Pytania i odpowiedzi

Pojęcia w chemii

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Rozpoznaj pojęcie po opisie
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 2172 razy
Pytanie 1
Związki chemiczne, których roztwory przewodzą prąd elektryczny.
elektrolity
Pytanie 2
Wskaźnik, który pod wpływem kwasu zmienia barwę z pomarańczowej na czerwoną.
Oranż metylowy
Pytanie 3
Tlenek metalu, który w reakcji z wodą tworzy wodorotlenek.
tlenek zasadowy
Pytanie 4
W układzie okresowym określa ją liczba Z.
liczba atomowa
Pytanie 5
Czas, w którym połowa ilości danego izotopu ulega rozpadowi promieniotwórczemu.
okres połowycznego rozpadu
Pytanie 6
Suma mas atomowych pierwiastków wchodzących w skład cząsteczki.
masa cząsteczkowa
Pytanie 7
Zapisuje się go jako p+
proton
Pytanie 8
Jądro atomu pierwiastka wraz z elektronami niewalencyjnymi.
rdzeń atomowy
Pytanie 9
Jednostka oznaczona literą u
unit
Pytanie 10
Jest to najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego zachowująca właściwości chemiczne.
atom
Pytanie 11
Cząsteczki składające się z identycznych atomów, połączonych wiązaniem chemicznym.
homoatomowe
Pytanie 12
Cząsteczki składające się z różnych atomów połączonych wiązaniem chemicznym.
heteroatomowe
Pytanie 13
Zjawisko samorzutnego przemieszczania się drobin jednej substancji względem innej.
dyfuzja
Pytanie 14
Przejście ciała stałego w ciało gazowe.
sublimacja
Pytanie 15
Zmienia szybkość reakcji chemicznej. Obniża energię aktywacji.
katalizator
Pytanie 16
Reakcja rozpadu cząsteczek elektrolitów pod wpływem wody/innego rozpuszczalnika/temperatury na kationy i aniony.
dysocjacja jonowa
Pytanie 17
Rodzaj reakcji, podczas której powstaje osad.
strącanie
Pytanie 18
Związki składające się tylko z węgla i wodoru.
węglowodory
Pytanie 19
Szereg związków o podobnej budowie, różniące się od siebie o fragment -CH2, lub jego wielokrotność.
szereg homologiczny
Pytanie 20
W efekcie energetycznym energia wydziela się z układu.
reakcja egzoenergetyczna