Gospodarka regionalna, test z ekonomii

q Test dla studentów z ekonomii. Test składa się z 39 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Gospodarka regionalna"

1) Terytorium wyraża sobą
2) Region w geografii społecznej i ekonomii regionalnej to
3) Region ekonomiczny jako region węzłowy to
4) Region statystyczny to region
5) Region samorządowy to region
6) Układ funkcjonalno-przestrzenny regionu opisuje
7) Środowisko kulturowe regionu odnosi się do
8) Sieć osadnicza regionu
9) Aglomeracje miejskie w regionie
10) Dystrykt przemysłowy marshallowski to dystrykt
11) Przestrzeń ekonomiczna odzwierciedla
12) Sieć osadnicza regionu to
13) Główne czynniki lokalizacji w klasycznej teorii A. Webera to
14) Regionalizacja polityczna nastawiona jest na
15) Region funkcjonalny oznacza
16) Dysparytety regionalne są wynikiem
17) Determinanty „głębokie” rozwoju regionu odnoszą się do
18) Konwergencja regionów oznacza
19) Spójność terytorialna w Unii Europejskiej to między innymi
20) Samoorganizacja regionalna oznacza
21) Koncepcja sustensywnego rozwoju regionu zwraca szczególną uwagę na
22) Środowisko innowacyjne regionu oznacza
23) Województwo w polskiej strukturze administracyjnej jest aktualnie
24) Konwergencja absolutna regionów ma miejsce gdy
25) Jednostki terytorialne do celów statystycznych (NUTS) obejmują aktualnie
26) Pozycja konkurencyjna regionu to
27) „Rozwój egzogeniczny” oznacza rozwój
28) Rozwój integralny regionu odwołuje się do
29) Rozwój spolaryzowany regionu oznacza
30) Sektor schyłkowy to sektor
31) Restrukturyzacja gospodarki regionu oznacza proces
32) Restrukturyzacja gospodarki regionu oznacza proces
33) Sektor restrukturyzacji to sektor gospodarki regionu, który
34) Restrukturyzacja przestrzenna gospodarki regionu oznacza proces
35) Hipoteza zróżnicowanej przestrzeni relacyjnej w teoriach regionalnego wzrostu gospodarczego uwzględnia
36) Kapitał terytorialny regionu jest
37) Pojęcie region uczący się odnosi się w podstawowym zakresie do
38) Procesy uczenia się regionu uczącego się
39) Regiony „efektu statystycznego” to regiony