Egzamin z Fizyki PWR , test z fizyki

fiyka pwr egz Test dla liceum z fizyki. Test składa się z 183 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Egzamin z Fizyki PWR "

1) 1. Energia wiązania jądra jest równa:
2) Liczba elektronów wybijanych z katody fotokomórki zależy od:
3) Szczególna teoria względności:
4) 4. Rozszczepienie światła białego w pryzmacie jest konsekwencją:
5) Długość fali de Broglie'a cząstki, której pęd zmalał o połowę
6) Przy odbiciu od dielektryka całkowita polaryzacja zachodzi gdy promień
7) Do źródła prądu przemiennego podłączono obwód, w którym szeregowo są połączone: opornik o oporze R, kondensator o pojemności C i cewkę o indukcyjności L. W obwodzie prąd osiągnie największą wartość, gdy:
8) Z poruszającą się cząsteczka o masie m skojarzona jest fala de Broglie`a o długości λ . Prędkość cząsteczki jest równa:
9) Energia pola magnetycznego zmagazynowana w cewce indukcyjnej przez którą płynie prąd o natężeniu I jest:
10) Na przewodnik o długości 2m przewodzący prąd o natężeniu 2A umieszczony pod kątem pi/6 do linii pola magnetycznego o wartości wektora indukcji 2T działa siła:
11) Jeżeli w obwodzie z prądem o momencie magnetycznym p znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B w położeniu równowagi trwałej, to kąt α zawarty między B a p jest równy:
12) Jeżeli w obwodzie z prądem o momencie magnetycznym p znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B w położeniu równowagi nietrwałej, to kąt α zawarty między B a p jest równy:
13) Materiał na trwały magnes ma dużą:
14) Proton poruszający się w próżni wpadający prostopadle do linii jednorodnego pola magnetycznego będzie poruszał się ruchem :
15) Energia kinetyczna cząstki naładowanej, poruszającej się w stałym polu magnetycznym:
16) Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1μF w sieci prądu przemiennego o f=50Hz ma wartość
17) W obwodzie prądu przemiennego połączonego szeregowo - RLC wartość napięcia na zaciskach cewki indukcyjnej jest równa wartości napięcia na zaciskach kondensatora. Przesunięcie w fazie między I a U jest:
18) Fala podłużna biegnąca wzdłuż linki jest opisana równaniem x=10*sin(π/10x-2πt), gdzie x[m], t[s]. Długość fali wyn
19) Naturalne rozmycie linii widmowych jest konsekwencją:
20) Jeżeli prąd płynący w przewodniku prostoliniowym wytwarza w odległości 3 cm od przewodnika pole magnetyczne o wartości natężenia 81 A/m, to w odległości 9 cm, wartość natężenia pola wynosi
21) Prawo Ampera jest słuszne dla :
22) Kwadrat amplitudy funkcji falowej opisującej daną cząstkę informuje o :
23) Indukcja pola magnetycznego β wokół przewodnika z prądem o nieskończonej długości maleje wraz z odległością r od przewodnika jak :
24) 23. Które promieniowanie będzie miało największą energię?
25) Pole elektryczne w cyklotronie działające na cząstki naładowane powoduje ich:
26) Jeśli prędkość światła w diamencie jest równa 124000 km/s to współczynnik załamania światła dla próżni względem diamentu ma wartość:
27) Mierniki włączone w obwodzie wskazują że pobierana jest moc 550W przy napięciu 220V i I=5A przesunięcie fazowe jest równe :
28) O masie jądra He (helu) można powiedzieć, że
29) Zwrot poprzecznego pola elektrycznego wytworzonego przez prostopadłe do kierunku przepływu prądu pole magnetyczne w zjawisku Halla zależy od:
30) Prąd o natężeniu I płynie przez przewodnik uformowany w kształcie płaskiej ramki kwadratowej o boku L. Jeżeli linie pola magnetycznego B biegną równolegle do płaszczyzny ramki to wartość momentu siły działającej na ramkę jest :
31) Na płytkę wykonaną z substancji o współczynniku załamania równym pierwiastek z 3 pada promień świetlny. Jeżeli kąt pomiędzy promieniem odbitym a załamanym wynosi 90˚ to kąt padania jest równy
32) Jeżeli do elektrod lampy rentgenowskiej przyłożono napięcie U to pęd fotonu odpowiadającego (krótkofalowej) granicy widma jest równy :
33) Wartość przyłożonego do fotokomórki napięcia hamującego informuje o
34) Gdy w działającym cyklotronie wyłączymy napięcie pomiędzy duantami to poruszający się wewnątrz elektron będzie dalej biegł po :
35) W doświadczeniu Comptona rozproszenie promieni X następuje w bloku grafitowym, jeśli α wzrasta, to Δλ:
36) Zmiana napięcia przyspieszającego elektrony w lampie Roentgena bez zmiany materiału tarczy anody zmieni:
37) Jeśli średnia moc w obwodzie prądu przemiennego jest równa maksymalnej to natężenie prądu jest opóźnione w fazie względem napięcia o:
38) W szeregowym obwodzie RLC prądu przemiennego napięcie na zaciskach cewki indukcyjnej (L) różni sie w fazie z napięciem na zaciskach kondensatora (C)
39) Proton porusza się od lewego do prawego brzegu kartki. Jest on odchylany do dolnej krawędzi kartki, co jest spowodowane istnieniem pola magnetycznego. Jaki jest zwrot B?
40) Indukcja jednorodnego pola magnetycznego B=2T. W polu tym porusza się przewodnik o długości l=0,4m z prędkością v=50m/s tak że przewodnik i wektor jego prędkości oraz linie pola są wzajemnie prostopadłe. Bezwzględna wartość powstałego na końcach przewodnika napięcia jest równa:
41) Światło odbite jest całkowicie spolaryzowane jeśli kat padania na granice dwóch ośrodków przezroczystych jest:
42) W trakcie przejścia elektronu z drugiej orbity na pierwsza emitowana jest energia równa:
43) Ze wzrostem temperatury CDC długości fali λ odpowiadającej maksimum widmowej zdolności emisyjnej:
44) W obwodzie RLC (szeregowe polaczenie) omowe wartości trzech oporów: omowego, pojemnościowego i indukcyjnego są jednakowe i równe po 2 Ω. Wynika z tego, że impedancja obwodu (opór wypadkowy) jest równa:
45) Punkt drgający z częstotliwością 500Hz wytwarza w pewnym ośrodku fale, która po odbiciu od przeszkody w wyniku interferencji wytwarza fale stojąca. Jeżeli odległość miedzy węzłem a sąsiednia strzałka wynosi 17cm, to prędkość fali biegnącej w tym ośrodku jest równa:
46) Widmo charakterystyczne promieniowania rentgenowskiego zależy od:
47) Jeżeli temperatura CDC wzrośnie od 1000K do 2000K, to częstotliwość odpowiadająca największemu natężeniu promieniowania:
48) Jeżeli w czasie propagacji fali występują dyssypacja energii, to przejawem tego będzie zmniejszanie sie:
49) Zdolność absorpcyjna CDC :
50) Długości fali de Broglie’a cząsteczki, której energia kinetyczna zmalała o połowę:
51) Z poruszającą sie cząstką o masie m skojarzona jest fala de Broglie’a o długości λ, Energia kinetyczna tej cząstki jest równa:
52) Dla wiązki elektronów hipoteza de Broglie’a została potwierdzona zjawiskiem:
53) Jeżeli w doświadczeniu z interferencja na dwu szczelinach odległość miedzy środkami dwóch szczelin jest d, odległość miedzy prążkami interferencyjnymi na ekranie jest l, a odległość szczelin od ekranu jest L, to długość fali użytego światła jest:
54) Największą długość fali maja te fotony, które w zjawisku Comptona są rozpraszane pod katem:
55) Jeśli temperatura CDC wzrośnie od 1000K do 2000K, to całkowita energia emitowana przez ciało:
56) Cząstka (alfa) poruszająca się ze stałą prędkością v, w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B, zakreśla okrąg, którego promień jest równy: (m-masa cząstki, e-ładunek elementarny)
57) Paramagnetykiem jest (μ- przenikalność magnetyczna) :
58) Dwa obwody drgające, jeden o indukcyjności L1 i pojemności C1 oraz drugi o indukcyjności L2 i pojemności C2 mają taki sam okres drgań, jeżeli:
59) Jeżeli częstotliwość prądu przemiennego, płynącego w obwodzie, wzrośnie dwukrotnie, to opór pojemnościowy:
60) Najkrótszy czas, w którym faza fali zmieni się o pi/2, jest równy (T-okres drgań):
61) Przejściu fali z jednego ośrodka do drugiego może towarzyszyć zmiana:
62) Długość fali prążka drugiego rzędu ugiętego na siatce dyfrakcyjnej o stałej d=0,002mm o kąt 30˚ jest równa:
63) Jeśli wyróżnione kierunki dwóch polaryzatorów tworzą kąt 45˚, to po przejściu wiązki światła przez tak ustawione polaryzatory jej natężenie:
64) Jeśli dla pewnego kryształu pierwsze maksimum interferencyjne pojawia się dla kąta odbłysku 20˚, to następne maksimum można zaobserwować dla kąta:
65) Do wielkości sprzężonych w rozumieniu zasady nieoznaczoności należą:
66) Doświadczenie Comptona wskazuje, że
67) Jądro atomu składa się z:
68) Na powierzchnię kryształu pada wiązka monochromatyczna promieniowania rentgenowskiego X o długości fali λ. Jeżeli maksimum dyfrakcyjne pierwszego rzędu występuje przy kącie odblasku (poślizgu) π/4, to odległość między płaszczyznami atomów w krysztale jest:
69) Istnienie antyneutrina przy rozpadzie β- było postulowane do wytłumaczenia z:
70) Która z podanych informacji dotyczy magnetycznych właściwości ciał i jest prawidłowa?
71) Tor ruchu elektronu w jednorodnym polu magnetycznym może być
72) Temperatura Curie to temperatura:
73) Jeżeli temperatura ciała doskonale czarnego wzrasta to długość fali odpowiadającej maksymalnej widmowej zdolności emisyjnej:
74) Funkcja falowa otrzymana za pomocą równania Schrödingera pozwala określić:
75) Długość fali światła padającego na fotokatodę staje się krótsza – to według teorii Einsteina, potencjał zahamowania fotoprądu:
76) Zmiana napięcia przyspieszającego elektrony w lampie Roentgena bez zmiany materiału tarczy anody zmieni:
77) Jeżeli energia kinetyczna elektronu (dla nierelatywistycznych prędkości) wzrasta 4 razy, to długość fali de Broglie’a elektronu:
78) Fala dźwiękowa rozchodzi się w powietrzu. Ruch cząsteczek powietrza w stosunku do kierunku ruchu fali jest:
79) Fala poprzeczna biegnąca wzdłuż sznura jest opisana równaniem: y=sin( -2πt), gdzie x i y są wyrażone w metrach, a t w sekundach. Jaki jest okres drgań?
80) Falę elektromagnetyczną stanowią oscylacje:
i 103 innych...