibiotalaris anterior
Ligamentum Tibiotalaris posterior
Ligamentum Calcaneonaviculare
4. Porażenie n.radialis
Brak prostowania kciuka
Najczęściej przy złamaniu “kości ramieniowej”
Brak czucia w przestrzeniach między I a II kością śródręcza na stronie grzbietowej
5. Które mięśnie mają 2 głowy
Flexor pollicis brevis
Flexor carpi ulnaris
Flexor dig. Superficialis
6. Tętno na kończynie dolnej wyczuwalne na
A. Tibialis posterior
A. Dorsalis pedis
*7.Na powięzi środkowej szyi znajduje się (myślę, że to pytanie nie ma sensu i mogło im chodzić o przestrzeń środkową szyi- chociaż oczywiście napisane było ‘powięź’)
Esophagus
Trachea
Glandula Thyroidea
*8. Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera
Atrium sinistrum
Ventriculus sinister
Trachea
9. Nerw przeponowy
Biegnie przed przednim korzeniem pluca
na klatce piersiowej biegnie między v i a subclavia
Unerwia osierdzie
Biegnie bocznie od n.vagus
10.Co przebiega w sinus cavernosus
A. Carotis interna
N. Opthalmicus
Trochlearis
11. N. Opthalmicus
unerwia namiot móżdżku
miesza się z włóknami nervus zygomaticus
12. Nc X 2
ganglion superius jest czuciowy a ganglion inferius przywspółczulny
Przebiega między A. Carotis interna i V jugularis interna
Jest nerwem mieszanym
13.Staw biodrowy zgina:
M. Sartorius
M. Iliopsoas
M.rectus femoris
M. Tensor fasciae lateae
14. Kanał kostki przyśrodkowej zawiera
N. Tibialis
Tendo m. flexor Hallucis longus
Tendo. M. Flexor digitorum longus
15. Fornix humeri
Processus coracoideus
Acromion
Ligamentum coracoacromiale
*16. Więzadła wewnątrzstawowe
Ligamentum meniscofemorale posterius
Cruciatum anterius
Lig. Quadratus
Capitis femoris
*17. Cupula pleurae: tutaj była jeszcze jedna prawidłowa odpowiedź, ale nie pamiętam która :(
Pokrywa szczyt płuca
Od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna <--- ta?
Jest częścią pleura parietalis
*18. Diaphragma
Zawiera miejsca zmniejszonego oporu (loci minoris resistentiae)
Pochodzi rozwojowo z mięśni szyi
Ogranicza ję recessus costodiphragmaticus
19. Do grupy dolnej zatok opony twardej należą
Sinus sphenoparietalis
Sinus petrosus superior
*20. Co przechodzi pod retinaculum flexorum:
Musculus flexor carpi radialis
Musculus Flexor digitorum superficialis
n. interosseus anterior
N medianus

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.