Pytania i odpowiedzi

Geografia maturalna

Pytanie 1
Twórca nowożytnej geografii fizycznej, wprowadził termin "pomnik przyrody"
Aleksander von Humboldt
Pytanie 2
Linie jednakowych głębokości pod poziomem morza to:
izobaty
Pytanie 3
Najniższy punkt stery niebieskiej, wyznaczony przez pionową linię poprowadzoną od obserwatora to:
nadir
Pytanie 4
22 XII promienie słoneczne padają prostopadle na:
zwrotnik Koziorożca
Pytanie 5
Konsekwencjami ruchu OBROTOWEGO Ziemi są:
pozorna wędrówka Słońca po sferze niebieskiej
następstwo dnia i nocy
siła Coriolisa
spłaszczenie Ziemi na biegunach
pojęcie czasu słonecznego (miejscowego)
Pytanie 6
Najważniejsza skamieniałość przewodnia mezozoiku
amonit
Pytanie 7
Najważniejsza skamieniałość przewodnia paleozoiku
trylobit
Pytanie 8
W czasie orogenezy kaledońskiej wypiętrzyły się góry:
Kambryjskie (Europa)
Ałtaj (Azja)
Sajany (Azja)
Grampian (Europa)
Skandynawskie (Europa)
Pytanie 9
Skałą magmową głębinową NIE jest:
bazalt
Pytanie 10
Procesy zachodzące pod wpływem sił wewnętrznych powodujące wypiętrzanie gór, tworzenie rowów tektonicznych, grzbietów oceanicznych to procesy
endogeniczne
Pytanie 11
trzęsienia Ziemi mierzymy skalami:
Mercallego
Richtera
Pytanie 12
Wyrzucona na powierzchnię Ziemi magma to
lawa
Pytanie 13
Warstwy fałdu wygięte ku górze nazywamy:
antykliną
Pytanie 14
pustynia pylasta to inaczej:
takyr
Pytanie 15
Największa jaskinia w Polsce to:
Wielka Śnieżna

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.