Fale, przemiany jądrowe, rezystancja itp., test z fizyki

Pytania na egzamin z fizyki II, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny. PWR Test dla studentów z fizyki. Test składa się z 89 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fale, przemiany jądrowe, rezystancja itp."

1) Elektryczny czajnik ma 2 uzwojenia. Przy włączeniu jed¬nego z nich woda zagotuje się po 15 min, przy włączeniu drugiego po 30 min. Po jakim czasie zagotuje się woda, jeżeli włączymy czajnik, w którym 2 uzwojenia zostały połączone: szeregowo
2)
3) Kilowatogodzina jest pobierana przez odbiornik 20-omowy, w czasie 30 minut. Oznacza to, że natężenie prądu wynosi:
4) Z przewodnika o długości I wykonano pętlę w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natężeniu I. Moment magnetyczny otrzymanego obwodu wynosi
5) Jaki jest wymiar indukcji magnetycznej B w jednostkach podstaw. układu SI?
6) Bardzo trwały magnes ma dużą:
7) Która z podanych inf. Dotyczących magnetycznych właściwości ciał jest prawdziwa?
8) Jeżeli B0 jest wytworzona przez prąd indukcja magnetyczna w próżni, to indukcja magnetyczna w ośrodku jednorodnym wyraża się wzorem B=B0μ. Przenikalność magnetyczna μ dla jednorodnego ośrodka ferromagnetycznego zależy:
9)
10) Temp. Curie to temperatura:
11) Jaki jest wymiar siły elektromotorycznej w jedn. podstaw. ukł SI
12) Wew. pojedynczego zwoju o oporze R zmienia się strumień magnetyczny wprost propor. Do czasu> Natężenie prądu indukcyjnego w zwoju:
13) Wew. każdego z 2 identycznych zwojów o oporze R każdy zmienia się jednostajnie strumień magnetyczny o tę samą wartość. W pierwszym zwoju zmiana następuje powoli a w drugim szybko. Co możemy powiedzieć o całkowitym ładunku, który przepłynie w każdym ze zwojów?
14) Obserwujemy zawieszony na nitce niemagnetyczny pierścień aluminiowy podczas włączania i wyłączania prądu w obwodzie przedst. Na rys. Która z poniższych wypowiedzi jest poprawna?
15) Pętla przewodnika w kształcie okręgu jest usytuowana tak że połowa znajduje się wew. Jednorodnego pola magnetycznego B o zwrocie za płaszczyznę rys. Prąd indukcyjny popłynie w pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jeżeli pętla będzie się poruszała w kierunku:
16) Jak pokazano na rys., kwadratowa ramka druciana przesuwa się ruchem jednostajnym z przestrzeni bez pola o przestrzeni z jednorodnym polem magnetycznym, a następnie ponownie wychodzi do obszaru bez pola. Który z wyk. najlepiej przedst. Zależność wyidukowanego prądu I od czasu t w tym przypadku?
17) W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magn. B porusza się r. jednostajnym z prędk. v przewodnik kołowy o promieniu R tak, że jego powierzchnia jest stale prostopadła o linii pola (v prostop. Do B). Siła elektromotoryczna indukowana w obszarze wynosi:
18) Zjawisko samoindukcji jest to:
19) Jeżeli zmiana natężenia prądu o 4A w czasie 0,5s indukuje w obwodzie SEM 16V, to współczynnik samoind. obwodu wynosi:
20) Zmiana kierunku prądów Foucaulta (wirowych) w tarczy wahadła, wahającego się w polu elektromagnesu, zasilanego prądem stałym, następuje:
21) Jeżeli przez zwojnicę płynie prąd elektr., to siły elektrodynamiczne miedzy zwojami:
22) Na którym z przedst. rys. siła działająca na płytkę ma wartość maksymalną
23) Na którym z przedst. poniżej rys przewodniki z prądem nie działają na siebie wzajemnie?
24) Pole magn. Wytworzone jest przez 2 (A i B) b. długie prostoliniowe przewodniki prostop. O płaszczyzny rys., przecinające ją w zaznaczony punktach. Prąd w przewodniku A płynie przez płaszczyznę rys. i ma natężenie 1A, natomiast w przewodniku B płynie za tę płaszczyznę i ma natężenie 2A. Wektor indukcji magnetycznej w punkcie P tworzy (+) kierunek osi x kąt
25) Cząstka o masie m i (+) ładunku elektrycznym q poruszając się z prędkością v wzdłuż osi x, wpadła w punkcie x=0, y=0 w obszar jednorodnego pola magnet. o indukcji B, jak przedst. na rys. Linie pola są prostopadłe do płaszczyzny rys. i zwrócone poza tę płaszczyznę. Cząstka opuści obszar pola w punkcie o współ. X=0 oraz:
26) Dodatni ładunek porusza się w kierunku (+) osi x w obszarze jednorodnego pola magnetycznego B skierowanego prostopadle do płaszczyzny rys.-za płaszczyznę. Wypadkowa sił działających na ładunek =0, gdyż w obszarze tym działa na cząstkę także pole elektryczne zwrócone w kier. :
27) Dwa przewody skrzyżowane nie dotykające się są umieszczone jak na rys. Identyczne prądy I płyną w obu przewodach w kierunkach wskazanych na rys. W którym obszarze występują punkty z zerowym polem magnetycznym?:
28) Jeżeli cienka miedziana płytka jest usytuowana w stałym polu magnetycznym (B jest skier. Prostopadle do płytki za płaszczyznę rys.) i przepuszczamy przez płytkę prąd elektr., przy czym elektrony e poruszają się w kierunku pokazanym przez strzałkę, to:
29) Proton poruszający się w próżni wpadający prostopadle do linii wektora B w jednorodne pole magnetyczne będzie poruszał się
30) E kinetyczna cząstki naładowanej poruszającej się w stałym polu magnetycznym:
31) Cząstka o masie m i ładunku q poruszająca się w próżni z prędk v wpada w stałe jednorodne pole magnet. o wart. indukcji B, prostopadłe do linii pola i porusza się po okręgu. Okres T zależy od:
32) W cyklotronie jony są przyśpieszane
33)
34) W obwodzie przedst. na rys. max wartość napięcia wynosi U0=200V a max natężenie I0=2A. Moc średnia wydzielana w odbiorniku omowym R ma wartość:
35) Jaki obraz nakreśli wiązka elektronów na ekranie oscyloskopu katodowego, jeśli na parę płytek poziomych przyłożymy napięcie sieciowe, a na parę płytek pionowych nie przyłożymy żadnego napięcia?
36) Zależność oporu indukcyjnego RL od częstotliwości ƒ prądu przedst. na wykresie
37) Zależność oporu pojemnościowego RC od częstotliwości ƒ prądu przedst. na wykresie
38) Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1μF w miejskiej sieci prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz ma wartość ok.:
39) Jeżeli do solenoidu zawartego w poniższym obwodzie wsuniemy rdzeń ze stali miękkiej, to I:
40) Na rys przedst. zależność natężenia I prądu płynącego przez żarówkę od przyłożonego do niej napięcia U. Na podstawie rys. można wnioskować:
41) Zakładamy sprawność transformatora wynosi 100%. Przez żarówkę o P=36W powinien płynąc prąd o Isk=3A. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli przekładnia transformatora wynosi
42) Jeżeli próżniowy kondensator obwodu drgającego LC wypełnimy dielektrykiem o stałej dielektrycznej εr =4, to jego okres drgań:
43) Drgania natężenia prądu w obwodzie na rys.(R=0)
44) W obwodzie przedst. na rys. opór indukcyjny jest równy oporowi pojemnościowemu. Natężenie skuteczne prądu zmiennego wynosi:
45) Jeżeli w obwodzie przedst. na rys. doprowadzone napięcie ma częstotliwość taką, że zachodzi rezonans, to możemy wnioskować, że amplituda natężenia prądu ma wart:
46) Chwilowe natężenie prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi:
47) Chwilowa szybkość zmian natężenia prądu natychmiast po zamknięciu obwodu wynosi:
48) Natężenie prądu po dostatecznie długim czasie od chwili zamknięcia obwodu wynosi:
49) Wew. długiego solenoidu umieszczono prostopadle do jego osi pętle z drutu a niemal przylegającą o ścian. Na zew. solenoid otoczono druga pętlą z drutu b, która ma r 2x większy niż pętla a. Jeżeli prąd w solenoidzie wzrasta i w pętli a wyindukuje się SEM=4V, to w pętli b
50) Prostokątna ramka o bokach a i b, wykonana z przewodnika o oporności R jest umieszczona prostopadła do linii jednorodnego pola magn. O indukcji B. Jeśli ramka przesuwa się, nie opuszczając pola, w kierunku równoległym do kierunku boku b z taka (stałą) prędk. , że przebywa odległ. x w czasie t, to w ramce płynie prąd o natężeniu:
51) Na którym z poniższych wyk. przedst. Poprawnie zależność amplitudy natężenia prądu I0 od częstotliwości kątowej ω dla obwodu przedst. Na rys. gdzie (ω02=1/LC)
52) W obwodzie przedst. na rys. wartość napięcia na indukcyjność L = wart napięcia na pojemności C. Przesunięcie w fazie miedzy natężeniem prądu a napięciem miedzy punktami A i B wynosi
53) Natężenie skuteczne prądu w obwodzie przedst. w zad 346 wynosi:
54) Aby dostroić odbiornik radiowy do obioru fal o dłg λ należy tak dobrać pojemność C i indukcyjność L o obwodzie drgającym odbiornika, żeby była spełniona równość:
55) Jeżeli radiostacja pracuje na fali o dłg 50 m, to częstotliwość wynosi:
56) Jeżeli ogrzewamy półprzewodnik samoistny, to możemy wnioskować, że rośnie:
57)
58) Która z informacji o półprzew. nie jest prawdziwa?
59) Ze wzrostem temp. rośnie wart:
60) Czy w obszarze przejściowym na granicy styku półprzewodników typu n i p jest wystarczająca różnica potencjałów?
61) W obwodzie przedst. na rys. płynie prąd, którego natężenie jako funkcję czasu przedst. na wyk:
62) Zależność natężenia prądu przepływającego przez miliamperomierz od czasu przedst. na wyk
63) Diody półprzewodników połączono wg schem. O natężeniach prądu można powiedzieć że:
64) Jeżeli tranzystor ma pracować jako wzmacniacz, to potencjały emitera VE, bazy VB, kolektora VK muszą spełniać warunki
65) Przez damy punkt powierzchni wody przebiegają fale o częstotliwości 10HZ. W pewnej chwili punkt znajduje się w najwyż. Położeniu. Najniż. Znajdzie się ten punkt po czasie:
66) Odległ. między grzbietami fal na morzu wynosi ok. 15m. Z jaka prędkością rozchodzą się fale , jeśli uderzają o brzeg 12 razy na min?
67) Na rys. przedst. zależność wychylenia x od czasu t w pewnym ruchu falowym. Zaznaczone na wykresie wlk. A i b oznaczają odpowiednio:
68) Dwa punktowe, spójne źródła fal drgają w zgodnych fazach z ta sama częstotliwością ƒ. Jaka powinna być różnica odległ. od punktu P od tych źródeł, aby różnica faz nakładających się w tym punkcie fal wynosiła π radianów( v prędkość fal)
69) W punkcie dla którego różnica odległ. od 2 źródeł fal jest równa całkowitej wielokrotności dłg fal, zaobserwowano max osłabienie interferujących fal. Jest to możliwe:
70) Źródło fali o mocy 1W emituje izotropowo energie w otaczający je jednorodny ośrodek. Natężenie fali w odległ. od 2m od źródła wynosi:
71) Punktowe źródło dźwięku oddalone od słuchacza na odległ. 10m wytwarza w miejscu, w którym słuchacz stał, poziom natężenia fali = 5beli Po zbliżeniu źródła do słuchacza na odległ 1m poziom natężenia w miejscu, w którym słuchacz stoi jest równy:
72) Odległ. miedzy identycznymi spójnymi źródłami fal wynosi a (dłg fal=λ). Jeżeli w żadnym punkcie nie występuje całkowite wygaszenie , to oznacza, że:
73) Fala poprzeczna biegnąca wzdłuż sznura jest wyrażona równaniem y=10sin(2 πt- π/10*x), gdzie x i y wyrażone są w cm, a t w s. Jaki jest okres drgań?
74) Jaka jest dłg fali opisanej w 367?
75) Jaka jest max prędkość poprzeczna cząstki sznura w przypadku opisywanym w zad 367?
76) Z1 i Z2 oznaczają źródła fali kulistych o dłg λ=0,2m, drgające w zgodnych fazach, P- punkt , w którym interesuje nas wynik interferencji. W punkcie P będziemy obserwować:
77) Różnica odległ 2 pkt od źródła fali dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu (v=340m/s) wynosi 25 cm. Jeżeli częstotliwość drgań ƒ=680Hz, to różnica faz drgań tych pkt wynosi:
78) Jeżeli nieruch. obserwator zarejestrował dwukrotne obniżenie się wys. dźwięku w chwili, gdy mijało go źródło tego dźwięku, to możemy wnioskować ( v dźwięku 330m/s), że v źródła wynosi
79) Źródło dźwięku zbliża się ze stałą prędk. do obserwatora. Zjawisko Dopplera polega na tym że:
80) Najmniejsza dłg. fali wysyłanych przez nietoperza wynosi w powietrzu ok. 0,33cm. Częstotliwość tych fal wynosi ok.: