Pytania i odpowiedzi

Pedagogika Celestyna Freineta

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. powtórka do quizu na platformie dot. pedagogiki naturalistycznej Freineta
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 1746 razy
Pytanie 1
Jak nazywana jest pedagogika stosowana przez Celestyna Freineta
pedagogika naturalistyczna
Pytanie 2
Jakiego pedagoga twórczość była najbliższą dla Freineta
pedagogika Pestalozziego
Pytanie 3
Jak nazywała się żona Celestyna Freineta?
Eliza
Pytanie 4
Jaki tytuł mają książki Celestyna Freineta napisane w obozie koncentracyjnym
"Nowoczesna szkoła francuska" i "Rady dla rodziców"
Pytanie 5
Co stworzył Freinet razem z Langevin'em, Pieron'em, Rolland'em i Wallon'em?
Kartę Praw Dziecka
Pytanie 6
Co oznacza zapis FIMEM?
Federacja Ruchu Szkoły Nowoczesnej
Pytanie 7
W którym roku powstało Stowarzyszenie Szkoły i Towarzystwa Opieki nad Dziećmi?
1957
Pytanie 8
Do jakiej miejscowości przeprowadził się Freinet razem z żoną w 1929 roku?
Vence
Pytanie 9
Jaki tytuł miała książka napisana przez żonę Celestyna Freineta
"Historia Spółdzielni Nauczania Świeckiego"
Pytanie 10
W którym roku zmarł Freinet?
1966
Pytanie 11
Co jest nadrzędnym celem wychowania i nauczania w pedagogice Freineta?
rozwijanie pełnej, jak najwszechstronniejszej osobowości dziecka
Pytanie 12
Przeciwko jakim praktykom szkoły tradycyjnej był Freinet? [wybierz prawidłowe odpowiedzi]
wykładom
przymusowi
karom
podręcznikom
oceną za wyuczone i łatwe do zmierzenia wiadomości
Pytanie 13
Co jest punktem wyjścia w pedagogice Freineta?
troska o dziecko i udzielanie mu takiej pomocy, która zapewni "maksymalny rozwój osobowości""
Pytanie 14
Co w swoim programie uwzględnił Freinet?
rozwój dziecka
jego potrzeby
naturalny sposób życia dziecka
Pytanie 15
W której fazie swobodnej działalności twórczej dzieci dziecko, opierając się na nagromadzonych doświadczeniach, zaczyna wprowadzać pewien ład do swoich działań? [Zaznacz 1 prawidłową odpowiedź]
faza urządzania się
Pytanie 16
Faza prób i błędów, to faza... w swobodnej działalności twórczej dzieci? Która to faza?
pierwsza
Pytanie 17
Która faza swobodnej działalności twórczej dzieci jest najbliższa specjalizacji doradztwa zawodowego i personalnego?
faza zabawy - pracy
Pytanie 18
Jak nazywa się faza, w której dzieci działa jakby po omacku, gdy dziecko powtarza czynności, które przynoszą powodzenie, a unika tych, które kończą się rozczarowaniem?
faza prób i błędów
Pytanie 19
Jak brzmi główna teza pedagogiki Freineta?
naturalną potrzebą dziecka nie jest zabawa lecz praca
Pytanie 20
Gdzie realizowana jest swobodna aktywność dziecka realizowana w formie zabawy - pracy czy pracy - zabawy?
w domu pod okiem matki, kiedy uczy się mowy
Pytanie 21
Wybierz ze zbioru tez te, które są charakterystyczne dla Freineta:
organizowanie dzieciom szerokich kontaktów z bliższymi i dalszymi środowiskami społecznymi, przyrodniczymi i kulturalnymi
włączenie w proces nauczania różnorodnych form swobodnej ekspresji
Pytanie 22
Na co zwraca uwagę Freinet w rozwoju osobowości dziecka? zaznacz prawidłowe odpowiedzi
doniosłość myśli dziecka
pozwalanie dzieciom na wyrażanie swoich własnych myśli
Pytanie 23
Czemu służą takie zajęcia w szkole Freineta jak:
- wycieczki
- spacery
- spotkania z rówieśnikami
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- korespondencja lub wymiana międzyklasowa i międzyszkolna?
organizowaniu dzieciom szerokich kontaktów
Pytanie 24
Za pomocą czego Freinet realizował wychowanie przez pracę zorganizowaną w samodzielnym zespole? Wybierz jeden prawidłowy zestaw.
doświadczenia poszukujące, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia umiejętności szkolnych

Powiązane tematy

#pedagogika