Pytania i odpowiedzi

Sentencje - prawo rzymskie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sentencje łacińskie
Ilość pytań: 67 Rozwiązywany: 4447 razy
Pytanie 1
Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne
ius est arst boni et aequi
Pytanie 2
Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu tego, co mu się należy
iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Pytanie 3
Najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
summum ius summa iniura
Pytanie 4
Prawem publicznym są te normy, które odnoszą się do ustroju państwa rzymskiego, prawem prywatnym te, które dotyczą interesu poszczególnych jednostek
publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utiliatem
Pytanie 5
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osób prywatnych
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Pytanie 6
Nadużycie prawa nie wyklucza używania
Abusus non tollit usum
Pytanie 7
To co jasne nie wymaga wykładni
Clara non sunt interpretanda
Pytanie 8
Surowe prawo ale prawo
Dura lex sed lex
Pytanie 9
Ustawa nie działa wstecz
Lex retro non agit
Pytanie 10
Nie powinniśmy robić złego użytku z przysługującego nam prawa
Male nostro iure uti non debemus
Pytanie 11
Nie wszystko co jest dozwolone jest uczciwe
Non omne quod licet honestum est
Pytanie 12
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
Lex posterior derogat legi prori
Pytanie 13
Ustawa późniejsza ogólna nie uchyla wcześniejszej szczególnej
Lex posterior generalis non derogat legi prori speciali
Pytanie 14
Ustawa szczegółowa uchyla ogólną
Lex specialis derogat legi generali
Pytanie 15
Ustawa wyższego rzędu uchyla niższego rzędu
Lex superior derogat legi inferiori
Pytanie 16
Cesarz nie jest związany ustawami
Princeps legibus solutus est
Pytanie 17
Małżeństwo powstaje nie przez wspólne pożycie, lecz przez zgodne oświadczenie woli
Nuptias non concubitus sed consensus facit
Pytanie 18
czynność prawna pozorna jest nieważna
actus simulatus nullis est momenta
Pytanie 19
warunki sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami uznawane są za niezapisane
condiciones contra leges vel contra bonos mores pro non scriptis habentur
Pytanie 20
błędna pobudka nie szkodi
falsa causa non nocet

Powiązane tematy

#prawo #prawo #rzymskie