Pytania i odpowiedzi

Pedagogika ogólna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. definicje
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 8380 razy
Pytanie 1
otoczenie sprzyjające nauce czyli na przykład miejsce w jakim się znajdujemy (szkole jak i domowe) oraz obiekty znajdujące się w nim. Są to fizyczne przedmioty wspierające proces nauczania. Ponadto pod wpływem rozwoju nauki środowisko ulega przemianom
środowisko dydaktyczne
Pytanie 2
dążenie do osiągnięcia celów praktycznych, czyn jest pożyteczny gdy przyczynia się do redukcji cierpienia, pomnaża przyjemności społeczeństwa, nie pokazuje związku miedzy teorią i praktyką
utylitaryzm
Pytanie 3
uporządkowanie jakiegoś zbioru przedmiotów wg występujących w nim typów, nauka o typach. Stanowi składową część nauk o człowieku: psychologii, pedagogiki, socjologii, antropologii i fizjologii.
typologia
Pytanie 4
synonimem jest pojęcie wiedzy, jest to ogólna koncepcja oparta na poznaniu i zrozumieniu istotnych czynników tworzących rzeczywistość. Teoria jest rezultatem działalności badawczej.
teoria
Pytanie 5
dział pedagogiki, który zajmuje się wychowaniem i kształceniem osób niesłyszących
surdopedagogika
Pytanie 6
instytucja oświatowo-wychowawcza; kształci i wychowuje stosownie do norm edukacyjnych danego społeczeństwa
szkoła
Pytanie 7
teoria i kierunek badań o różnych dyscyplinach naukowych, kładących nacisk na analizę struktury badanych zjawisk. Celem było dotarcie do najogólniejszych zasad rządzących kulturą i życiem społecznym.
strukturalizm
Pytanie 8
pogląd filozoficzny według, którego źródłem poznania są wrażenia zmysłowe. Rozumiane są jako odbicie rzeczywistości lub jako jedyna dostępna rzeczywistość. (Słownik Języka Polskiego PWN, str.185)
sensualizm
Pytanie 9
wyrażanie własnych poglądów i uprzedzeń o rzeczach, ludziach i sprawach osobistych odczuć.
subiektywizm
Pytanie 10
praca własna człowieka nad kształtowaniem poglądów, charakteru, postaw i osobowości. Stosownie do norm etycznych, kryteriów i ideałów.
samowychowanie
Pytanie 11
bezstronność, postawa wolna od uprzedzeń
obiektywizm
Pytanie 12
oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił, ważności i prawomocności.
rewalidacja
Pytanie 13
kierunek psychologiczny, wg którego różne funkcje psychiczne są ściśle ze sobą związane. Nurt akceptujący bezwarunkową wartość osoby ludzkiej.
personalizacja
Pytanie 14
działalność wychowawcza obejmująca ludzi źle przystosowanych do życia społecznego mająca na celu ich adaptację, ponowne włączenie do życia społecznego kogoś kto był pozbawiony przez pewien czas uczestniczenia w nim (np. skutek odbywania kary w więzieniu) (Słownik Języka Polskiego PWN, str. 46).
resocjalizacja
Pytanie 15
dział pedagogiki, który zajmuje się wychowaniem i kształceniem osób niewidomych
tyflopedagogika
Pytanie 16
objęcie ogółu obywateli kształceniem na poziomie podstawowym, średnim i wyższym
scholaryzacja
Pytanie 17
(nowe wychowanie) prąd pedagogiczny którego założeniem jest skoncentrowanie treści i metod kształcenia z psychicznymi właściwościami dziecka
progresywizm
Pytanie 18
dział pedagogiki dotyczący nauczycieli, osobowości nauczyciela, dobór kandydatów na nauczycieli, ich kształcenie i rozwój
pedeutologia
Pytanie 19
organizowanie jakichś działań, procesów w taki sposób, aby dały jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach, Słownik wyrazów obcych, strona 679
optymalizacja
Pytanie 20
rozwój osobniczy obejmujący kolejne przemiany organizmu od chwili jego powstania poprzez okres młodości, dojrzałości do końca życia. (Nowy Słownik Pedagogiczny, str. 288).
ontogeneza

Powiązane tematy

#pedagogika #definicje