Pytania i odpowiedzi

Fale, przemiany jądrowe, rezystancja itp.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania na egzamin z fizyki II, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny. PWR
Ilość pytań: 89 Rozwiązywany: 4242 razy
Pytanie 1
Elektryczny czajnik ma 2 uzwojenia. Przy włączeniu jed¬nego z nich woda zagotuje się po 15 min, przy włączeniu drugiego po 30 min. Po jakim czasie zagotuje się woda, jeżeli włączymy czajnik, w którym 2 uzwojenia zostały połączone: szeregowo
45 min.
Pytanie 2
Pytanie 3
Kilowatogodzina jest pobierana przez odbiornik 20-omowy, w czasie 30 minut. Oznacza to, że natężenie prądu wynosi:
4 A
Pytanie 4
Z przewodnika o długości I wykonano pętlę w kształcie okręgu i przepuszczono przez nią prąd o natężeniu I. Moment magnetyczny otrzymanego obwodu wynosi
IL^2/4pi^2
Pytanie 5
Jaki jest wymiar indukcji magnetycznej B w jednostkach podstaw. układu SI?
kg*A^-1*s^-2
Pytanie 6
Bardzo trwały magnes ma dużą:
względną przenikalność magnetyczną
Pytanie 7
Która z podanych inf. Dotyczących magnetycznych właściwości ciał jest prawdziwa?
A. domeną nazywamy obszar, w którym występuje lokalne uporządkowanie momentów magnet. atomów
Pytanie 8
Jeżeli B0 jest wytworzona przez prąd indukcja magnetyczna w próżni, to indukcja magnetyczna w ośrodku jednorodnym wyraża się wzorem B=B0μ. Przenikalność magnetyczna μ dla jednorodnego ośrodka ferromagnetycznego zależy:
od rodzaju ferromagnetyka, od wartości B0, i od tego czy i jak ferromagnetyk był poprzednio namagnesowany
Pytanie 9
Pytanie 10
Temp. Curie to temperatura:
w której ferromagnetyk staje się paramagnetykiem
Pytanie 11
Jaki jest wymiar siły elektromotorycznej w jedn. podstaw. ukł SI
kg*m^2/A*s^2
Pytanie 12
Wew. pojedynczego zwoju o oporze R zmienia się strumień magnetyczny wprost propor. Do czasu> Natężenie prądu indukcyjnego w zwoju:
jest stałe, a jego wartość jest odwrotnie propor. do oporu
Pytanie 13
Wew. każdego z 2 identycznych zwojów o oporze R każdy zmienia się jednostajnie strumień magnetyczny o tę samą wartość. W pierwszym zwoju zmiana następuje powoli a w drugim szybko. Co możemy powiedzieć o całkowitym ładunku, który przepłynie w każdym ze zwojów?
w obu zwojach przepłynie jednakowy ładunek i jego wartość zależy od wielkości zmiany strumienia i od wartości oporu R
Pytanie 14
Obserwujemy zawieszony na nitce niemagnetyczny pierścień aluminiowy podczas włączania i wyłączania prądu w obwodzie przedst. Na rys. Która z poniższych wypowiedzi jest poprawna?
pierścień jest odpychany przez elektromagnes w chwili włączania prądu, a przyciągany w chwili wyłączania prądu
Pytanie 15
Pętla przewodnika w kształcie okręgu jest usytuowana tak że połowa znajduje się wew. Jednorodnego pola magnetycznego B o zwrocie za płaszczyznę rys. Prąd indukcyjny popłynie w pętli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jeżeli pętla będzie się poruszała w kierunku:
+x
Pytanie 16
Jak pokazano na rys., kwadratowa ramka druciana przesuwa się ruchem jednostajnym z przestrzeni bez pola o przestrzeni z jednorodnym polem magnetycznym, a następnie ponownie wychodzi do obszaru bez pola. Który z wyk. najlepiej przedst. Zależność wyidukowanego prądu I od czasu t w tym przypadku?
A
Pytanie 17
W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji magn. B porusza się r. jednostajnym z prędk. v przewodnik kołowy o promieniu R tak, że jego powierzchnia jest stale prostopadła o linii pola (v prostop. Do B). Siła elektromotoryczna indukowana w obszarze wynosi:
zero
Pytanie 18
Zjawisko samoindukcji jest to:
Powstawanie napięcia w obwodzi na skutek zmiany natężenia prądu w tym obwodzie
Pytanie 19
Jeżeli zmiana natężenia prądu o 4A w czasie 0,5s indukuje w obwodzie SEM 16V, to współczynnik samoind. obwodu wynosi:
2H
Pytanie 20
Zmiana kierunku prądów Foucaulta (wirowych) w tarczy wahadła, wahającego się w polu elektromagnesu, zasilanego prądem stałym, następuje:
zarówno w chwili mijania biegunów, jak i w przypadku największego wychylenia wahadła