Fiszki

Pedagogika Celestyna Freineta

Test w formie fiszek powtórka do quizu na platformie dot. pedagogiki naturalistycznej Freineta
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 1765 razy
Jak nazywana jest pedagogika stosowana przez Celestyna Freineta
pedagogika naturalistyczna
Jakiego pedagoga twórczość była najbliższą dla Freineta
pedagogika Pestalozziego
Jak nazywała się żona Celestyna Freineta?
Monika
Eliza
Anna
Sylwia
Eliza
Jaki tytuł mają książki Celestyna Freineta napisane w obozie koncentracyjnym
"Nowoczesna szkoła francuska"
"Nowoczesna szkoła francuska" i "Rady dla rodziców"
"Rady dla rodziców"
"Nowoczesna szkoła francuska" i "Rady dla rodziców"
Co stworzył Freinet razem z Langevin'em, Pieron'em, Rolland'em i Wallon'em?
Kartę Praw Szkolnych
Kartę Praw i Obowiązków Dziecka
Kartę Praw Dziecka
Kartę Praw Dziecka
Co oznacza zapis FIMEM?
Federacja Ruchu Szkoły Nowoczesnej
W którym roku powstało Stowarzyszenie Szkoły i Towarzystwa Opieki nad Dziećmi?
1937
1957
1956
1939
1957
Do jakiej miejscowości przeprowadził się Freinet razem z żoną w 1929 roku?
Vence
Marsylia
Paryż
Cannes
Vence
Jaki tytuł miała książka napisana przez żonę Celestyna Freineta
"Historia Spółdzielni Nauczania Świeckiego"
W którym roku zmarł Freinet?
1960
1955
1967
1966
1966
Co jest nadrzędnym celem wychowania i nauczania w pedagogice Freineta?
rozwijanie pełnej, jak najwszechstronniejszej osobowości dziecka
rozwijanie pełnej, jak najwszechstronniejszej osobowości dziecka
Przeciwko jakim praktykom szkoły tradycyjnej był Freinet? [wybierz prawidłowe odpowiedzi]
podręcznikom
twórczości pisarskiej
oceną za wyuczone i łatwe do zmierzenia wiadomości
karom
fiszkom samokontrolnym
wykładom
zajęciom plastycznym
przymusowi
podręcznikom
oceną za wyuczone i łatwe do zmierzenia wiadomości
karom
wykładom
przymusowi
Co jest punktem wyjścia w pedagogice Freineta?
troska o dziecko i udzielanie mu takiej pomocy, która zapewni "maksymalny rozwój osobowości""
Co w swoim programie uwzględnił Freinet?
rozwój dziecka
rozwój interakcji społecznych dziecka
odpowiadanie na pytania zadawane przez nauczyciela
rozwój charakteru dziecka
jego potrzeby
naturalny sposób życia dziecka
rozwój inteligencji wielorakiej dzieci
rozwój dziecka
jego potrzeby
naturalny sposób życia dziecka
W której fazie swobodnej działalności twórczej dzieci dziecko, opierając się na nagromadzonych doświadczeniach, zaczyna wprowadzać pewien ład do swoich działań? [Zaznacz 1 prawidłową odpowiedź]
faza urządzania się
faza zabawy - pracy
faza prób i błędów
faza urządzania się
Faza prób i błędów, to faza... w swobodnej działalności twórczej dzieci? Która to faza?
pierwsza
druga
trzecia i ostatnia
pierwsza
Która faza swobodnej działalności twórczej dzieci jest najbliższa specjalizacji doradztwa zawodowego i personalnego?
faza urządzania się
faza prób i błędów
faza zabawy - pracy
faza zabawy - pracy
Jak nazywa się faza, w której dzieci działa jakby po omacku, gdy dziecko powtarza czynności, które przynoszą powodzenie, a unika tych, które kończą się rozczarowaniem?
faza prób i błędów
Jak brzmi główna teza pedagogiki Freineta?
naturalną potrzebą dziecka nie jest zabawa lecz praca
Gdzie realizowana jest swobodna aktywność dziecka realizowana w formie zabawy - pracy czy pracy - zabawy?
w domu pod okiem matki, kiedy uczy się mowy
Wybierz ze zbioru tez te, które są charakterystyczne dla Freineta:
włączenie w proces nauczania różnorodnych form swobodnej ekspresji
organizowanie dzieciom szerokich kontaktów z bliższymi i dalszymi środowiskami społecznymi, przyrodniczymi i kulturalnymi
wychowanie przez pracę zorganizowaną w formie pracy jednostkowej
włączenie w proces nauczania różnorodnych form swobodnej ekspresji
organizowanie dzieciom szerokich kontaktów z bliższymi i dalszymi środowiskami społecznymi, przyrodniczymi i kulturalnymi
Na co zwraca uwagę Freinet w rozwoju osobowości dziecka? zaznacz prawidłowe odpowiedzi
narzucanie myśli dorosłych
doniosłość myśli dziecka
pozwalanie dzieciom na wyrażanie swoich własnych myśli
doniosłość myśli dziecka
pozwalanie dzieciom na wyrażanie swoich własnych myśli
Czemu służą takie zajęcia w szkole Freineta jak:
- wycieczki
- spacery
- spotkania z rówieśnikami
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- korespondencja lub wymiana międzyklasowa i międzyszkolna?
organizowaniu dzieciom szerokich kontaktów
Za pomocą czego Freinet realizował wychowanie przez pracę zorganizowaną w samodzielnym zespole? Wybierz jeden prawidłowy zestaw.
doświadczenia poszukujące, wycieczki, ćwiczenia umiejętności szkolnych
doświadczenia poszukujące, rozwiązywanie problemów, spotkania z ciekawymi ludźmi
doświadczenia poszukujące, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia umiejętności szkolnych
doświadczenia poszukujące, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia umiejętności szkolnych

Powiązane tematy

#pedagogika

Inne tryby