Pytania i odpowiedzi

Fizyka II - egzamin

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera 500 pytań z fizyki, egzamin Fizyka II, pwr
Ilość pytań: 198 Rozwiązywany: 24038 razy
Pytanie 21
Kwadrat amplitudy funkcji falowej opisującej daną cząstkę informuje o :
prawdopodobieństwie znalezienia cząstki na danym miejscu
Pytanie 22
Indukcja pola magnetycznego β wokół przewodnika z prądem o nieskończonej długości maleje wraz z odległością r od przewodnika jak:
1/r
Pytanie 23
Które promieniowanie będzie miało największą energię?
foton promieniowania emitowany przez jądro promieniotwórcze
Pytanie 24
Pole elektryczne w cyklotronie działające na cząstki naładowane powoduje ich:
przyspieszenie między jego duantami
Pytanie 25
Jeśli prędkość światła w diamencie jest równa 124000 km/s to współczynnik załamania światła dla próżni względem diamentu ma wartość:
0,413
Pytanie 26
Mierniki włączone w obwodzie wskazują że pobierana jest moc 550W przy napięciu 220V i I=5A przesunięcie fazowe jest równe :
60˚
Pytanie 27
O masie jądra He (helu) można powiedzieć, że
jest mniejsza niż suma mas 2 protonów i 2 neutronów
Pytanie 28
Zwrot poprzecznego pola elektrycznego wytworzonego przez prostopadłe do kierunku przepływu prądu pole magnetyczne w zjawisku Halla zależy od:
znaku ładunków nośników prądu
Pytanie 29
Prąd o natężeniu I płynie przez przewodnik uformowany w kształcie płaskiej ramki kwadratowej o boku L. Jeżeli linie pola magnetycznego B biegną równolegle do płaszczyzny ramki to wartość momentu siły działającej na ramkę jest :
zero
Pytanie 30
Na płytkę wykonaną z substancji o współczynniku załamania równym sqrt(3) pada promień świetlny. Jeżeli kąt pomiędzy promieniem odbitym a załamanym wynosi 90 to kąt padania jest równy:
60
Pytanie 31
Jeżeli do elektrod lampy rentgenowskiej przyłożono napięcie U to pęd fotonu odpowiadającego (krótkofalowej) granicy widma jest równy :
p = eU/c
Pytanie 32
Wartość przyłożonego do fotokomórki napięcia hamującego informuje o:
prędkości emitowanych elektronów
Pytanie 33
Gdy w działającym cyklotronie wyłączymy napięcie pomiędzy duantami to poruszający się wewnątrz elektron będzie dalej biegł po :
tym samym okręgu z prędkością poprzednią
Pytanie 34
W doświadczeniu Comptona rozproszenie promieni X następuje w bloku grafitowym, jeśli α wzrasta, to Δλ:
wzrasta
Pytanie 35
Zmiana napięcia przyspieszającego elektrony w lampie Roentgena bez zmiany materiału tarczy anody zmieni:
długość wszystkich emitowanych fali i minimalną długość fali emitowanych promieni X
Pytanie 36
Jeśli średnia moc w obwodzie prądu przemiennego jest równa maksymalnej to natężenie prądu jest opóźnione w fazie względem napięcia o:
zero
Pytanie 37
W szeregowym obwodzie RLC prądu przemiennego napięcie na zaciskach cewki indukcyjnej (L) różni sie w fazie z napięciem na zaciskach kondensatora (C) o:
180˚
Pytanie 38
Proton porusza się od lewego do prawego brzegu kartki. Jest on odchylany do dolnej krawędzi kartki, co jest spowodowane istnieniem pola magnetycznego. Jaki jest zwrot B?
na zewnątrz kartki
Pytanie 39
Indukcja jednorodnego pola magnetycznego B=2T. W polu tym porusza się przewodnik o długości l=0,4m z prędkością V=50m/s tak że przewodnik i wektor jego prędkości oraz linie pola są wzajemnie prostopadłe. Bezwzględna wartość powstałego na końcach przewodnika na końcach napięcia jest równa:
40 V
Pytanie 40
Światło odbite jest całkowicie spolaryzowane jeśli kat padania na granice dwóch ośrodków przezroczystych jest:
taki, że promienie odbity i załamany tworzą kąt 90˚