Pytania i odpowiedzi

Geografia maturalna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. repetytorium maturalne
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 3346 razy
Pytanie 1
Twórca nowożytnej geografii fizycznej, wprowadził termin "pomnik przyrody"
Aleksander von Humboldt
Pytanie 2
Linie jednakowych głębokości pod poziomem morza to:
izobaty
Pytanie 3
Najniższy punkt stery niebieskiej, wyznaczony przez pionową linię poprowadzoną od obserwatora to:
nadir
Pytanie 4
22 XII promienie słoneczne padają prostopadle na:
zwrotnik Koziorożca
Pytanie 5
Konsekwencjami ruchu OBROTOWEGO Ziemi są:
następstwo dnia i nocy
pojęcie czasu słonecznego (miejscowego)
siła Coriolisa
spłaszczenie Ziemi na biegunach
pozorna wędrówka Słońca po sferze niebieskiej
Pytanie 6
Najważniejsza skamieniałość przewodnia mezozoiku
amonit
Pytanie 7
Najważniejsza skamieniałość przewodnia paleozoiku
trylobit
Pytanie 8
W czasie orogenezy kaledońskiej wypiętrzyły się góry:
Ałtaj (Azja)
Grampian (Europa)
Kambryjskie (Europa)
Skandynawskie (Europa)
Sajany (Azja)
Pytanie 9
Skałą magmową głębinową NIE jest:
bazalt
Pytanie 10
Procesy zachodzące pod wpływem sił wewnętrznych powodujące wypiętrzanie gór, tworzenie rowów tektonicznych, grzbietów oceanicznych to procesy
endogeniczne
Pytanie 11
trzęsienia Ziemi mierzymy skalami:
Richtera
Mercallego
Pytanie 12
Wyrzucona na powierzchnię Ziemi magma to
lawa
Pytanie 13
Warstwy fałdu wygięte ku górze nazywamy:
antykliną
Pytanie 14
pustynia pylasta to inaczej:
takyr
Pytanie 15
Największa jaskinia w Polsce to:
Wielka Śnieżna
Pytanie 16
Źródło krasowe charakteryzujące się bardzo obfitym wypływem wody na powierzchnię ziemi to
wywierzysko
Pytanie 17
Wiatr chłodny, wiejący z gór w stronę sąsiadującego z nimi morza. Opadając po stokach nabiera dużych prędkości.
bora
Pytanie 18
Strony konfliktu odbywającego się na Sri Lance to:
Syngalezi i Tamilowie
Pytanie 19
wielkie gospodarstwa hodowlane w Argentynie, Brazylii, Boliwii, osiągające powierzchnię kilkuset tysięcy hektarów to
latyfundia
Pytanie 20
Step na Węgrzech nazywa się:
puszta