Pytania i odpowiedzi

ekonomia integracji europejskiej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. ekonomia integracji europejskiej
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2720 razy
Pytanie 1
Wspólna polityka handlowa
Odpowiada za nią Komisja Europejska
Odpowiada za nią Dyrektoriat Główny ds. Handlu
Reguluje stosunki między Unią a państwami trzecimi
Pytanie 2
Embargo handlowe
Ma charakter handlowo-polityczny
Stanowi sankcje wobec państwa trzeciego
Jest zmuszeniem do zmiany zachowań sprzecznych z prawem międzynarodowym
Pytanie 3
Kraje trzecie będące głównymi partnerami handlowymi Unii Europejskiej
Rosja
Chiny
USA
Pytanie 4
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) jest to porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku pomiędzy:
UE a USA
Pytanie 5
Głównymi Źródłami kryzysu gospodarczego w Grecji były:
Wysokie płace w sektorze publicznym
Niska konkurencyjność gospodarki
Wysokie zatrudnienie w sektorze publicznym
Pytanie 6
Warunkami wdrożenia programu naprawczego dla Grecji były:
redukcja płacy minimalnej
reformy strukturalne
obniżka wynagrodzeń w sektorze publicznym
podniesieniu podatku VAT
Pytanie 7
Kto oceniał postępy w zakresie realizacji zobowiązań Grecji (program naprawczy dla finansów publicznych, reformy strukturalne)?
Komisja Europejska
Trojka
Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Pytanie 8
Na jakie sektory gospodarki Irlandzkiej został położony nacisk po reformach z lat 80.?
Przemysł mikroelektroniki i elektroniki
Przemysł chemiczny
Przemysł farmaceutyczny i urządzeń medycznych
Pytanie 9
Poprawna odpowiedź o wyjściu kraju ze strefy euro:
wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Pytanie 10
Na jakich rynkach zdarzyły się szoki podażowe w 1973r. oraz 1979r., mające wpływ na kryzys w gospodarce irlandzkiej?
Rynek paliw
Rynek energii
Pytanie 11
Co okazało się decydującym(i) czynnikiem(ami), umożliwiającym(i) wprowadzenie reform przez partię "FiannaFail" pod koniec lat 80.?
Porozumienia ze związkami zawodowymi
Pytanie 12
Jakie były skutki działań rządu Irlandii, mających utrzymać popyt w gospodarce irlandzkiej po szoku podażowym z 1973 roku?
Wzrost inflacji
Wzrost długu publicznego
Wzrost bezrobocia