Test MULTISELECT do Policji, test kwalifikacji zawodowej.

Pytanie z wiedzy ogólnej do Policji - test MULTISELECT. Test wiedzy online z kompetencji zawodowych. Test składa się z 119 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Test MULTISELECT do Policji"

1) 1. Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na:
2) 2. Stan gotowości właściwych organów administracji publicznej między innymi do przeciwdziałania zagrożeniom oraz bezzwłocznego i skutecznego powstrzymywania działań godzących w dobro państwa to
3) 3. Terenowym organem administracji rządowej jest:
4) 4. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:
5) 5. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest: <br/&rt;<br/&rt;
6) 6. Rada gminy to organ:
7) 7. Działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych na terenie gminy kieruje
8) 8. Gmina w Polsce tworzona jest w drodze:
9) 9. Datę wyborów do rad gmin wyznacza:
10) 10. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest;
11) 11. W Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz jest:
12) 12. Podmiotem uprawnionym do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy jest:
13) 13. Przepisy gminne stanowione są w formie:
14) 14. Ustawa, aby wejść w życie musi zostać podpisana przez:
15) 15. Wskaż, który z poniższych aktów prawnych jest aktem wykonawczym
16) 16. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje
17) 17. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ogłaszane są w:
18) 18. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest:
19) 19. Hierarchia aktów prawnych obowiązujących w RP jest następująca:
20) 20. W ilu czytaniach Sejm RP rozpatruje projekt ustawy:
21) 21. Akty prawa miejscowego stanowione są m.in. przez:
22) Rozporządzenie Rady Ministrów jest aktem niższego rzędu wobec:
23) Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę za niezgodną z Konstytucją, Prezydent RP:
24) Inicjatywa ustawodawcza w RP przysługuje:
25) Akty prawa miejscowego ogłaszane są m.in. w:
26) Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje
27) Chcesz zapoznać się z uchwałą rady gminy, która w formie aktu prawa miejscowego wprowadziła w Twoim mieście strefy wolne od dymu tytoniowego. W tej sytuacji sięgniesz do publikatora tych aktów, jakim jest:
28) Zgodnie z Konstytucją RP kandydata na prezydenta RP zgłasza, co najmniej:
29) Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm RP przysługuje:
30) Podstawowa zasada prawa karnego lex retro non agit oznacza, że:
31) Nabycie prawa własności do rzeczy ruchomej w drodze zasiedzenia następuje po upływie:
32) Ilu instancyjne jest postępowanie administracyjne?
33) Czyny człowieka będące przestępstwami określone są w akcie prawnym rangi:
34) Kandydatów na posłów i senatorów zgłaszają:
35) Stosunek prawny, zachodzący między jednym z małżonków i jego krewnymi a krewnymi drugiego małżonka to:
36) Uzupełnienie składu Senatu następuje poprzez
37) Kara śmierci została zniesiona w Polsce w roku:
38) Słowo abolicja oznacza:
39) Słowo nupturient oznacza osobę:
40) Kasacja to:
41) Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą:
42) Na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń odpowiada osoba, która w chwili popełnienia czynu ukończyła: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
43) Premier i ministrowie składają przysięgę wobec:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt; <br/&rt;
44) Stopniem policyjnym jest:
45) Ile przypadków użycia broni palnej znajduje się w Ustawie o Policji?
46) Policjanta na pierwszy stopień oficerski mianuje:
47) Organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta powiatowego Policji jest:
48) Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w:
49) Który z ministrów nadzoruje pracę Policji?
50) Zgodnie z Konstytucją RP Najwyższa Izba Kontroli ( N I K ) podlega: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
51) Okres służby przygotowawczej policjanta trwa<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
52) Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje ze stanowiska:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
53) Centralnym organem administracji rządowej jest: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
54) 170. Na stopień posterunkowego, mianuje się policjanta: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
55) Sejm i Senat, które obradują wspólnie, zgodnie z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997r.noszą nazwę:<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
56) 178. Podstawowym aktem prawnym regulującym służbę w Policji jest:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
57) Współpraca Policji ze społeczeństwem powinna być oparta na pełnieniu przez nią roli:
58) Powód i pozwany są stronami w postępowaniu: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
59) Prokurator jako organ państwa wnoszący akt oskarżenia występuje w roli oskarżyciela:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
60) Ilu instancyjne jest postępowanie sądowe w Polsce?<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
61) W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka:<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
62) Sądy w Polsce wydają wyroki w imieniu:<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
63) Powód to osoba która: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
64) Zgromadzenie Narodowe liczy obecnie: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
65) Jednym z najważniejszych czynników w procesie uspołeczniania (socjalizacji) jest:
66) Podstawową grupą społeczną jest:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
67) Zbiorowość wyróżniona wg ocen społecznych i tworzenia dystansu pomiędzy ludźmi, podziałów utrwalonych w społecznej świadomości to:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt; <br/&rt;
68) W wyniku przynależności Janusza M. do sekty destrukcyjnej jest zmniejszenie odporności jego organizmu. Możemy tu określić, że jest to wynikiem oddziaływania sekty na jego osobę w obszarze:<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
69) Czynnikiem mogącym wpływać na wstępowanie młodzieży do subkultur lub uczestnictwo w nich jest niski standard życia. Uwarunkowanie takie zaliczamy do czynników:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
70) Subkultura młodzieżowa to:
71) Według Konstytucji RP posłowie są przedstawicielami: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
72) Hippisi to subkultura młodzieżowa, którą cechuje:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
73) Hippisi to subkultura młodzieżowa, którą cechuje:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
74) Kontestacja to:
75) Przekazywanie wzorców kulturowych przez środowisko społeczne to: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
76) Słowo pauperyzacja oznacza:<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;
77) Zbiorowość wyróżniona wg miejsca zajmowanego w strukturze stosunków ekon. to: <br/&rt; <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
78) Przejawem demoralizacji nieletnich jest: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
79) Postawa społeczno-polityczna i jedna z form ideologii, która stawia interesy własnego narodu ponad wszelkimi innymi wartościami to: <br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;<br/&rt;
80) Szowinizm, jako skrajna odmiana nacjonalizmu oznacza
i 39 innych...