Fiszki

SSF

Test w formie fiszek Opis
Ilość pytań: 113 Rozwiązywany: 6265 razy
W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji niezawiniona nadwyżka a magazynie wyrobów gotowych:
b) zwiększy pozostałe koszty operacyjne
d) żadna z powyższych
a) zwiększy straty nadzwyczajne
c) zwiększy koszty operacyjne
d) żadna z powyższych
Jeżeli informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym nie zawierają istotnych błędów i są bezstronne i prawdziwe, to charakteryzuje je cecha:
a) zrozumiałości
d) żadna z powyższych
c) przydatności
b) porównywalności
d) żadna z powyższych
Przyjęcie przez kierownika jednostki do wyceny rozchodu zapasów metody FIFO, przy założeniu inflacji cen, oraz amortyzacji progresywnej do wyceny środków trwałych, powoduje w krótkim czasie:
d) żadna z powyższych
b) zwiększanie wyniku finansowego
a) zmniejszanie wyniku finansowego
c) nie ma wpływu na wynik finansowy
c) nie ma wpływu na wynik finansowy
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym polityki rachunkowości w zakresie wyboru i przyjęcia metod wyceny poszczególnych zasobów majątkowych ma miejsce w:
b) informacji dodatkowej do poszczególnych części sprawozdania finansowego
d) zestawieniu zmian w kapitale własnym
c) wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
a) bilansie
c) wprowadzeniu do sprawozdania finansowego
Wypłata dywidendy akcjonariuszom spółki B, oraz zakup za gotówkę oprogramowania komputerowego w spółce B spowoduje w rachunku przepływów pieniężnych spółki B:
b) dodatni przepływ w segmencie inwestycyjnym i ujemny w finansowym
c) ujemny w inwestycyjnym i finansowym
d) ujemny z inwestycyjnym i dodatni w finansowym
a) dodatni przepływ w segmencie inwestycyjnym i finansowym
c) ujemny w inwestycyjnym i finansowym
Zaznacz zdanie prawdziwe:
c) do rzeczywistego kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów sprzedaży, kosztów zarządu i kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
a) do rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych zalicza się koszty sprzedaży, koszty zarządu i koszty magazynowania
d) do rzeczywistego kosztu wytworzenia zalicza się koszty sprzedaży, koszty zarządu i koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
b) do rzeczywistego kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty sprzedaży, koszty zarządu i koszty magazynowania
c) do rzeczywistego kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów sprzedaży, kosztów zarządu i kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Jednostka gospodarcza branży chemicznej ponosząc koszty zaliczane do prac badawczych:
c) po ich zakończeniu odnosi je do jednej pozycji pasywów, zwiększając ją
a) po ich zakończeniu odnosi je do jednej z pozycji aktywów, zwiększając ją
b) w trakcie ich realizacji obciąża nimi wynik finansowy okresu bieżącego, zmniejszając go
d) w trakcie ich realizacji odnosi je na wynik finansowy okresu bieżącego, zwiększając go
b) w trakcie ich realizacji obciąża nimi wynik finansowy okresu bieżącego, zmniejszając go
Wynikające z przeszłych zdarzeń prawa jednostki gospodarczej (wierzyciela) nabywane wskutek realizacji świadczeń na rzecz innych podmiotów, których okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego, to zgodnie z ustawą o rachunkowości definicja:
a) zobowiązań krótkoterminowych
d) należności długoterminowych
c) zobowiązań długoterminowych
b) należności krótkoterminowych
b) należności krótkoterminowych
Zgodnie z prawem bilansowym jednostkowe sprawozdanie finansowe zatwierdza:
d) żadna z powyższych
a) kierownik jednostki
b) zarząd, jeśli zarząd składa się z kilku osób to wszyscy jego członkowie
c) dyrektor finansowy jeśli wraz z umową przyjął takie obowiązki
d) żadna z powyższych
Naliczone ale nie wypłacone odsetki od zaciągniętego kredytu zostaną ujawnione w sprawozdaniu finansowym w pozycji:
c) koszty finansowe rachunku zysków i strat
d) wpływy w segmencie finansowym rachunku przepływów pieniężnych
a) przychody finansowe rachunku zysków i strat
b) wydatki w segmencie finansowym rachunku przepływów pieniężnych
c) koszty finansowe rachunku zysków i strat
Działania prowadzone przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych w pozycji:
d) koszty zakończonych prac rozwojowych
a) wartość firmy
c) inne wartości niematerialne i prawne
b) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
d) koszty zakończonych prac rozwojowych
Korekta amortyzacji w segmencie operacyjnym rachunku przepływów pieniężnych w metodzie pośredniej dotyczy:
d) uwzględnienia wpływów które nie są konsekwencją przychodów
c) eliminacji przychodów które nie stanowiły wpływu
a) eliminacji kosztów które nie stanowiły wydatków
b) uwzględnienia wydatków które nie są kosztami
a) eliminacji kosztów które nie stanowiły wydatków
Rezerwy na dzień bilansowy wyceniane są zgodnie z polskim prawem bilansowym:
c) według zasad określonych przez kierownika jednostki
b) w wartości godziwej
a) w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
d) żadna z powyższych
a) w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
Obniżenie wartości inwestycji finansowej długoterminowej, której wartość w latach poprzednich była aktualizowana na skutek wzrostu ceny rynkowej tej inwestycji:
b) obciąża wyłącznie kapitał z aktualizacji wyceny, niezależnie od jego wysokości
d) zawsze obciąża kapitał z aktualizacji wyceny i równocześnie koszty finansowe
a) wpływa wyłącznie na koszty finansowe, niezależnie od ich wysokości
c) obciąża kapitał z aktualizacji wyceny, jak również koszty finansowe
c) obciąża kapitał z aktualizacji wyceny, jak również koszty finansowe
Sprzedaż gruntów zakupionych w celach lokaty kapitału, których cena sprzedaży wynosi 43000, cena nabycia 34000, spowoduje:
b) zwiększenie PKO o 9000
c) zwiększenie przychodów finansowych o 9000
d) zwiększenie kosztów finansowych o 9000
a) zwiększenie PPO o 9000
c) zwiększenie przychodów finansowych o 9000

Powiązane tematy

#ssf #sprawozdawczosc #rachunkowosc

Inne tryby