Fiszki

Kultury tkankowe 5

Test w formie fiszek Test część 5 ze znajomości zagadnienia kultur tkankowych. Kultura tkankowa to tkanka hodowana na podłożu. Tkanki lub luźne komórki z tkanek rozwijają się poza organizmem.
Ilość pytań: 75 Rozwiązywany: 3171 razy
Co charakteryzuje komórki pluripotencjalne:
mogą różnicować do wielu innych typów komórek ale nie do totipotencjalnych (komórki mogą zmieniać potencjalność tylko na mniejszą),
dają w wyniku różnicowania komórki blisko ze sobą spokrewnione (np. komórki krwi),
wytwarzają tylko jeden typ komórek.
mogą różnicować do dowolnych komórek organizmu – Taką zdolność u ssaków posiada tylko komórka zygoty albo komórki wytworzone w pierwszych podziałach zygoty,
mogą różnicować do wielu innych typów komórek ale nie do totipotencjalnych (komórki mogą zmieniać potencjalność tylko na mniejszą),
Geny homeotyczne HOX:
są zmutowane w komórkach nowotworowych
kodują białka uczestniczące w remodelowaniu
kodują białka zaliczane do czynników transkrypcji
kodują białka stymulujące podział i rozwój limfocytów
kodują białka zaliczane do czynników transkrypcji
Co to są onkogeny:
geny których produkty powstrzymują proliferację komórek
zmutowane geny, które powodują nadmierną proliferację komórek w procesach nowotworowych
geny recesywne utrzymujące supresję nowotworu w wersji niezmutowanej
geny które dopiero w wyniku mutacji mogą spowodować nadmierną proliferację komórek nowotworowych
zmutowane geny, które powodują nadmierną proliferację komórek w procesach nowotworowych
Co się stanie gdy w komórce zajdzie mutacja jednego allelu genu supresorowego:
zostanie utrzymana supresja nowotworu, dopóki komórka będzie posiadała przynajmniej jeden niezmutowany allel tego genu
nastąpi niekontrolowana proliferacja komórki i rozwój nowotworu
nastąpi niekontrolowana proliferacja komórki, ale nie nastąpi rozwój nowotworu
komórka zostanie pozbawiona zdolności do apoptozy i nastąpi rozwój nowotworu
zostanie utrzymana supresja nowotworu, dopóki komórka będzie posiadała przynajmniej jeden niezmutowany allel tego genu
Wskaż nieprawidłową odpowiedź o onkogenach:
mutacje takich genów prowadzą zwykle do niekontrolowanej proliferacji
normalnie kodują białka, które stymulują proliferację komórki
przykłady to: czynnik transkrypcji E2F, bcl2
musi dojść do mutacji obu alleli, aby mogło dojść do procesu nowotworowego
musi dojść do mutacji obu alleli, aby mogło dojść do procesu nowotworowego
Wybierz nieprawdziwe zdanie dotyczące białka rb.
w wyniku defosforylacji uwalnia czynnik E2F, który stymuluje proliferację komórki
kontroluje aktywność czynnika E2F
ulega fosforylacji przeprowadzonej przez kompleks kinazy z właściwą dla niej cykliną
jego nazwa pochodzi od nowotworu retinoblastoma
w wyniku defosforylacji uwalnia czynnik E2F, który stymuluje proliferację komórki
Z powstawaniem nowotworu nie są związane następujące zjawiska:
recesywna mutacja w onkogenach, co prowadzi do niekontrolowanej proliferacji komórek
zablokowanie apoptozy i rozregulowanie cyklu komórkowego
mutacja w genach supresji nowotworowej, które powstrzymują proliferację komórek
niekontrolowana proliferacja komórek
recesywna mutacja w onkogenach, co prowadzi do niekontrolowanej proliferacji komórek
Wśród czynników transkrypcyjnych E2F :
pro-proliferacyjne odpowiadają za remodelowanie chromatyny
pro-proliferacyjne wykazują wrażliwość na czynnik pRB i hamują cykl komórkowy
anty-proliferacyjne odpowiadają za remodelowanie chromatyny
anty-proliferacyjne wykazują wrażliwość na czynnik pRB
anty-proliferacyjne odpowiadają za remodelowanie chromatyny
Nieprawdą jest, że białko p16:
Powoduje hamowanie kinazy zależnej od cyklin.
Jest białkiem, którego gen jest kodowany w locus INK4A.
Powstaje z transkryptu ß genu kodowanego przez locus INK4A.
Jest małym inhibitorem białkowym.
Powstaje z transkryptu ß genu kodowanego przez locus INK4A.
Które z poniższych stwierdzeń jest nie prawdziwe?
Białko Mex-5/6 jest jedynym który decyduje o ułożeniu wrzeciona podczas podziału komórki
Proliferacja komórek oraz cykl komórkowy to procesy ściśle związane z procesem ontogenezy
Istotną cechą komórek nowotworowych jest reaktywacja telomerazy
zmutowane geny, które powodują nadmierną proliferację komórek w procesach nowotworowych nazywamy onkogenami
Białko Mex-5/6 jest jedynym który decyduje o ułożeniu wrzeciona podczas podziału komórki
Wirusy onkogenne:
To na przykład wirus SV40 i wirus grypy
Nie są zdolne do wiązania wielu białek
Powodują ponad połowę przypadków nowotworów
Mogą powodować wyłączenie procesu apoptozy komórek
Mogą powodować wyłączenie procesu apoptozy komórek
Które z poniższych stwierdzeń o czynniku 4h jest nie prawdziwe?
Białko to nie ma nic wspólnego z procesem ontogenezy
jego aktywność jest niezwykle ważna bo kontroluje syntezę białka p19 arp i białka ing4a
Proces transkrypcji tych białek nie zależy od regulacji aktywności promotora
białko to wpływa bezpośrednio na aktywność czynnika e2f
jego aktywność jest niezwykle ważna bo kontroluje syntezę białka p19 arp i białka ing4a