Pytania i odpowiedzi

Ubezpieczenia, test kompetencji

Pytanie 1
System jest zbiorem elementów, które:
wykazują wzajemne zależności, powiązania i strukturę,
tworzą systemy niższego rzędu- podsystemy
Pytanie 2
Do zadań systemu ubezpieczeń gospodarczych zalicza się
Prowadzenie operacji w ramach tego systemu dla łagodzenia skutków zdarzeń losowych,
Prawo do świadczeń mają tylko te podmioty, u których powstały zdarzenia przewidziane w umowie,
Wykorzystywanie składek ubezpieczeniowych na finansowanie szkód u osób opłacających składki ubezpieczeniowe
Pytanie 3
System ubezpieczeń gospodarczych obejmuje:
Ubezpieczenia osobowe i majątkowe,
Pytanie 4
Ustawowy podział ubezpieczeń gospodarczych uwarunkowany jest względami:
finansowymi,
organizacyjnymi
techniczno-ubezpieczeniowymi,
Pytanie 5
Ubezpieczenia nieruchomości obejmują:
Ochronę mienia przed skutkami realizacji ryzyka ognia i innych zdarzeń losowych,
OC właściciela nieruchomości,
Ochronę mienia inwestorów w procesie budowlanym
Pytanie 6
Podstawowymi podmiotami rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce są:
Rzecznik ubezpieczonych,
Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny
Nadzór ubezpieczeniowy,
Pytanie 7
Wysokość składki podlegająca odliczeniu od podatku wynosi w Polsce:
7,75%
Pytanie 8
Podstawowymi założeniami metody ubezpieczeniowej będącej podstawą funkcjonowania systemu ubezpieczeń są:
Indywidualne traktowanie wypłat odszkodowań
Indywidualna kalkulacja ryzyka,
Pytanie 9
Zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w formie ubezpieczeniowej spółki akcyjnej:
Może wyłącznie zawierać i obsługiwać umowy ubezpieczenia,
Pytanie 10
Do działu II wg ustawowego podziału ubezpieczeń zalicza się:
ubezpieczenia komunikacyjne,
ubezpieczenia majątkowe,
Pytanie 11
Do systemu ubezpieczeń nieruchomości zalicza się:
Ubezpieczenia obowiązkowe OC licencjonowanego właściciela nieruchomości
Ubezpieczenia dobrowolne zawierane w procesie inwestycyjnym nieruchomości,
Ubezpieczenia obowiązkowe, związane z zarządzaniem nieruchomościami,
Pytanie 12
Podstawowym celem działalności nadzoru ubezpieczeniowego jest:
Ochrona interesów osób ubezpieczonych, członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych,
Pytanie 13
Publicznymi źródłami finansowania systemu ochrony zdrowia są:
Środki organizacji międzynarodowych
Pytanie 14
Do drugiego filaru ubezpieczeń emerytalnych w Polsce zalicza się:
Ubezpieczenia zapewniane przez OFE
Pytanie 15
Państwo musi uczestniczyć w organizowaniu ochrony zdrowia, gdyż:
Państwo powinno kontrolować stan zdrowia społeczeństwa,
Usługi zdrowotne są przedmiotem oddziaływania ryzyka
Wyłączny mechanizm rynkowy pozbawiłby część społeczeństwa dostępu do opieki zdrowotnej

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.