Fiszki

Semestralka 1 Anatomia 2017 termin 1

Test w formie fiszek 1 semsetralka
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1314 razy
V. Saphena magna:
Rozpoczyna się jako przedłużenie v. Marginalis lateralis
Uchodzi do v. Femoralis profunda
idzie za malleolus medialis, potem na przyśrodkowej części uda.
Posiada liczne zastawki
Przechodzi do przestrzeni podpowięziowej przez hiatus saphenus
Posiada liczne zastawki
Przechodzi do przestrzeni podpowięziowej przez hiatus saphenus
2.Odpływ krwi z oesophagus
V. Azygos
V. Hemiazygos
V. Thoracica interna
V. Gastrica sinistra
V. Cava inferior
V. Azygos
V. Hemiazygos
V. Gastrica sinistra
*3.Ligamentum deltoideus
Ligamentum Tibiotalaris posterior
Ligamentum Calcaneocuboideum
Ligamentum Calcaneonaviculare
Ligamentum Tibiotalaris anterior
Ligamentum Talonavicularis
Ligamentum Tibiotalaris posterior
Ligamentum Calcaneonaviculare
Ligamentum Tibiotalaris anterior
4. Porażenie n.radialis
Najczęściej przy złamaniu “kości ramieniowej”
Ręką szponiasta
Brak czucia w przestrzeniach między I a II kością śródręcza na stronie grzbietowej
Brak prostowania palców II-V w stawach międzypaliczkowych
Brak prostowania kciuka
Najczęściej przy złamaniu “kości ramieniowej”
Brak czucia w przestrzeniach między I a II kością śródręcza na stronie grzbietowej
Brak prostowania kciuka
5. Które mięśnie mają 2 głowy
Flexor carpi ulnaris
Flexor dig. Profundus
Flexor dig. Superficialis
Flexor carpi radialis
Flexor pollicis brevis
Flexor carpi ulnaris
Flexor dig. Superficialis
Flexor pollicis brevis
6. Tętno na kończynie dolnej wyczuwalne na
A. Tibialis posterior
A. Tibialis anterior
A. Dorsalis pedis
A. Fibularis
A. iliaca externa
A. Tibialis posterior
A. Dorsalis pedis
*7.Na powięzi środkowej szyi znajduje się (myślę, że to pytanie nie ma sensu i mogło im chodzić o przestrzeń środkową szyi- chociaż oczywiście napisane było ‘powięź’)
Trachea
XI (n.accessorius)
Esophagus
Glandula Thyroidea
vena jugularis externa
Trachea
Esophagus
Glandula Thyroidea
*8. Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera
Trachea
Atrium sinistrum
Vena cava superior (nie żeby nam to na szpilkach zaznaczyli…)
Ventriculus sinister
Ventriculus dexter
Trachea
Atrium sinistrum
Ventriculus sinister
9. Nerw przeponowy
Sąsiaduje z przodu z a. Thoracica interna
Unerwia osierdzie
Biegnie bocznie od n.vagus
na klatce piersiowej biegnie między v i a subclavia
Biegnie przed przednim korzeniem pluca
Unerwia osierdzie
Biegnie bocznie od n.vagus
na klatce piersiowej biegnie między v i a subclavia
Biegnie przed przednim korzeniem pluca
10.Co przebiega w sinus cavernosus
A. Carotis interna
Infratrochlearis
N. Opthalmicus
Supratrochlearis
Trochlearis
A. Carotis interna
N. Opthalmicus
Trochlearis
11. N. Opthalmicus
Jest nerwem mieszanym (powinno być dobrze - ma charakter ruchowy - jądro główne i charakter przywspółczulny - jądro dodatkowe /// Bochenek: “N. opthalmicus ma charakter czysto czuciowy”)
rozdziela się na supraorbitalis i infraorbitalis
miesza się z włóknami nervus zygomaticus
unerwia namiot móżdżku
Biegnie nad NCIII
miesza się z włóknami nervus zygomaticus
unerwia namiot móżdżku
12. Nc X 2
ganglion superius jest czuciowy a ganglion inferius przywspółczulny
Oddaje ramus meningeus w części szyjnej ( to też było dobrze, bo nie pamiętam? tak mi się wydaje )
Jest nerwem mieszanym
Przebiega między A. Carotis interna i V jugularis interna
Oddaje n. laryngeus recurens i laryngeus inferior w którejś części
ganglion superius jest czuciowy a ganglion inferius przywspółczulny
Jest nerwem mieszanym
Przebiega między A. Carotis interna i V jugularis interna
13.Staw biodrowy zgina:
M. Sartorius
M. Tensor fasciae lateae
M. Iliopsoas
M.rectus femoris
M. Semimembranosus
M. Sartorius
M. Tensor fasciae lateae
M. Iliopsoas
M.rectus femoris
14. Kanał kostki przyśrodkowej zawiera
Tendo m. flexor Hallucis longus
Tendo m. Tibialis anterior
N. Tibialis
A. Tibialis anterior
Tendo. M. Flexor digitorum longus
Tendo m. flexor Hallucis longus
N. Tibialis
Tendo. M. Flexor digitorum longus
15. Fornix humeri
Ligamentum coracoacromiale
Acromion
Processus coracoideus
Ligamentum transversum scapulae superius
Ligamentum acromioclavicularis
Ligamentum coracoacromiale
Acromion
Processus coracoideus

Powiązane tematy

#semestralka #1 #anatomia #2017 #termin #1

Inne tryby